WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Винкнення Ісламу. - Реферат

Винкнення Ісламу. - Реферат

певної задачі, а якщо немає задачі і цілей для досягнення, то не може бути рушення уперед. Ось істинна причина, чому ідея прогресу, як і самий факт його, залишається чужою магометанським народам. Їх культура зберігає чисто місцевий спеціаль-ний характер і швидко відцвітає без наслідуваного розвитку. Світ ісламу не по-родив універсальних геніїв, він не дав і не міг дати людству "вождів на шляху до досконалості". Це точка зору Вл.Соловйової, яка значною мірою відображає ті умови, в яких знаходилися народи, що сповідають іслам до початку ХХ ст. Але в цьому категоричному висловлюванні присутня раціональна і важлива для моєї роботи думка, що пояснює значну частку консерватизму прихильниківіс-ламу, що в свою чергу дає можливість краще розуміти мусульманський мир. А будь-яке наближення до цього розуміння є метою даної роботи. Арабські завоювання супроводили важке поширення ісламу по миру, і в 630 р. завойована Мекка після знищення зображення старих богів стала священним центром мусульман, куди щорічно в місяць зулхиджа (останній місяць року) здійснюються паломництва. Ятриб (Медіна) залишився столицею об'єднаної держави. У тому ж 630 р. Мухамеду підкорилися кочовики внутрішніх областей Аравії і місто Таїф. Арабське знання прагнуло до посилення своєї влади шляхом захоплення родючого Йемена і вторгнення бойових загонів в області Візантії і Ірану. Вже споряджалися війська, але в 632 р. Мухамед раптово помер. Після розбратів через владу між старими прихильниками Мухамеда і мединс-ким знанням був вибраний "заступник" пророка-халиф-купець Абу Бакр, тесть і друг Мухамеда. Надалі кожний правитель арабів оголошував себе халіфом. Був закріплений культ пророка Мухамеда, впорядкований Коран, записаний в основному вже за його житті, місяць прозріння пророка - рамазан став часом мусульманського поста. Для позначення мусульманської держави використову-ється термін "халіфат" ("наслідування"). Більш того сучасні автори приходять до висновку, що халіфат аж ніяк не зводиться до індивідуального права або привілеї окремої особи на заняття поста голови мусульманської держави, а яв-ляє собою певну функцію по здійсненню верховної світської (політичної) влади і підтримці віри на рівні релігійної общини. Загальна характеристика мусульманського права. Шаріат (мусульманське право) органічно пов'язаний з ісламом, його вченням. Згідно з енциклопедією "Шаріат - це звіт релігійних і правових норм, складе-ний на основі Корану і Сунни (мусульманських священних переказів), що міс-тить норми державного, спадкового, карного і шлюбно-сімейного права". Іншими словами, шаріат - це правові розпорядження, невід'ємні від теології іс-ламу, тісно пов'язані з його релігійно-містичними уявленнями. Іслам розглядає правові встановлення як частку єдиного божественого закону і порядку. Звідси наказам і заборонам, що складають норми шаріата, також приписується божест-венне значення. Шаріат розвивався як суворо конфесіональне право. Особливо напочатку ша-ріат загалом і його власне доктринально-нормативна частина (фікх) увібрали в себе не тільки правові встановлення, але і релігійну догматику і мораль. Внаслі-док норми шаріата (правила, розпорядження), з одного боку, регулювали сус-пільні ( "людські") відносини, а з іншою - визначали відносини мусульман з Алахом (ібадат). Введення в шаріат божественного проведення і релігійно-етичного початку знайшло своє відображення в своєрідності розуміння права, а також оцінці правомірної і неправомірної поведінки. Так, тісний зв'язок права з теологією ісламу знайшов своє вираження у встановленні в шаріаті п'яти видів дій мусульманина, яким додававались в рівній мірі правове і морально-релігійне значення: - обов'язкові, - що рекомендуються, - дозволені, - покарання без застосування; - заборонені і що підлягають покаранню. Визнання божественного зумовлення в шаріаті з неминучістю породила і ве-лику значимість питання про свободу волі мусульманина і її межі. Релігійно-філософські школи, що Стикнулися з цього приводу зайняли різну позицію. Так, одна з цих шкіл (джабаріти) взагалі заперечувала свободу волі людини. Норми, що містять також обов'язки, визначили все життя правовірного мусу-льманина (щоденне здійснення молитви, дотримання поста і правил поховання і т.ін.). Не випадково особливістю норм, що складають шариат, є те, що вони за-стосовуються тільки до мусульман і у відносинах між мусульманами. Ранньому ісламу і шариату були властиві норми, висхідні ще до громадського ладу, утри-муючі елементи колективізму, милосердя, турботи про калік. Але в шаріаті знайшли своє відображення і уявленні про безсилля людини перед богом, про витікаючу звідси споглядальність і покірність. У Корані особливо підкреслюва-лася необхідність для мусульманина виявляти терпіння і упокорювання: "Тер-піння, адже Алах з терплячими". Таким же чином в шаріаті закріплявся обов'я-зок мусульманина підкорятися халифу і державної влади: "Коріться Алаху і коріться посланцю і тим, що мають владу серед вас". Однією з характерних рис середньовічного мусульманського права була його цілісність. Разом з думками про єдиного бога - Алаха - затвердилася ідея єди-ного правового порядку, що має універсальний порядок, мусульманське право на перший план висувало не територіальний, а конфесіальний принцип. Мусу-льманин, знаходячись в будь-якій іншій країні, повинен був дотримуватись ша-ріату, зберегти вірність ісламу. Поступово з поширенням ісламу і перетворен-ням його в одну з основних релігій світу шаріат став своєрідною світовою сис-темою права. Як конфисіональне право шаріат відрізнявся від канонічного права в країнах Європи в тому відношенні, що він регулював не суворо окреслені сфери суспі-льного і церковного життя, а виступав в якості всеосяжної нормативної системи, що затвердилася в багатьох країнах Азії і Африки. Згодом норми шаріата ви-йшли далеко за межі Ближнього і Середнього Сходу, розповсюдилися на Сере-дню Азію, на Північну, частково Східну і Західну Африку, на ряд країн Півден-но-Східної Азії. Однак таке бурхливе і широке поширення ісламу і шаріату ви-кликало і все більший вияв в ньому місцевих особливостей і відмінностей при тлумаченні окремих правових інститутів. Так, згодом з твердженням двох голо-вних напрямків в ісламі відповідним чином

 
 

Цікаве

Загрузка...