WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Перспективні напрями розвитку соціальної психології в контексті реальних проблем суспільства (пошукова робота) - Реферат

Перспективні напрями розвитку соціальної психології в контексті реальних проблем суспільства (пошукова робота) - Реферат

взаємозв'язку.
На нинішньому етапі розвитку соціальної психології таке розуміння специфіки соціально-психологічного знання, в принципі, відповідає сучасному стану науки і соціальним запитам сьогодення. Саме за рахунок розширення сфери соціально-психологічної регуляції можна збагатити наші уявлення про предмет соціальної психології.
Зазначене дозволяє стверджувати, що для уточнення предмета соціальної психології та її місця в системі наукового знання принципового значення набуває розв'язання питання проспіввідношення соціального та індивідуального, адже саме їх інтеграція і виявлення нової реальності є визначальною у подальшому розвитку соціальної психології як самостійної галузі знання.
Таким чином, предметом соціальної психології є вивчення закономірностей і механізмів виникнення, функціонування і прояву реальності, яка складається у процесі суб'єктивного відображення людиною об'єктивно існуючих соціальних відносин та соціальних спільнот. У цьому визначенні важливими є:
· особистісні механізми регуляції соціального процесу;
· ціннісне ставлення індивіда до соціального, що дає можливість соціальній психології пояснити, як та чи інша людина поводиться в соціальному середовищі, в тій чи іншій групі, як її поведінка, яка виникла у результаті суб'єктивного відтворення індивідом об'єктивного світу, та діяльність впливають на функціонування соціальної спільноти, яким є індивідуальний внесок кожної людини у процеси функціонування групи;
· соціально-психологічні чинники, які визначають розвиток активності особистості та групи;
· соціальні спільноти та інші масові явища, які впливають на людину та її поведінку.
На сучасному етапі розвитку соціальна психологія, незважаючи на свій молодий вік, не обмежується дослідженням традиційних сфер вивчення ("індивід - індивід", "індивід - група", "група - група"), а розкриває механізми взаємовідносин на рівні "група - суспільство", "індивід - суспільство". Тобто, до предмета соціальної психології включається дедалі ширша соціально-психологічна реальність, пов'язана з масовою свідомістю і масовою поведінкою людей. Загалом, соціальна психологія - це наука про взаємозв'язок соціального і психічного, їхню взаємодію та взаємозалежність, їхній взаємовплив на рівні окремої людини чи спільноти; про соціально-психологічні явища, які виникають у процесі соціальної взаємодії і характеризують індивіда і групу. Предметом уваги соціальної психології можуть бути будь-які соціально-психологічні явища макро- або мікросередовища: соціальна поведінка, соціальна діяльність особистості, психологія суспільства, суспільні настрої, психічний склад групи, стан фрустрації, психологічна сумісність, взаєморозуміння під час спілкування тощо.
Коло об'єктів сучасної соціальної психології як науки доволі широке та різноманітне, що і визначає структуру соціально-психологічного знання. Можна констатувати, що структура соціальної психології в кожний історичний період її розвитку є результатом взаємодії двох протилежних, але тісно пов'язаних між собою процесів: диференціації (розділення, подрібнення соціальної психології на складові частини) та інтеграції її з іншими галузями науки (йдеться про інтеграцію як соціальної психології загалом, так і окремих її складових).
Стосовно першого процесу - диференціації, то в соціальній психології сформувалося кілька головних напрямів: орієнтація на різні методи аналізу соціально-психологічних явищ породжує теоретичну, емпіричну та практичну соціальну психологію; вивчення різних видів діяльності людини та спільнот сприяли формуванню відповідних галузей соціальної психології: праці, спілкування тощо; відповідно до накладання соціально-психологічного знання на різні сфери суспільного життя сформувалися такі галузі соціальної психології, як: промислова, управління, торгівлі, освіти тощо; відповідно до основних об'єктів дослідження сучасна соціальна психологія диференціюється на такі розділи: соціальна психологія особистості, психологія міжособистісної взаємодії, психологія малих груп, психологія великих соціальних груп та масових явищ, психологія міжгрупової взаємодії.
Щодо інтеграції, то цей процес розвивається у двох напрямах: інтеграції соціальної психології з іншими психологічними галузями - зовнішній контур інтеграції (соціально-економічна, соціально-екологічна та інші); об'єднання різних складових частин соціальної психології - внутрішній контур інтеграції.
Щодо структурної організації соціальної психології як навчального курсу, то сьогодні тут можна виокремити такі розділи:
1) науково-методологічний, в якому розкриваються предмет, завдання, функції, категорії, методологічні основи та методи соціальної психології, питання еволюції соціально-психологічного знання;
2) соціальна психологія особистості - розділ, що вивчає проблеми особистості як суб'єкта соціальної взаємодії та спілкування, психічного відображення особистістю соціальних явищ в структурі групових відносин;
3) сфера спілкування та міжособистісних відносин - розділ, де представлені соціально-психологічні знання про спілкування та його особливості, психологічні способи обміну інформацією, взаємодії, сприймання, впливу в процесі спілкування;
4) соціальна психологія груп - розділ, що висвітлює соціально-психологічні знання про комунікативний потенціал учасників взаємодії, закономірності поширення суспільних інтересів, настроїв, моди, психічний склад групи та нації; вивчає сферу соціально-психологічних групових процесів - проблеми прояву соціально-психологічних явищ у малих групах (конформна поведінка, соціально-психологічний клімат, психологічна сумісність тощо);
5) основні напрями прикладних досліджень в соціальній психології - розділ, що вивчає закономірності становлення соціально-психологічної реальності в конкретних сферах життєдіяльності індивіда та групи (соціальна психологія промислового виробництва, соціальна психологія управління тощо).
Загалом сучасна соціальна психологія як наука може існувати тільки в єдності її теоретичних та практичних аспектів, де фундаментальні знання обумовлюють подальший розвиток соціальної психології, удосконалення наукових уявлень про її предмет, а прикладні передбачають розв'язання певної конкретної соціально-психологічної проблеми, пов'язані з конкретною інформацією стосовно соціально-психологічного явища чи процесу.
2. Особливості спілкування на сучасному етапі розвитку суспільства
Теоретичною передумовою виокремлення цього напряму в якості перспективного є твердження, що формування в учасників взаємодії широкого діапазону духовних потреб, комунікативних вмінь та навичок, здатності до спілкування, озброєння їх певними комунікативними знаннями є необхідною складовою розвитку особистості; суб'єктивного відображення нею об'єктивного світу і водночас ціннісного ставлення людини до реалій сьогодення; становлення її як

 
 

Цікаве

Загрузка...