WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості суб’єктних характеристик учасників професійної інтеракції в соціальній роботі (пошукова робота) - Реферат

Особливості суб’єктних характеристик учасників професійної інтеракції в соціальній роботі (пошукова робота) - Реферат

очікують один від одного зрілості суджень і здорового глузду, що досягаються життєвим досвідом (майже однаковий ранг цінності "життєва мудрість" в групах СПКР та КСПР) і відчувають нестачу їх в уявленнях про себе реальних.
По-друге, неприпустимим з позицій гуманістичних уявлень про соціальну роботу є також і те, що цінності "щастя інших", "свобода" та "продуктивне життя" є найменш значимими і посідають останні місця в уявленні соціального працівника про себе реального.
По-третє, привертає увагу те, що цінність "творчість" є найменш значимою в обох аналізованих уявленнях, тобто учасники взаємодії в системі "клієнт - соціальний працівник" не бачать можливості для прояву творчості в соціальній роботі. Водночас багато науковців відзначають необхідність застосовувати життєтворчий підхід в соціальній роботі [9], а дехто [4] надає здатності до творчості найважливішого значення серед інших складових професійної компетентності соціальних працівників.
По-четверте, такі результати узгоджуються з даними, одержаними під час опитування соціальних працівників за методикою "перцептивно-інтерактивної компетентності" і підтверджують зроблені на цій основі припущення. Маємо на увазі невисокі значення за показником "соціальна автономність" і низький ранг цінностей "свобода", "продуктивне життя" і "творчість" в оцінці себе-реальних соціальними працівниками, а також цінності "впевненість у собі" в оцінці соціальних працівників-реальних клієнтами.
Більше того, соціальні працівники почувають себе "менш вільними" (цінність "свобода" - на 14 місці) у порівнянні з клієнтами ("свобода" - на 6 місці). Натомість клієнти почувають себе "менш освіченими, інтелектуально розвиненими", ставлячи цінність "пізнання" в оцінці "себе реального" на 14 місце, а в оцінці соціального працівника-реального - на 6.
По-п'яте, незважаючи на теперішні реформи, соціальний працівник розглядає клієнта крізь призму "матеріального забезпечення", висуваючи цю цінність на 1 місце, хоча в оцінці клієнтом себе вона посідає тільки 7 позицію.
Зроблені нами проміжні висновки можуть свідчити про недостатню сформованість системи професійних цінностей у соціальних працівників. Це набуває ще більшого значення з огляду на те, що в уявленні клієнта соціальний працівник постає більш актуалізованим, вищі професійні цінності є для нього значимішими, аніж в уявленні соціального працівника про себе самого. Йдеться про ціннісну неспроможність соціальних працівників відповідати експектаціям клієнта у професійній взаємодії.
Якщо термінальні цінності визначають прагнення людини, кінцеву мету її існування, то інструментальні стосуються засобів досягнення цих цілей. Вони визначають вибір людиною способів дій та свідчать про наявність в особистості певних властивостей, які є інструментами досягнення мети діяльності.
Аналіз коефіцієнтів рангової кореляції за списком інструментальних цінностей виявив суттєву різницю в уявленнях соціальних працівників і клієнтів щодо способів дій при досягненні поставленої мети (таблиця 4).
Таблиця 4
Коефіцієнти рангової кореляції (відстані між уявленнями про себе і партнерів по взаємодії) інструментальних цінностей соціальних працівників і клієнтів
Коефіцієнт рангової кореляції
СПР 0,64 КР
СПР 0,19 СПКР
СПР 0,66 КСПР
СПКР 0,29 КСПР
СПКР 0,03 КР
КСПР 0,53 КР
Висловлене нами положення обґрунтовується такими міркуваннями. Кореляція між інструментальними цінностями в парі СПР - КР (уявлення учасників взаємодії про себе-реальних) зменшується порівняно з термінальними (коефіцієнти, відповідно, складають 0,64 та 0,82). А це означає, що уявлення про цінності-засоби, тобто способи досягнення цілей діяльності, досить відрізняються у соціальних працівників і клієнтів.
Крім того, коефіцієнт кореляції різко знижується (наближається до нульового значення) в парах, де співвідносяться уявлення соціального працівника про клієнта реального (СПКР) з іншими групами (СПР - СПКР, СПКР - КСПР, СПКР - КР). При цьому, при співвіднесенні уявлень клієнта про соціального працівника (КСПР) з іншими груповими рангами спостерігається, у порівнянні до пари СПР - КР, незначне збільшення кореляції (до 0,66 у парі СПР - КСПР) та незначне зменшення (до 0,53 у парі КСПР - КР).
Отже, аналіз коефіцієнтів кореляції групових рангів інструментальних цінностей засвідчив, що, по-перше, уявлення про цінності-засоби у соціальних працівників і клієнтів відрізняються більше, ніж про цінності-цілі. Тобто, способи досягнення мети, властивості особистості, що лежать в основі її досягнення, одне слово - інструментальні складові мотивації діяльності учасників взаємодії у діаді "соціальний працівник - клієнт" не співпадають. По-друге, виявлено цікавий факт більш адекватних уявлень клієнтів про інструментальні цінності соціальних працівників, аніж соціальних працівників - про клієнтів.
Спробуємо дати пояснення описаним кореляційним зв'язкам.
І соціальний працівник, і клієнт серед найважливіших інструментальних цінностей у себе-реальних (СПР - КР) відзначили "вихованість" (1 місце - у соціального працівника та 3 - у клієнта), "співчуття" (відповідно 3 і 2 місця), "відповідальність" (4 і 1 місця), "терпимість" (5 і 6 місця), "освіченість" (6 і 5 місця). Єдиною суттєвою різницею у "найважливіших" цінностях-засобах в уявленнях учасників взаємодії про себе-реальних є те, що соціальний працівник поставив на 2 місце "чесність" (у клієнта вона на 9 місці), а клієнт - "незалежність" (у соціального працівника - 15 місце).
"Найменш важливою" інструментальною цінністю і соціальні працівники, і клієнти вважають "високі запити" (18 місце в обох групах). Неважливими для обох груп є також "раціоналізм" (13місце - СПР і 16 - КР) та "тверда воля" (відповідно 17 та 15 місця). В уявленні соціальних працівників останні місця посідають також "широта поглядів" - 14 місце (тоді як у клієнтів вона на 7), "сміливість у захисті думки" - 16 місце (у клієнтів - 12), та, як уже зазначалося, "незалежність" - 15 місце. Клієнт же не сприймає як важливі "непримиренність" - 17 місце (у соціальних працівників - 12), "старанність" - 14 місце (у соціальних працівників - 9), та "ефективність у справах" - 13 місце (у соціальних працівників - 11).
Отже, співставлення уявлень учасників професійної інтеракції в соціальній роботі щодо власних інструментальних цінностей (СПР - КР) дає підстави говорити про можливість налагодження взаємодії на цій основі. Зниження ж коефіцієнту кореляції на 0,2 пункта в порівнянні з тією ж парою групових рангів термінальних цінностей відбулося за рахунок майже протилежних уявлень соціальних працівників і клієнтів про значення цінностей "незалежність", "широта поглядів" (важливі для клієнтів і ні - для соціальних працівників) та "чесність" (важлива для соціального працівника і ні - для клієнта). Крім того, варто відзначити, що інструментальні цінності соціальних працівників більше відповідають професійним вимогам, ніж термінальні.
Якою ж постає інструментальна сторона мотиваційної компоненти взаємодії з клієнтом в уявленні соціального працівника? Відповідь знаходимо у співвіднесенні рангів інструментальних цінностей в групах СПР - СПКР та СПКР - КР.
На думку соціального працівника, перше місце у клієнта посідає цінність "сміливість у захисті думки". Сам же клієнт ставить цю цінність тільки на 12 місце (КР), а в оцінці соціального працівника

 
 

Цікаве

Загрузка...