WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Проблема особистісної та професійної самоідентифікації в сучасній психології - Реферат

Проблема особистісної та професійної самоідентифікації в сучасній психології - Реферат

обрані соціальні стандарти поведінки в структуру соціальної ідентичності суб'єкта. Крім того, суб'єкт самоідентифікації прагне проявити себе через персоніфікацію, обравши саме те, що, як йому здається, відповідає його ціннісним орієнтаціям.
Під самоідентифікацією розуміється прагнення суб'єкта оволодіти знаннями, навичками та вміннями самодіагностики, своєрідного "примірювання" до себе професійно значущих особливостей характеру, поведінки, спілкування (24; 25; 26). Водночас самоідентифікація може виступати і як форма психологічної регуляції професійного становлення [26]. Наприклад, педагог знаходить все нові особливості успішного працівника освіти. У свою чергу, це ініціює подальше переструктурування професійної ідентичності і, відповідно, наповнює педагогічну діяльність новими смисловими акцентами (як позитивними, так, на жаль, і негативними), які відповідають реаліям сьогодення.
Отже, самоідентифікація є одним з важливих механізмів формування "Я-концепції" педагога. Водночас вона виступає і як процесуальна динамічна характеристика формування його ідентичності. Відтак, феномен, що розглядається, доцільно вивчати лише в динаміці формування професійної самосвідомості педагога. Більш узагальнені варіанти можуть бути предметом нових досліджень.
Значення самоідентифікації для педагога полягає у створенні когнітивних конструкцій (особистісно і суспільно значущих) та їх порівняння щодо специфіки професії вчителя, а також у створенні максимально комфортних умов для інтеграції в професію. Можна сказати, що самоідентифікація професійної ідентичності тісно взаємодіє з професійними стереотипами, "кліше", образами, комунікативною позицією педагога та його професійними ролями. Розкриття особистісного аспекта професійної ідентифікації можливе лише тоді, коли відома система особистісних смислів педагога щодо системи професійних цінностей.
Висновки
1. Самоідентифікація педагога - не лише динамічний процес формування його самосвідомості, але й результат переструктурування його особистості.
2. Самоідентифікація педагога має аналізуватися як певною мірою усвідомлене (емоційно насичене) відчуття приналежності до його професійної групи.
3. З самоідентифікацією педагога тісно пов'язана структура професійних уявлень, які можуть виступати як психологічні механізми формування образу професії. Зокрема: ціннісно-мотиваційний компонент, специфіка комунікативної та професійної компетентності.
4. На процесуально-динамічні характеристики самоідентифікації впливає низка факторів, за допомогою яких і відбувається переструктурування ідентичності (екзогенні - ендогенні, керовані - некеровані, професійно корисні - професійно шкідливі тощо).
Виходячи з вищезазначеного, можна стверджувати, що самоідентифікація як психологічний механізм формування ідентичності виконує такі функції:
· відбір нових особистісних та соціальних цінностей в структуру ідентичності;
· переструктурування ідентичності відповідно до особливостей нових елементів, що увійшли до її структури;
· визначення індивідом значення та цінності нових елементів ідентичності та співставлення їх з попередніми соціальними цінностями, що також входять до структури ідентичності.
Отже, самоідентифікація може досліджуватись в кількох напрямах:
· як важлива умова та інструмент професійної соціалізації. Самоідентифікація забезпечує стабілізуючу і водночас перетворюючу функцію соціалізації, оскільки в такий спосіб змінюється ієрархія соціальних пріоритетів у структурі ідентичності;
· як динамічний процес формування образу професії педагога і фактор змін (позитивних чи негативних) у професійній самосвідомості вчителя;
· як психологічний механізм засвоєння комунікативно-педагогічних ролей та самокатегоризації визначення операційних і оціночних чинників становлення "Я-концепції";
· як результат професійної підготовки та перепідготовки, що обумовлює специфіку професійної ідентичності педагога за параметрами: жорсткість - гнучкість, відкритість - закритість, стабільність - нестабільність тощо;
· як нелінійний процес вибору ступеня відповідності професійним зразкам. Самоідентифікація може призводити (за оптимальних умов функціонування) як до посилення когнітивної складності ідентичності, так і (в ситуації мораторію чи дифузії) до спрощення її структури.
Таким чином, професійна самоідентифікація педагога - це багатомірний динамічний нелінійний процес, що обумовлює механізми, умови і результати структурування і переструктурування його професійної ідентичності.
Література:
1. Marsia J. Identiti adolscent psychology. N. Y., 1980.
2. Лушин П. В. О психологии человека в переходной период (Как выжить, когда все рушится?) - Кировоград: КОД, 1999. - 208 с.
3. Эриксон Е. Идентичность: юность и кризис. - М., 1996. - 634 с.
4. Tajfel H. Social identity and intergroup relations. - Cambrige Yniv. Press, 1982.
5. Turner J. Social categorizetion and the self-concept: A social cognitive theory of group behevior / Lauder E. J. (eds.) Advances in group process. Theory and research V. 2 - Greenwich: Connect, 1985.
6. Breakwell G. M. Coping witch threatened identitis. - L. - N. Y.: Mithuen, 1986.
7. Moskovici S. Notestowards a discription of Social Representation // Eoropean Jornal of Social Psychology. - 1988 - V. 18.
8. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, експеримент, тренинг. - М.: Изд-во Моск. соц.-психол. ин-та; Воронеж: Изд-во "МОДЕК", 2004. - 600 с.
9. Москаленко В. В. Социализация личности. - К.: 1986.
10. Москаленко В. В. Социальная психология. - К.: Центр навчальної літератури. 2005. - 624 с.
11. Зливков В. Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. - 144 с.
12. Фрейд З. Психология бессознательного. Пер. с нем. - М.: Просвещение, 1989. - 447 с.
13. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого "Я". Пер. с нем. - М.: Ин-т психологии РАН: КСП, 1998. - 320 с.
14. Гнатенко П. І., Павленко В. М. Ідентичність: філософський та психологічний аналіз. - К.: "АРТ - ПРЕСС", 1999. - 466 с.
15. Мухина В. С. Проблема генезиса личности: Учебн. пособие к спецкурсу. - М.: Просвещение, 1985. - 104 с.
16. Lazowik L. On the nature of Identificetion // J. Abnorm. And Social Psyhology. - 1955. - P. 175 - 183.
17. Асмолов А. Г. Психология индивидуальности: методологические основы развития личности в историко-эволюционном процессе: М.: Изд-во МГУ, 1986. - 96 с.
18. Собкин В. С. К формированию представлений о механизмах процесса идентификации в обществе // Теоретические и прикладные проблемы психологии познания людьми друг друга. - Краснодар: Изд-во КГУ, 1975. - С. 34 - 39.
19. Обозов Н. Н. Межличностные отношения. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. - 151 с.
20. Бергер П., Лукман Г. Социальное конструирование реальности. М.: 1995.
21. Учителю о педагогической технике / Под. ред. Л. И. Рувинского. - М.: Педагогика, 1987. - 160 с.
22. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. - М.: Политиздат, 1982. - 255 с.
23. Киселев И. Ю., Смирнова А. Г. Формирование идентичности в российской провинции. М.: 2001.
24. Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та інші. Основи практичної психології. - К.: Либідь, 1999. - 533 с.
25. Введение в практическую психологию / Под. ред. Жукова Ю. М., Петровской Л. А., Соловьевой О. В. / М.: Смысл, 1996. - 374 с.
26. Фонарев А. Р. Формы становления личности в процессе ее профессионализации // Вопр. психологии. - 1997. - №2. - С. 88 - 93.
27. Waterman A. S. Identity development from adolescment to adulthood: an extension of theory and review of research // Development psyhology. V. 18, №3, 1982. - P. 341 - 358.
28. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер. - 2000. - 992 с.
29. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...