WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Кваліметрія – теорія вимірювання в гуманітарних і природничих науках (пошукова робота) - Реферат

Кваліметрія – теорія вимірювання в гуманітарних і природничих науках (пошукова робота) - Реферат

спеціальністю й за кваліфікаційними розрядами). Показник потужності таких множин не може бути виражений чисельністю елементів, оскільки вони не еквівалентні ні за номіналами, ні за ступенями. Для визначення показника потужності такої множини необхідно привести всі її елементи до тотожних елементів як за номіналом, так і за ступенями інтенсивності якості.
Розглянемо обидва ці випадки.
Нехай класифікована множина структурована на класи різних за видовими ознаками одиниць з загальною родовою ознакою "за горизонталлю". Для визначення показника потужності множини N на родовому рівні потрібно різні за видовими ознаками одиниці аi для всіх класів, потужність кожного з яких в цих одиницях дорівнює Ni(ai)=ni(ai), звести до еквівалентних одиниць за номіналом абстрактної якості b, де ai=mi(b). Тому потужність класифікованої множини N(b) дорівнює сумі потужностей класів Ni(ai):
N(b)=?Ni(ai)=?ni(ai)=?nimi(b)=? ki(b), (*)
де ki=nimi . Наприклад, якщо ni(ai) - кількість товару ai 1-го асортименту (костюми чи сукні тощо), але однакового сорту, то потужність множини усіх класів товарів обчислюється в загальних родових одиницях b (наприклад, одного з товарів: в стандартних гудзиках, стандартних ложках або ж в грошових одиницях) за допомогою перевідних коефіцієнтів mi .
Саме таке завдання вирішується в економіці, коли товари, як "згустки" затраченої на їх виробництво різних видів професійної праці, приводяться до єдиної родової субстанції - трудової вартості, і як "згустки" споживаних благ в ринковій системі приводяться до іншої родової субстанції - вартості. В соціології родовою субстанцією щодо суспільства або його окремих регіонів може розглядатися населення як "поле" індивідів. Однак не будь-яка соціальна множина зводиться до їх чисельності. Якщо множина індивідів розрізняється за статусом, освітою, кваліфікацією тощо, то доводиться звертатися до еквівалентів, подібно до того, як парк тракторів різних марок вимірюється в умовних 15-сильних тракторах. У найзагальнішому випадку неоднорідні соціальні множини зводяться до множин однорідних умовних одиниць (очків, балів), що мають смисл субстанції "соціальної вартості" подібно смислу субстанції вартості економічних множин предметів споживання.
Особливо часто до такого способу співставлення й об'єднання видових множин в загальну родову множину одиниць соціальної вартості вдаються в спортивних змаганнях з різних видів багатоборства. Показова тут процедура визначення арбітрами призерів у сучасному п'ятиборстві, котрі повинні відповісти на запитання: "Хто чого вартий?", чим і виправдовується використання терміна "соціальна вартість". Арбітрам потрібно відобразити в загальних одиницях результати виступів кожного спортсмена у верховій їзді, фехтуванні, стрільбі, плаванні й кросі. Для порівняння показників, виражених в різних натуральних одиницях (номіналові якості "біг" відповідає множина одиниць часу; номіналу "стрільба" - множина влучень в мішень; номіналу "фехтування" - множина уколів тощо), вводяться еквіваленти, згідно з якими нараховуються очки кожному спортсменові. Інколи рейтинг спортсмена або команди визначають за результатами зустрічей у змаганнях впродовж певного часу, також нараховуючи очки. Подібна процедура нарахування очків соціальної вартості може бути застосована для оцінювання майстерності фахівців будь-якої професії, з будь-якого виду занять у сфері науки, мистецтва тощо.
В іншому випадку потрібно визначити показник потужності множини одиниць з однаковим номіналом якості, але різних за ступенями інтенсивності якості. Стратифікована множина структурована на страти за ступенями якості "вертикально". Потужність такої множини не можна визначити через неспівставність різних за ступенями мір для кожної наступної страти. Тому якісно стратифікованій множині треба знайти адекватну якісно однорідну й рівноінтенсивну множину і визначити показник її потужності за допомогою певної приведеної (тобто такої, що враховує ступінь якості) одиниці.
Показник потужності Nj(bj) кожної зі страт уявимо аналітично як добуток інтенсивної величини ?j=[hj(c)/n0(bj)]j, яка виражає ступінь якості j-ої страти (у формі пропорції екстенсивних величин), на екстенсивну величину nj(bj), котра виражає кількість натуральних одиниць bj:
Nj(c)=[hj(c)/n0(bj)]jnj(bj)=?jnj(bj).
Якщо стратифікована множина складається з кількох "сортів" цих одиниць, то сумарна потужність N(c) визначається сумою потужностей страт Nj(c):
N(c)=?Nj(c)=??jnj(bj). (**)
В економіці цим парам величин відповідають сорт у вигляді ціни ?j=[hj(c)/n0(bj)]j і кількість товару nj(bj) кожного сорту асортименту bj для вираження вартості сукупногопродукту. В соціології цим парам величин відповідають, наприклад, інтенсивність певної соціальної настанови й кількість осіб з різним ступенем її вираженості для визначення потужності колективної настанови (потужності громадської думки).
У статистичному розподілі диференційна функція розподілу ймовірностей випадкової величини визначає стратифікацію якісно нерівноінтенсивної множини за відповідною інтенсивною властивістю (за інтенсивністю соціальної настанови, за статусом, авторитетом, кваліфікацією тощо), а інтегральна функція розподілу є способом приведення такої стратифікованої множини до якісно рівноінтенсивної множини умовних одиниць. При цьому, площа під кривою графіка густини статистичного розподілу сукупності осіб різного статусу дорівнює їх кількості, а площа під інтегральною кривою розподілу дорівнює кількості умовних індивідів із найнижчим статусом.
Показник потужності класифкованої та стратифікованої множини об'єднує формули (*) й (**):
N(c)=??nij(aij)?ij(c/aij)=
=??nijmi(bj)?j(c/bj)=?lij?j(c/bj).
Якщо йдеться про множину товарів у магазині, то nij (aij) - кількість реальних одиниць aij товару і-го класу (асортименту) й j-ої страти (сорту, вираженого ціною), ?ij(c/aij) - ціна в грошових одиницях c одиниці товару aij, lij=?nij mi(bj) - множина умовного товару bj, тобто множина всього асортименту у вимірі одного з товарів bj і ?j(c/bj) - ціна товару bj. Отже, вартість множини товарів у магазині дорівнює сумі добутків цін і кількості товарів кожного класу (асортименту) й кожного сорту.
Якщо йдеться про визначення показника потужності колективної думки з кількох проблем, то спочатку визначають потужність думки з кожної проблеми як добуток показників інтенсивності думки на відповідну кількість осіб, а потім результати підсумовуються за числом проблем.
Визначення потужності множини соціальних об'єктів (якісно стратифікованих колективів, стратифікованої сукупності фактів тощо) й, отже, порівняльний аналіз різних соціологічних досліджень, можливі, якщо відомі методи й процедури визначення числових значень екстенсивних й інтенсивних властивостей за єдиними шкалами.
Систематика принципів, шкал і методів вимірювання
Типи й кількість шкал визначаються типами й кількістю показників, необхідних для вичерпної характеристики окремої множини і речі як суперпозиції множин. Множина як клас, як порція і як страта виокремлюється за допомогою трьох показників: номіналу, кількості й ступеня інтенсивності якості. Цим показникам відповідають три типи шкал: одна - номінальна і дві числові - кількісна і порядкова.
Шкала довільного переліку номіналів якості виражає склад родової множини із видових підмножин (класів). Її будемо називати номінальною, або класифікаційною; шкала екстенсивної властивості градуюється за допомогою іменованих кардинальних чисел. Її будемо називати кардинальною, або кумулятивною; шкала

 
 

Цікаве

Загрузка...