WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Політична свідомость нового покоління (пошукова робота) - Реферат

Політична свідомость нового покоління (пошукова робота) - Реферат

контрольній групі особливості психологічної залученості до політичного життя полягають у відносно збалансованому співвідношенні мотиваційних стратегій (інструментальні мотиви політичної участі сформовані у 54 % опитаних, ціннісні - у 32 %) порівняно з експериментальною групою та середньому рівні політичного інтересу; високому рівні сформованості почуття причетності до політичного життя (у 60 %) та сформованою громадянською ідентичністю (її частка становить 4,7 %) як однією з провідних ідентичностей, які визначають внутрішню організацію всієї ідентифікаційної системи особистості.
Щодо показників семантико-символічних характеристик політичних уявлень та психологічної залученості до політичного життя студентів було застосовано кореляційний аналіз (до уваги взято коефіцієнт рангової кореляції Спірмена), який дозволяє констатувати їх взаємопов'язаність і взаємозалежність.
Так, з'ясовано, що для експериментальної групи студентів характерне існування прямого кореляційного зв'язку між рівнем політичної ідентифікації студентів та уявленнями про власне "Я", партнера, ідеал громадянина як про особистість з високим рівнем власної відповідальності, активності позиції щодо справ громади (p < 0,05). З цими ж когнітивними особливостями прямо пов'язаний рівень інтересу до політичного життя (p < 0,05). Існує зворотний кореляційний зв'язок між значеннями образів сьогоднішньої влади та влади 20 років тому за факторами їх втручання у справи громади і політичної безвідповідальності та показниками політичної ідентифікації студентів (p < 0,05). Інструментальна мотивація політичної участі студентів прямо пов'язана із уявленнями про власне Я, про інших суб'єктів владних відносин як про безвідповідальних егоцентристів (p < 0,05). Можна передбачати, що зростання почуття причетності студентів до політичного життя прямо пов'язане із репрезентацією в свідомості більшої громадянської активності позиції громадянина через 20 років (p < 0,05).
Аналіз та інтерпретація емпіричних даних, отриманих в процесі дослідження, приводять нас до таких висновків:
1. У свідомості студентської молоді порівняно із учнівською більше виражені авторитарні настанови. Це пояснюється тим, що попередні стадії політичної соціалізації старшокласників відбувалися вже в період формування настанов суспільства на демократизацію політичних відносин.
2. Політичні уявлення студентів в умовах трансформації політичної системи характеризуються внутрішньою неузгодженістю, суперечливістю змісту.
3. Позиція особистості студента у відносинах з політичною владою на неусвідомлюваному рівні репрезентована як пасивна, індиферентна, така, що відповідає позиції громадянина авторитарної доби, яка означає формальну участь у політичному житті. Не відповідає позиції партнера і суперечить ідеалові громадянина.
4. Позиція сьогоднішньої політичної влади щодо особистості репрезентована у свідомості студентів як близька до позиції влади 20 років тому, отже така, що відповідає цінностям авторитарної доби, далека від позиції партнера і суперечить ідеалові громадянина - уявляється як антидемократична.
5. Наявність у студентів досвіду політичної діяльності забезпечує адекватнішу репрезентацію політичної дійсності в свідомості студента, сприяє активізації позиції "Я" щодо влади (що виражається у зростанні опозиційності щодо неї); формуванню ставлення до влади як до партнера у політичних взаємовідносинах; розвиткові когнітивної складності політичної свідомості студентів і політичної поінформованості. Наслідком цього є вищий рівень психологічної залученості до політичного життя.
6. Особливості психологічної залученості молоді до політичного життя взаємопов'язані із семантико-символічними характеристиками політичних уявлень.
Література
1. Алмонд Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. - 1992. - № 4. - С. 122 - 134.
2. Андреєва Г. М. Конструирование образа социального мира в условиях социальной нестабильности // Социальная психология в трудах отечественных психологов. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - С. 315 - 336.
3. Андреєва Г. М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 288 с.
4. Валевський О. В. Україна на шляху до ідеологічної ідентифікації // Національний інститут стратегічних досліджень. - 1991. - Вип.19. - 36 с.
5. Гозман Г. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. - Ростов-на-Дону: Изд-во "Феникс", 1996 - 448 с.
6. Дембицька Н. М. Політичність особистості як показник особливостей її політичної соціалізації // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. Тези доповідей Четвертої Міжнародної конференції молодих науковців 26 - 28 вересня 2001 року. - К.: "Київський університет", 2001. - С. 55 - 57.
7. Дембицька Н. М. Проблема політичної соціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої 35-річчю наукової та педагогічної діяльності академіка С. Д. Максименка (17 - 18 грудня 2001 р., м. Київ). - Т.1. - К.: Міленіум, 2002. - С. 48 - 51.
8. Дембицька Н. М. Психосемантичне дослідження політичних уявлень студентів // Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. / За ред. Максименка С. Д. - К.: "ГНОЗИС", 2002, т. ІV, ч. 7. - С. 48 - 53.
9. Кириченко С. Шляхи формування громадянського суспільства і правової держави. - К.: "Логос", 1999. - 88 с.
10. Князев В. М. Соціальна технологія та управління політичними процесами в Україні // Національний інститут стратегічних досліджень. - 1995. - Вип. 38. - 35 с.
11. Москаленко В. В. Соціалізація політична // Філософія політики. Словник. - К.: Знання, 2002. - С. 506 - 512.
12. Москаленко В. В. Проблеми ідентичності в політичній соціалізації особистості // Психологія. Зб. наук. праць НДПУ ім. М. П. Драгоманова. - К.: НДПУ, 2002. - Вип.17. - С. 65 - 70.
13. Московичи С. От коллективных представлений к социальным // Вопросы социологии. - 1992. - Т.1, №2. - С.83 - 95.
14. Петренко В. Ф., Митина О. В. Психосемантический анализ динамики общественного сознания: (На материале политического менталитета). - Смоленск: Изд-во Смоленского гуманитарного ун-та, 1997. - 214 с.
15. Рудич Ф. М. Політологія. Курс лекцій. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - 2000. - 200 с.
16. Moscovici, S. On social representation // J.P.Forgas (Ed.). Social Cognition. Perspectives on Everyday Understanding. European Monographs in Social Psychology, 26. London: Academic Press,1981. - P. 181 - 209.
17. Moscovici, S. The Phenomenon of Social Representations // R.M.Farr & S/Moscovici (Eds.). Social Representations. - Cambridge/Paris: Cambridge University Press and Editions de la Maison des Sciences de l'Homme. - 1984. - Р. 3 - 69.
18. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...