WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРелігієзнавство → Місце Протестантизму В Національно-Культурному Русі XVI - першої половини XVII ст. (література і наука) (пошукова робота) - Реферат

Місце Протестантизму В Національно-Культурному Русі XVI - першої половини XVII ст. (література і наука) (пошукова робота) - Реферат

правничий, природничо-науковий матеріал, який зібрали протестантські автори, їхнє осмислення актуальних світоглядних проблем, звернення до спадщини античної та ренесансної філософії, етичної, політичної думки збагатило православну культуру XVI-XVII ст. великою кількістю джерел. На думку М. Кояловича, протестантська література "була і численна, і досить доступна. Вона становила багатюще зібрання фактів і свідчень... Більша частина всього цього була спрямована проти... латинства... Догмати християнського віровчення були приведені у ній в систему, розроблені науково важливі богословські питання і знову, здебільшого, проти латинства. Нарешті, майже вся ця література була написана загальнодоступною мовою... Варто переглянути Апокрисис, Фринос, Аполлію та інші полемічні твори православних того часу, щоб прийти до висновку, що автори їхні не могли мати під руками всіх тих творів, якими користувалися. Можна безпомилково сказати, що вони здебільшого взяті з протестантської літератури... Православному письменникові, який не мав ні розробленої історії своєї церкви, ні навіть повного катехизису, нелегко було відмовитися від такого багатого посібника..."69.
Позитивну роль протестантської думки в Україні визначають і деякі сучасні автори: "Діяльність протестантів, покликана заперечувати необхідність традиційних християнських конфесій, як це не парадоксально, сприяла їхньому відродженню, самоочищенню і пробудженню до духовної праці. Діячі православної церкви в Україні значною мірою використали досвід протестантів для внутрішньої реорганізації та вдосконалення церковного життя"70.
Отже, своєю діяльністю протестанти вплинули і на культурно-освітнє, і на власне церковне життя України. У загальному історико-культурному контексті переломової епохи цей вплив слід оцінювати позитивно.
________________________________________
1. PSB. 1937. T.3. S.96-87.
2. Merczyng H. Szymon Budny jako krytyk tekst?w biblijnych. Krak?w, 1913. S.115; Голенченко Г.Я. Русские первопечатники и Симон Будный //Книга. Исследования и материалы. М., 1965. Сб. 10. С.156; Ісаєвич Я.Д. Літературна спадщина Івана Федорова. Львів, 1989. С.52.
3. РИБ. Т.4. Стб.1324-1325.
4. Там же. Стб.1325.
5. Цит. за: Merczyng H. Szymon Budny jako krytyk tekst?w biblijnych. S.115.
6. Там же. S.159.
7. Подокшин С.А. Скорина и Будный. Мн., 1974. С.73; Горський В.С. Соціальне середовище та історико-філософський процес. К., 1969. С.57-59.
8. Budny S. O urz?dzie miecza uzywaj?cem. ?osk, 1583. S.13.
9. Архив ЮЗР. 1914. Ч.1. Т.8. С.69.
10. Literatura aria?ska w Polsce. S.108.
11. Там же.
12. Wolan A. O Wolno?ci Rzeczypospolitej albo szlacheckiej. Krak?w, 1854. S.21.
13. Там же.
14. Trawicka Z. Dzia?a?no?? polityczna i reformacyjna Piotra Kochlewskiego // ORwP. 1963. T.8. S.139-147.
15. Мержинский А.Ф. Ян Ласицкий и его сочинение: De Diis Samogitarum //Труды третьего археолог. съезда в России. К., 1878. Т.2. С.173-203.
16. Jana ?asickiego Historya wtargnienia Polak?w na Wo?oszczyzn? z Bogdanem wojewoda... i pora?ce Turk?w. Petersburg-Mohylew, 1855. S.3.
17. Руссев Е.М. Творческое восприятие польской историографии боярским летописанием Молдавии //Культурные связи народов Восточной Европы. С.283-290.
18. Соколов И. Отношение протестантизма к России. С.435.
19. Возняк М. Мартин Пашковський про козацькі сутички з татарами. Львів, 1927. С.1-14.
20. Цветаев Дм. Литературная борьба с протестантством в Московском государстве. М., 1887. С.147.
21. Макушев В. Следы русского влияния на старопольскую письменность. Варшава, 1876. С. 161-179; Jan?w J. T?umaczenia ruskie z Postylli M. Reja w ewangeliarzach kaznodziejskich XVI i XVII wiek?w // Sprawozdania Polskiej akademji umiej?tno?ci. 1929. №8. S.2-10.
22. Див. наприклад: Manikowska T. Wyrazy ukrai?skie w polezczy?nie literackiej
XVI w. Warszawa, 1980; Z dziej?w stosunk?w literackich polsko-ukrai?skich. Wroc?aw, 1974.
23. Леванский Ю. Старое и новое в польской литературе XVI в. //Культурные связи народов Восточной Европы. С.21.
24. Rej M. Zwyerciad?o. Krak?w, 1914. S.53.
25. Rej M. Postylla. Krak?w, 1571. S.1-708.
26. Леванский Ю. Старое и новое в польской литературеXVI в. С. 23.
27. Jan?w J. T?umaczenia ruskie z Postylli M. Reja. S.4-8.
28. Jan?w J. Problem klasyfikacji ewangeliarzy "uczytelnych" // Sprawozdania Polskiej akademji umi?jetno?ci. 1947. №8. S.197-302.
29. Дмитриев М. В. Православие и Реформация. С. 27.
30. Jan?w J. Pryczynek do ?r?de? ewangeljarza popa Andrzeja z Jaros?awia (przek?ad ruski pasij z Postylli M. Reja) // Prace filologiczne. 1931. T.15. Cz.2. S.160.
31. Там же.
32. Florovskij A. V. ?e?ti Jezuit? na Rusi. Praha, 1941. S.105.
33. Коменський Ян Амос. Лабіринт світу й рай серця. Saskatoon, 1951. С.42.
34. Ян Амос Коменський. Вибрані педагогічні твори. К., 1940. Т.1, С.74, 75.
35. Там же. С.66.
36. Там же. С.67.
37. Вишоватый А. О религии, согласной с разумом //Польские мыслители эпохи Возрождения. М., 1960. С.186.
38. Мартин Лютер. К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства //Мартин Лютер. Время молчания прошло. С.16.
39. Ogonowski Z. Racjonalizm w polskiej my?li aria?skiej. S.264-273, 304.
40. Цит. за: Stegman J. Institutionum Mathematicarum. Libri II. 1.Arithmeticae. 2.Geometricae. Racoviae, 1630. P.172.
41. Цит. за: Антология педагогической мысли. С.80-88.
42. Williams G. Protestants in the Ukrainian Lands. P.195, 197.
43. Diplic G. Antapologia. B.m. 1632. S.330.
44. Там же. S.616-617.
45. Там же. S.617.
46. Там же. S.360-362.
47. Там же. S.333-334.
48. Там же. S.328-330.
49. Там же. S.447.
50. Там же. S.329-330.
51. Там же. S.335, 350-351.
52. Там же. S.364, 369, 372.
53. Исаевич Я. Д. Преемники первопечатника. М., 1981. С.127.
54. PSB. 1942. T.8. S.19.
55. Tazbir J. Przyczynek do biografii Z. Morsztyna // Przeglеd Historyczny. 1959. Z.4. S.42-47.
56. Цит. за: Kot St. Jerzy Niemirycz. S.45.
57. Joher A. Obraz bibliograficzno-historycznej literatury i nauk w Polsce. Wilno, 1857. T.3. №9857. (S.598).
58. Tazbir J. Stanis?aw Lubieniecki. S.95-96.
59. Estreicher K. Bibliografia polska. 1910. T.23. S.119.
60. Архив ЮЗР. 1908. Ч. 3. Т. 6 С. 333-335; Јukaszewicz J. J. Niemirycz, podkomorzy kijowski. S.370.
61. Грушевський М. Історія української літератури. Т.5. С.242.
62. Chmaj L. Samuel Przypkowski na tle pr?d?w religijnych XVI wieku. Krak?w, 1927. S.15-16.
63. Braterska Declaratia. S.45-47.
64. Кареев Н. История Западной Европы в новое время. СПб., 1893. Т. 2. С. 600.
65. Candii Ch. Bibliotheca antitrinitariorum / Szczucki L. Biblioteka pisarzy reformacyjnych. Varsoviae, 1967. №6. P.18-22.
66. Там же. P.18; Tazbir J. Diariusz Stanis?awa Lubienieckiego // ORwP. 1960. T.?5. S.201-221.
67. Wiszniewski W. Historya Literatury Polskiej. 1840. T.1. S. 59-60.
68. Stanislai de Lubienietski. Historia uniursalis omnium cometarum (T.1). Theatri cometici exitus (T.2). Lugduni, 1681.
69. Коялович М. Об отношениях западно-русских православных к литовско-польским протестантам во времена унии //ХЧ. 1860. Кн.10. С.243, 244.

 
 

Цікаве

Загрузка...