WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Мiсце протестантизму в нацiонально-культурному русi XVI - першої половини XVII ст. (шкільництво, книгодрукування, розвиток мови) - Пошукова робота

Мiсце протестантизму в нацiонально-культурному русi XVI - першої половини XVII ст. (шкільництво, книгодрукування, розвиток мови) - Пошукова робота

На думку багатьох дослiдникiв, реформацiйно-протестантська перекладна лiтература XVI-XVII ст. зумовила пізнішу появу в Українi серiї бiблiйних творiв, де зробленi спроби використати мову, наближену до сучасної української. Безперечно, "процес проникнення тих або тих народних українських елементiв у священнi книги вiдбувався з давнiх-давен, але свiдомого характеру тенденцiя до зближення мови священних книг з говiрною, живою набула справдi тiльки за iсторично цiлком натуральних реформацiйних впливiв. Саме на межi XVII ст. гостро виникло питання про розумiння конфесiйних книг i "простаками"... Приклад дiячiв реформацiї, територiально близьких народiв був перед очима, i навряд чи можна припустити, щоб при своїх шуканнях освiченi українцi могли з цього не скористатися i не зробити певних висновкiв для дiї"73. У контекстi сказаного зрозумiла поява саме у цей час перекладу Пересопницького Євангелiя (1556-1561), Псалмiв Давидових (1582), Лiткiвського Євангелiя (кiнець XVI ст.). I хоча вони виходять вже не з протестантського середовища, його вплив на цi твори доволi вiдчутний.

Переклади та видання бiблiйної лiтератури мовою, доступною широким освiченим колам українського суспiльства, зіграли неабияку роль у його духовному поступi. Так само можна оцінити й інші дiлянки культурно-освiтньої дiяльностi протестантiв. Хоча їхня шкiльна, видавнича, перекладацька практика спричинена передусім конфесiйними завданнями, об'єктивно вона мала прогресивне значення. Це був ефективний засiб наукової та мовної освiти, шлях впровадження ренесансно-гуманiстичних iдей у загальний культурний процес.

1. ukaszewicz J. Historya szk w Koronie i w Wielkim Ksistwie Litewskiem. Pozna, 1849. T1. S.357,358,362.

2. Бiднов В. Школа й освiта в Українi //Українська культура. К., 1993. С.49.

3. Цит. за: Јukaszewicz J. Historya szk w Koronie. T.1. S.120-121.

4. Там же. S.377-388.

5. Плисс В. Исторический очерк проникновения и распространения реформации в Литве и Западной Руси //ХЧ. 1914. №2. С.217-218.

6. Tworek S. Szkolnictwo kalwiskie w Maopolsce. S.123.

7. ukaszewicz J. Historya szk w Koronie. T.1. S.371.

8. Там же. S.371-372; Kossowski A. Protestantyzm w Lublinie. S.18.

9. Плисс В. Исторический очерк проникновения и распространения реформации. С.221; Tworek S. Szkolnictwo kalwiskie w Maopolsce. S.179-181.

10. Kossowski A. Protestantyzm w Lublinie. S.87.

11. Tworek S. Szkolnictwo kalwiskie w Maopolsce. S.434-445

12. Јukaszewicz J. Dzieje kociow... w Litwie. T.2. S.169-170.

13. Wgierski A. Libri quattuor Slavoniae Reformatae. P.146.

14. Јukaszewicz J. Dzieje kociow... w Litwie. T.2. S.66,78.

15. Харлампович К. Западно-русские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к православным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви. Казань, 1898. С.161.

16. Соколов И. Отношение протестантизма к России. С.426-428.

17. Dalton D. Beitrge zur Geschichte der Evangelischen Kirche in Russland. Berlin, 1905. S.121-128.

18. Цит. за: Антология педагогической мысли Белорусской ССР. Мн., 1986. С.94-95.

19. Јukaszewicz J. Dzieje kociow... w Litwie. T.2. S.182.

20. PSB. 1939. T.5. S.264-265.

21. Цит. за: Антология педагогической мысли С.99.

22. Соколов И. Отношение протестантизма к России. С.423.

23. АСД. 1870. Т.7. №61.

24. Ян Амос Коменский. Избранные педагогические сочинения. М., 1939. Т.1. С.33.

25. Харлампович К. Западно-русские православные школы. С.162.

26. Савич А. Нариси з iсторiї культурних рухiв на Вкраїнi. С.57

27. Нiчик В.М., Литвинов В.Д., Стратiй Я.М. Гуманiстичнi i реформацiйнi iдеї на Українi. С.106.

28. Там же. С.108.

29. Lubieniecki St. Historia Reformationis Polonicae. P.277.

30. Там же. Р.277,278.

31. Архив ЮЗР. 1883. Ч.1. Т.6. С.795.

32. Цит. за: Мицько I.З. Острозька слов'яно-греко-латинська академiя. С.48.

33. Kossowski A. Protestantyzm w Lublinie. S.108-111.

34. Липинський В. Арiянський соймик в Киселинi. С.50-51.

35. Tazbir J. Swici grzesznicy i kacerze. S.120.

36. ЯковенкоН. Новi джерела до iсторiї Острозької школи — першого учбового закладу вищого типу у схiдних слов'ян //Прогресивна суспiльно-полiтична думка в боротьбi проти феодальної реакцiї та католицько-унiатської експансiї на Українi: Тези ... конф. Львiв, 1988. С.41.

37. Левицкий О. Социнианство в Польше и Юго-Западной Руси. Кн.6. С.412.

38. Подольск. Епарх. Ведомости. 1869. №10. С.424-426.

39. Лотоцький О. Українське друковане слово //Українська культура. С.99.

40. Tazbir J. Bracia Polscy na wygnaniu. Studia z dziejw emigracji ariaskiej. Warszawa, 1977. S.15.

41. ЗапаскоЯ., IсаєвичЯ. Пам'ятки книжкового мистецтва. Каталог стародрукiв, виданих на Українi. Львiв, 1981. Кн.1. С.35.

42. Krasiski W. Zaryz dziejw powstania i upadku reformacji. T.2. S.247.

43. Антонович Дм. Автори, друкарi, меценати //Українська культура. С.130-131.

44. Мицько I.З. Острозька слов'яно-греко-латинська академiя. С.12.

45. Исаевич Я.Д. Круг читательских интересов населения Украины в XVI-XVII вв. //Федоровские чтения. 1976. М., 1978. С.68.

46. Мицько I.З. Острозька слов'яно-греко-латинська академiя. С.24-25.

47. Исаевич Я.Д. Украинско-польские связи в истории книгопечатания (1574-1648) //Культурные связи народов Восточной Европы. С.197.

48. Катехизисъ, то естъ наука стародавняя... Несвиж, 1562. С. 3аб.

49. Там же. С. 4аб .

50. Бабкова В. Новыя дадзеныя аб В. Цяпiнскiм //Наш радавод. Гродно, 1991. Кн.3. Ч.1. С.195.

51. Tyszkowski K. Przejcie Lwa Sapiehy na katolicyzm w 1586 r. // RwP. 1922. S.88.

52. Предисловие Василия Тяпинского к печатному Евангелию, изданному в Западной Руси около 1570 г. //КС. 1889. Кн.1. Приложения. С.1.

53. Там же. С.2,3.

54. Там же. С.3,4.

55. Цит. за: Огiєнко I. Новий Завiт в перекладi на українську мову Валентина Негалевського 1581 р. Тарнов, 1921. С.10, 12.

56. Огiєнко I. Українська лiтературна мова XVI ст. і український Крехiвський Апостол. Варшава, 1930. Т.2. С.210.

57. Там же. С.163-170.

58. Там же. С.195, 241, 631.

59. Там же. С.406.

60. Дмитриев М.В. Православие и Реформация. С.110.

61. Мицько I.З. Iдеологiчна боротьба на Українi в XVII cт. i формування та склад бiблiотек //Бiблiографiчна iнформацiя i сучаснiсть. К., 1981. С.109.

62. Фотинский О. Волынский религиозный вольнодумец XVII cт. //ЧИОНЛ. 1905. Кн.18. Вып.3-4. Отд.2. С.83.

63. Там же. С.86,88.

64. Там же. С.95.

65. Дэжё Ласло. Украинская лексика середины XVI века. Няговские поучения (словарь и анализ). Дебрецен, 1985. С.433.

66. Цит за: Петров А. Отзвук Реформации в русском Закарпатье. С.89.

67. Там же. С.69-70.

68. Цит за: Петров А. Материалы для истории Угорской Руси. Памятники церковно-религиозной жизни угрорусов XVI-XVII вв. Поучение на евангелие по Няговскому списку 1758 г. Тексты //Сб.ОРЯС. 1921. Т.38. №2. С.185-186.

69. Там же. С.65,165,166,167.

70. Там же. С.1,164.

71. Дмитриев М. Православие и Реформация. С.73.

72. Там же. С.84.

73. Булаховський Л. Вступ //Житецький П. Нарис лiтературної iсторiї української мови в XVI вiцi. Львiв, 1941. С.ХI.


 
 

Цікаве

Загрузка...