WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психогігієнічні аспекти гуманізації вищої школи - Реферат

Психогігієнічні аспекти гуманізації вищої школи - Реферат


Реферат на тему:
Психогігієнічні аспекти гуманізації вищої школи
У статті визначаються психогігієнічні аспекти гуманізації освітньої діяльності у вищій школі у зв'язку з практичними потребами і запитами суспільства. Окреслюються статус, функції та роль певних психогігієнічних аспектів та розглядається модель якостей випускника вищого навчального закладу, який повинен сприяти розкриттю інтелектуального творчого потенціалу майбутніх фахівців. Йдеться також про перспективи досліджень в галузі гуманізації вищої освіти.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблема гуманізації вищої освіти стала надзвичайно актуальною. У найзагальнішому контексті під гуманізацією розуміють визнання людини як особистості, її права на свободу, реалізацію її спроможностей, утвердження блага людини як провідного критерія суспільних відносин [1, с. 74].
Істотні зміни в системі політичних і суспільних відносин в Україні, викликані об'єктивними тенденціями їх вдосконалення та соціально-економічними перетвореннями, висувають як життєво необхідну вимогу розбудови вищої освіти на гуманістичних засадах. У зв'язку з цим постали й нові проблеми психогігієнічного забезпечення та вдосконалення умов розумової праці. Для вирішення цих проблем необхідно вивчати психофізичні можливості людини в тісному зв'язку з соціальним та особистісним розвитком, а також потребу підвищення відповідальності індивідуума за його дії та вчинки. Таке вивчення має сприяти глибокому розкриттю творчого потенціалу студента й активізації його саморозвитку [2, с. 1].
Отже, метою здійснених досліджень було визначення психогігієнічних аспектів гуманізації освітньої діяльності у вищій школі у зв'язку з практичними запитами й потребами суспільства на сучасному етапі його трансформації. Завданнями досліджень було: встановити статус, функції та роль психогігієнічних аспектів гуманізації освітньої діяльності у вищій школі; визначити нові ідеї, підходи та принципи організації навчального процесу у контексті гуманізації вищої освіти; розглянути модель якостей випускника вищого навчального закладу, яка сприяє розкриттю інтелектуального творчого потенціалу майбутніх фахівців; окреслити перспективи подальших досліджень проблем гуманізації навчання в умовах вищої школи.
Період навчання у вузі - це підготовка до трудової діяльності, яка у найближчому майбутньому повинна стати для людини основним джерелом існування та засобом особистісної самореалізації. Саме цей час у мотиваційному плані докорінно відрізняється від шкільного навчання. Тому психогігієнічне забезпечення гуманістично зорієнтованої професійної підготовки студентів вимагає поновленого обґрунтування освітнього процесу, розробки відповідних інноваційних підходів, методів, технологій. Необхідно також визначити засоби психопрофілактики, аби усунути (чи хоча б зменшити) вплив факторів, які негативно впливають на психіку людини, й активізувати дію тих, що стабілізують та розвивають її.
Формування світогляду, що базується на ставленні до людини як до найвищої цінності, стимулювання гармонійного розвитку й прояву творчого потенціалу особистості в праці - основа гуманізації сучасної освіти. Але вона може залишитися набором добрих намірів, якщо на практиці не вживати заходів для поліпшення стану здоров'я молодих людей, що навчаються у вищій школі.
Аналіз свідчить, що розвиток системи вищої освіти багатьох країн світу передбачає формування об'єктивних передумов для розвитку активної, творчої та гармонійної особистості, її духовних і моральних засад за допомогою освіти, надання необхідної допомоги в навчанні, заохочення та мотивацію навчання протягом усього наступного життя. Така стратегія за своїм змістом співпадає з положенням доповіді Туринської групи Європейського фонду освіти "Переосмислення розвитку сфери управління у новій Європі" [3]. Виходячи з її постулатів, суспільство зобов'язане піклуватися про забезпечення якісної освіти усіх видів і надати можливість громадянам вільно обирати такий вид освіти, який найбільше відповідає їх природі [4, с. 165 - 166].
Згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті [5] та основними нормативно-правовими актами у сфері освітньої діяльності підготовка фахівців нової генерації повинна будуватися на нових, сучасних ідеях та підходах до організації навчального процесу. Вони мають системно втілювати такі основні принципи:
· гуманізація освіти, єдність навчання і виховання, залучення студентської молоді до духовних цінностей, формування цінностей загальнолюдської моралі;
· свобода вибору та відповідальність за результати освітньої діяльності, професійне самовизначення особистості, що забезпечує відповідну самодетермінацію навчання студентів, актуалізує внутрішню мотивацію, розвиває потребу у свободі творчості, автономності, самоуправлінні та самокорекції, забезпечує толерантність по відношенню до особистості студента;
· відкритість та демократичність освітньої діяльності, доступність навчання для будь-якого громадянина з врахуванням рівня його довузівської та індивідуальної підготовки;
· випереджальний характер навчання на основі психодіагностики й корекції поведінки особистості;
· органічний зв'язок з національною та світовою культурою, історією, традиціями;
· регуляція психофізіологічних станів людини за різними напрямками на основі знань, нагромаджених у психофізіології, психології та фізіології праці, педагогіці, валеології, медицині, гігієні, екології, ергономіці й інших науках;
· взаємодія з вузами, що здійснюють підготовку фахівців гуманітарного, економічного і лінгвістичного профілів у зарубіжних країнах;
· самопізнання з метою встановлення у себе нових якостей, характеристик, поглибленого осмислення властивостей і станів особистості студента;
· використання важелів відповідальної поведінки студентів у процесі навчання у вузі;
· духовно-моральний пошук власної життєвої позиції, індивідуально-колективна відповідальність за дотримання умов і досягнення результатів у процесі освітньої діяльності.
Реалізація цих принципів забезпечує досягнення повної корпоративної згоди в управлінні навчально-виховним комплексом сучасного вищого навчального закладу, сприяє формуванню професійно зрілих фахівців нового покоління.
Успішність процесу гуманізації може бути забезпечена на основі формування системи особистісних якостей людини, що дозволяє їй стати активним учасником гуманістично спрямованих перетворень в сучасному суспільстві. Психогігієнічні заходи в цьому процесі сприяють збереженню і зміцненню нервово-психічного здоров'я студентів, гармонізації їхнього особистісного розвитку. Визначальний шлях вирішення цієї проблеми пов'язаний з оптимізацією фізкультурно-оздоровчої діяльності. При цьому педагогічному керівництву варто враховувати вплив цього виду діяльності на активізацію процесів самопізнання, самореалізації, морального вдосконалення особистості, освітньої активності студентів.
При розробці моделі якостей випускника вищого навчального закладу чільну увагу слід приділити загальногуманітарній підготовці, яка базується на високих вимогах до майбутніх фахівців. Особистісні характеристики повинні сприяти розкриттю творчого потенціалу студента, формуванню інтересів і мотивів його діяльності,

 
 

Цікаве

Загрузка...