WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Мотивація навчальної діяльності студентів (пошукова робота) - Реферат

Мотивація навчальної діяльності студентів (пошукова робота) - Реферат

12 7 13 12 14 12
Священослужитель 15 16 14 9 15 16
Учитель, викладач 14 14 11 13 9 10
Працівник ДАІ 10 10 10 10 11 3
Працівник творчої професії (актор, артист, художник і т. д.) 8 12 6 10 7 14
Фахівець з програмного забезпечення і комп'ютерної техніки 4 3 3 3 4 5
Працівник митної або податкової служби 5 4 8 7 8 6
Бухгалтер, економіст 6 6 5 11 5 11
Фермер, фахівець в галузі сільського господарства 16 15 15 14 16 15
Інше, що саме
Таблиця 6
Чим викликаний вибір саме цього навчального закладу
(виберіть не більш 3-х варіантів)?
М. М. О. Ц. С.
Ж Ч Ж Ч Ж Ч
Рейтинг
Таблиця 5 Розташуєте ці професії в порядку значимості з огляду на можливості, що їх, на вашу думку, вони надають для досягнення життєвого успіху
Лікар 3 5 3 2 3 3
Юрист 1 2 2 2 1 2
Інженер 15 11 11 3 12 10
Державний службовець 10 7 8 9 5 5
Військовий 11 8 12 7 10 9
Стоматолог, зубний технік 7 12 4 6 4 8
Бізнесмен, підприємець 2 1 1 5 2 1
Працівник торгівлі 16 9 13 11 11 13
Священослужитель 14 16 14 14 15 16
Учитель, викладач 13 15 15 12 13 15
Працівник ДАІ 6 6 7 8 8 6
Працівник творчої професії (актор, артист, художник і т. д.) 9 13 10 10 9 14
Фахівець з програмного забезпечення і комп'ютерної техніки 5 3 5 4 6 4
Працівник митної або податкової служби 4 4 6 5 7 11
Бухгалтер, економіст 8 10 9 1 7 7
Фермер, фахівець в галузі сільського господарства 12 14 16 11 14 12
Інше, що саме
Скорочення в таблицях: М. М. - мале місто; О. Ц. - обласний центр; С. - село;
Ж. - жінки; Ч. - чоловіки; N - кількість респондентів.
Література:
1. Балакірєва О., Дудар Н. Ціннісні орієнтації молодого покоління. В кн. Молодь у дзеркалі соціології / Заг. ред. О. Балакірєвої і О. Яременка.-К.: УІСД, 2001 . - С. 38 - 47.
2. Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта: Соціально-філософський та психолого-педагогічні аспекти. - Рівне: "Ліста-М", 2003. - 128 с.
3. Библер В. С. На гранях логики культуры. - М., 1997.
4. Богомолов А. Г. Основные пути и тенденции развития высшей школы в Украине. // Персонал.- 1999.-№2.- С. 14 - 18.
5. Большой толковый психологический словарь Т. 2 (Прогресс - Я); Пер. с англ. /Ребер Артур.-ООО "Издательство АСТ"; "Издательство "Вече", 2001- 560 с.
6. Борис І. Мотиваційна сфера як проблемний чинник поведінки. Психологія і суспільство. - Тернопіль: Інститут експериментальних систем освіти, 2002-№2.- С. 48 - 57.
7. Вакуленко В. М. Вузівська освіта щодо оцінювання студентами Східноукраїнського національного університету. В зб. Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки.-Луганськ: СНУ. 2001 .-№1(1)-С. 26 - 31.
8. Выготский Л. С. Вопросы детской (возрастной) психологии (написана в 1932 - 1934 гг).-Собрание сочинений: В 6-ти томах. // Т. 4. Детская психология / Под ред. Д. Б. Эльконина. -М.: Педагогика, 1984.- С. 243 - 385.
9. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: аналітично-інформаційні матеріали. . - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003.- 191 с.
10. Гончаренко С. У., Мальований Ю. І. Гуманітаризація загальної середньої освіти // Початкова школа. - 1995. - №№ 3, 4.
11. Демченко І., Яременко О. Економічна активність молоді: сучасний стан і тенденції розвитку. В кн. Молодь у дзеркалі соціології / Заг. ред. О. Балакірєвої і О. Яременка.-К.:УІСД, 2001.- С. 28 - 35.
12. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття). - К., 1994.- 62 с.
13. Дзюба Л. А. Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі. Автореф....дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 2003.- 20 с.
14. Закон України "Про освіту". - Голос України. - 1991. - 26 червня.
15. Закон України "Про вищу освіту". - К.: Інформаційний вісник "Вища освіта", 2002. №9.
16. Занюк С. Психология мотивации. - К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. - 352 с.
17. Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2000 року ).-К.Український ін-т соціальніх досліджень, 2001. - 168 с.
18. Карамушка Л. М. Психологія управління: Навч. посіб. - К.: Міленіум, 2003 - 344 с.
19. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти: Монографія. - Київ: Ніка центр, 2000 - 332 с.
20. Клод Ейк. Небезпечні зв'язки: взаємодія глобалізації і демократії. В кн. Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів / Укладачі Кононов І. Ф. (науковий редактор), Борадачов В. П., Топольсков Д. М. - Луганськ: Альма матер-Знання, 2002. - С. 11 - 25.
21. Кремень В. Г. Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб. Наук праць: Ч. І. / За ред. І. А. Зязюна і Н. Г. Ничкало. - К., 2001.
22. Левченко О. О. До вирішення проблеми наближення культурного ідеалу молоді в сучасному вищому навчальному закладі. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / за заг. ред. проф. О. Л. Голубенка / Ч. 1. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002.
23. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью.- К., 1987.
24. Міщенко М. Нестабільність суспільства як чинник формування свідомості української молоді наприкінці XX - початку XXI сторіччя. В кн. Молодь у дзеркалі соціології / Заг. ред. О. Балакірєвої і О. Яременка. -К.: УІСД. 2001 .- С. 7 - 13.
25. Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002. - 20 с.
26. Носков В. И. Студент в оздоровительно-воспитательном комплексе вуза. Основы психогигиенического обеспечения гуманистически ориентированной профессиональной подготовки студентов. - Донецк: ДИУ, 2003. - 344 с.
27. Орлов Ю. Б.,Творогова Н. Д., Шкуркин В. И. Стимулирование побуждения к учению. М., 1988.
28. Освіта Луганщини. Статистичний збірник. - Луганськ:, 2003.
29. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития. Под редакцией члена-корреспондента РАО А. А. Реана. - СПб.: "прайм-ЕВРОЗНАК", 2003.- 416 с. - (Серия "Психологическая энциклопедия").
30. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.
31. Рибалка В. В. Роль психологічної культури у професійному становленні гуманітарно-технічної еліти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Зб. наук праць / За ред. Л. Л. Товажнянського і О. Г. Романовського. - Харків, 2002. - Ч. І.
32. Скляр П. П., Скляр О. П. Урахування ціннісних орієнтацій молоді як одного з провідних чинників мотивації навчання у вищому навчальному закладі. В зб. Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки.-Луганськ : СНУ ім. Володимира Даля, 2002.-№2 (4). С. 203 - 208.
33. Скляр П. П. Гуманізація вищої технічної освіти як чинник виховання людини-творця / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень" - 2003 . Т. 13. Психологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 52 - 54.
34. Скляр П. П. Психологічні аспекти гуманізації технічної освіти. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. .-К.: 2003. Ч. 1. - С. 386 - 391.
35. Формирование интереса к учению у школьников / Под ред. А. К. Марковой. М., 1986.
36. Скляр П. Мотивація навчальної діяльності студентів // Соціальна психологія. - 2004. - № 5 (7). - C.95-108.
37.

 
 

Цікаве

Загрузка...