WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості формування політичної культури молоді - Реферат

Особливості формування політичної культури молоді - Реферат

характеру й інтелекту особистості, оскільки він супроводжується інтенсивним формуванням спеціальних здібностей у зв'язку з професіоналізацією, з одного боку, та перетворенням мотивації і всієї системи ціннісних орієнтацій - з іншого [19]. Саме в такому віці у людини формується політична картина світу, визначаються основні критерії оцінювання політичних процесів, які, в основному, залишаються незмінними і в подальшому житті [14, с. 83]. Водночас це зумовлює й відкритість свідомості молодої людини для політичних маніпуляцій, і саме тому такий вік викликає величезний інтерес з боку політиків, економістів, психологів, педагогів.
Молодь України повинна глибоко усвідомлювати і враховувати суспільно-політичні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві. Адже, на жаль, досить сильним залишається вплив попереднього соціального устрою; швидко поширюються корупційні, девіантні прояви, бездуховність; наростає політична втома та апатія громадян, спадає інтерес до політики. Однак слід зауважити, що ці негативні явища спостерігаються на фоні відчутного зростання, попри все, національної самосвідомості [15, с. 210]. Отже, надзвичайно актуальною проблемою, що постає перед українським суспільством, є формування політичної свідомості молоді на основі ідей національного, духовного відродження України. На сучасному етапі потребам відродження найбільш відповідає національне виховання. "Немає виховання взагалі. Воно завжди має конкретно-історичну національно-державну форму вираження та спрямоване на виховання громадянина конкретної держави, яка не може бути безнаціональною" [11, с. 111].
Середина 90-х років минулого сторіччя відзначилася різким спадом інтересу молоді до політики, що було викликане розчаруванням наслідками суспільно-політичних реформ перших років незалежності, втратою довіри до політико-владних структур і до самої політичної діяльності. Сьогодні ситуація починає мінятися в бік підвищення громадської активності, насамперед у молодіжному середовищі. Як свідчать результати дослідження, проведеного 2004 року серед студентів 3-х курсів Чернівецького національного університету за анкетою "Моє ставлення до суспільно-політичного життя України", більшості студентів притаманний стійкий інтерес до політичного життя в рідній країні та в світі. На запитання "Чи цікавитеся проблемами політичного життя України?" відповіді розподілилися так: зовсім не цікавлюся - 5,26 %; цікавлюся, коли це мене стосується - 29,47 %; прагну бути в курсі справ - 64,21 %; цікавлюсь і беру активну участь - 1 %.
Як бачимо, значний відсоток опитаних проявляє інтерес до цієї сфери суспільного життя лише по мірі того, наскільки воно стосується їх особистого життя. Лише одиниці беруть активну участь у політичному житті, що свідчить швидше про виняток, ніж про закономірність такої позиції серед сучасної студентської молоді. На основі отриманого процентного співвідношення можна зробити припущення, що основним мотивом підвищення інтересу молоді до політичного життя на сьогодні є розуміння молодими людьми того, що будь-які події в країні безпосередньо чи опосередковано впливають і на їх особисте життя.
З огляду на актуальність проблеми підвищення політичної культури в українському суспільстві, особливий інтерес викликає розподіл відповідей на запитання "Які емоції викликає у вас термін "політична культура"? У переважної більшості студентів (52 %) цей термін викликає позитивні емоції. Лише 8 % опитаних відзначили негативне ставлення. Проте аналіз відповідей на інші запитання анкети дає підстави зробити висновок про в цілому низький рівень політичної культури в молодіжному середовищі. Досить високий відсоток опитаних студентів (23 %) не орієнтується в сучасних політичних течіях, а 19 % не підтримує жодної. Причини такої пасивності частково пояснює розподіл відповідей на запитання "Якою мірою ви довіряєте названим нижче організаціям, суспільним інститутам?" (таблиця 1).
Таблиця 1
Повністю довіряю Скоріше довіряю, ніж ні Скоріше не довіряю Повністю не довіряю Важко відповісти
1. Телебачення 7 % 46 % 29 % 10 % 8 %
2. Релігійні організації 9 % 28 % 32 % 16 % 15 %
3. Збройні сили України 3 % 31 % 28 % 13 % 18 %
4. Громадські молодіжні об'єднання 18 % 34 % 24 % 11 % 13 %
5. Політичні партії 6 % 39 % 38 % 17 %
Такі результати дають можливість зробити висновок про високий рівень недовіри до політичних партій. Більшою довірою користуються громадські молодіжні організації, але рівень довіри до них теж не можна назвати високим. Дещо невизначеною є позиція молоді щодо збройних сил і релігійних організацій. Найбільшою довірою користується телебачення.
Все це підтверджує думку, що для України нині дуже важливо утвердити взаємну довіру - так званий соціальний капітал, про дефіцит якого в молодіжному середовищі свідчать, зокрема, і результати нашого дослідження. На важливості переважання у більшості населення психологічної установки на довіру до співгромадян вказували Г. Алмонд та С. Верба, вбачаючи в ній один з показників розвиненого суспільства.
Невід'ємною частиною формування, фіксації і відтворення ідентичності будь-якої нації і держави як соціально-культурної і політичної спільноти виступають національно-державні символи та ідеали, які уособлюють національно-державну єдність і велич [5, с. 189]. Яскравим прикладом розуміння ролі цього фактора може слугувати високе почуття поваги до державної символіки в розвинених демократичних країнах, особливо в США.
В цьому аспекті заслуговує на увагу розподіл відповідей на запитання "Які почуття викликає у вас державна символіка України?" Було одержано такі відповіді: гордість - 57 %; байдужість - 22 %; незадоволеність - 5 %; важко відповісти - 16 %.
Як бачимо, переважна більшість студентів високо шанує державну символіку України. Проте досить високий відсоток респондентів відчуває байдужість або труднощі з визначенням своїх почуттів. Такі дані примушують замислюватися надмайбутнім країни, в якій у 38 % молоді ще не сформувалося шанобливе ставлення до державно-національної символіки. Та все ж в цілому молодь починає усвідомлювати вплив політичних процесів в Україні на життя окремої особистості, на задоволення поточних потреб молоді та досягнення поставлених цілей у перспективі.
Сьогодення висуває певні вимоги до українських громадян. У першу чергу - це усвідомлення необхідності активної життєвої позиції. Поширення серед молоді прагнень покладатися в першу чергу на себе, власні знання, здібності та сили (близько 72 % опитаних) свідчить про потенційно високу готовність юнаків і дівчат до діяльності, до особистої активності у досягненні цілей. З огляду на паралельне підвищення інтересу до політики, можна сподіватися, що нове покоління буде активним і в соціально-економічній, і в соціально-політичній сфері. Тому особливого значення набуває формування демократичного типу політичної культури молоді, яка б відповідала сучасним запитам.
Слід відзначити, що на розвиток української політичної культури надзвичайно негативно вплинули багатовікова бездержавність; розчленування в минулому території України кількома державами з різною культурою та політичним системами; денаціоналізація провідної верстви українського народу; брак сильної національно свідомої середньої верстви - фахової інтелігенції, управлінців, підприємців; систематичне винищення кращих представників українського народу протягом віків [15, с. 136].
Але саме сьогодні склалися умови, які сприяють кардинальному оновленню політичної свідомості населення України. В суспільстві відбулися значні зміни, свідомість нової генерації українців здатна сприйняти і засвоїти нові зразки і норми політичної поведінки. Головним завданням, що постало перед суспільством на даному етапі - не втратити нинішніх можливостей для розвитку нового політичного мислення і політичної культури. Тому надзвичайно важливою є робота фахівців у цьому напрямку - психологів, політологів, філософів, соціологів, істориків.
Існує кілька факторів, що формують політичну культуру: зовнішнє

 
 

Цікаве

Загрузка...