WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Кваліметрія – теорія вимірювання в гуманітарних і природничих науках (пошукова робота) - Реферат

Кваліметрія – теорія вимірювання в гуманітарних і природничих науках (пошукова робота) - Реферат

екстенсивних величин, вимірюваних безпосередньо, що є сутністю ідеї операціоналізації.
Поняття в логіці слугують для позначення або однієї речі, або множини споріднених речей, що вказує на зв'язок поняття з чисельністю, величиною. В процесі пізнання утворюється родо-видова ієрархія понять, при тому більш ємні поняття охоплюють менш ємні, і, відповідно до цих понять, множина структурується на підмножини (підкласи) й однинні множини в підвалині ієрархії:
Людина, країна Множина Найбільш ємне поняття загального імені
Вчений, місто Підмножина Менш ємне поняття загального імені
Вернадський, Київ Однинна множина Поняття власного імені
Поняття в логіці описується двома параметрами - екстенсіоналом, що виражає обсяг, ємність поняття, та інтенсіоналом, що виражає смисл поняття за допомогою задання комплексу означень. Конкретизація предмета здійснюється за допомогою логічної конструкції "суб'єкт - n-місцевий предикат" (де суб'єкт є логічний підмет, а предикат - логічний присудок) шляхом збільшення числа n.
Перший етап операціоналізації полягає в обгрунтуванні представлення екстенсіоналу й інтенсіоналу поняття як логіко-лінгвістичних характеристик у вигляді екстенсивних та інтенсивних величин як математичних характеристик.
Увесь предметний світ відображений в поняттях, котрі в мовознавстві позначаються словами, що означають повнозначні частини мови. Сполучення слів у реченні виражає співставлення понять як відображення взаємозв'язку відповідних їм предметів та їх властивостей. Згідно з семантичними уявленнями, "в акті називання слово актуалізується й означає конкретний предмет, котрий або виокремлюється даним словом, або характеризується ним. Одне й те саме слово може, залежно від обставин, виступати то у функції виокремлення (іменування) предмета, то у функції характеристики (предикації)" [13, с. 25]. Іменем в логіці позначають предмет (власне чи одиничне ім'я: Вернадський, Київ) або клас (множина) предметів (номінальне чи загальне ім'я: вчений, місто).
Екстенсіонал визначається кількістю предметів, які охоплюються даним поняттям (поняттям "вчений" охоплюються тисячі осіб; поняттям "місто" охоплюються сотні міст). Предикат вказує на характеристику чи властивість предмета. n-місцевий предикат характеризує предмет за n властивостями. Інтенсіонал визначається комплексом відповідних властивостей, число яких визначає розмірність координатного простору (видатний, гуманний, плідний, авторитетний /вчений/; столичне, святкове, красиве /місто/ ).
Звичайно іменування виражається за допомогою іменника, а предикація - за допомогою прикметника, який виражає властивість предмета (та за допомогою інших загальних частин мови також у значенні властивості). У реченні, що складається з імені (підмета) й предиката (присудка), "перший з членів речення ніби окреслює предмет лінією, послідовно виокремлюючи певний клас предметів і певний предмет у межах даного класу. Другий член речення розчленовує потім зміст цього предмета, виокремлюючи з нього окрему сторону" [13, с. 28]. Так формується уявлення про предмет, його кількісну характеристику та змістові сторони - властивості.
Екстенсіонал поняття характеризує його ємність, чисельність охоплених об'єктів, виражається в морфології мови кількісними числівниками, і йому відповідає екстенсивна величина, яка визначає потужність множини кардинальним числом. Ім'я поняття охоплює клас у певному відношенні еквівалентних, тобто якісно однорідних одиниць. Ця однорідність зафіксована в значеннях інтенсивних величин, що відповідають комплексу ознак інтенсіоналу поняття. Так, поняття "вчений" містить множину вчених, поняття "місто" містить множину міст, що визначається екстенсивною величиною.
Якщо зв'язок екстенсіоналу з екстенсивною величиною та ідея вимірювання кількісних змін еталонною величиною (1 вчений, 1 місто) очевидні, то конкретизація інтенсіоналу у вигляді комплексу інтенсивних величин та ідея вимірювання якісних змін не так очевидні. Розкриття їх суті грунтується на такому міркуванні.
Для вирішення завдання перетворення лінгвістичних категорій, котрі виражають якісні особливості досліджуваного класу предметів, на відповідні математичні категорії звернімося до аналізу лінгвістичних морфологічних категорій іменника й прикметника, які, власне, є найменуваннями предметів та їх властивостей.
Іменники, які означають предметність субстанціальних об'єктів, називаються конкретними, а ті, що означають предметність властивостей (а також дій і станів), називають абстрактними. Соціальні об'єкти і явища також позначаються конкретними (столиця) й абстрактними (авторитет, краса) іменниками. Утворені від іменників прикметники означають властивості предметів, які поділяються на два види: відносні та якісні. Від конкретних іменників утворюються відносні прикметники (столичний), а від абстрактних іменників, як назв властивостей, утворюються якісні прикметники (авторитетний, красивий).
Відносні прикметники вказують постійну ознаку предмета - одну з можливого набору. Набір ознак утворює так звану номінальну шкалу: червоний, зелений, синій тощо. Це шкала ознак як видів найменувань родової властивості "колір"; правове, моральне, естетичне й інше виховання - це шкала ознак як найменувань видів родової властивості "загальне виховання". Ознакою, або номіналом, називаємо конкретне значення властивості, виражене відносним прикметником, на номінальній шкалі. Класи предметів розрізняються за видовими ознаками (за номіналами видових якостей) в родо-видовій побудові (див. схему).
Схема
Систематика показників, шкал, принципів і методів вимірювання
???????
Номінал
ЯКІСТЬ
???????????? Кількість
??????????
Ступінь
Видова
ознака. Екстенсивна
величина. Інтенсивна
величина.
Символи
(слова, літери, цифри). Кардинальні
числа. Ординальні
числа.
??????????
Класифікаційна
номінальна ШКАЛИ
???????????
Кумулятивна
кардинальна
??????????
Стратифікаційна
ординальна
Класифікація множини з фіксованим номіналом родової якості на підмножини (класи) за номіналами видових якостей; ненаправлена "горизонтальна шкала, виражає розщеплення родового номіналу якості на вичерпно повний перелік довільно розташованих видових номіналів якостей. Вимірювання інтервалу; виражає кількість однорідних, рівноінтенсивних одиниць; характеризуєкумулятивність і адитивність вимірюваної властивості; шкала градуюється за допомогою еталонної міри. Вимірювання потенціалу в точці; виражає потенціал як функцію стану; характеризує якісність множини, тобто рівноінтенсивних одиниць страти; "вертикальна" шкала калібрується за допомогою реперних точок; її підтип - рангова шкала як нерівномірна, непрокалібрована, транзитивна.
?????????
Номінальне ВИМІРЮВАННЯ
????????????
Пряме
?????????
Непряме
Зазначення видового номіналу якості при фіксованому номіналі родової якості.
"А"
"а" "б" ..."я"
Підрахунок одиничних мір:
А) похідне:
обчислення індексу:
Б) опосередковане:
визначення функції:
x = f (x1 ,..., xn)
В) імперативне:
?????????
оцінювання
ранжування:
? Якісний прикметник визначає змінну величину властивості предмета. Різний ступінь інтенсивності властивості виражається за допомогою ступенів порівняння прикметників - звичайного, вищого й найвищого: авторитетний - авторитетніший - найавторитетніший, утворених від абстрактного іменника "авторитет". У такій низці порівняльних ступенів якісних прикметників міститься

 
 

Цікаве

Загрузка...