WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості та структура економічної свідомості суб'єктів соціального простору. - Реферат

Особливості та структура економічної свідомості суб'єктів соціального простору. - Реферат

[3].
Економічні норми, як правило, закріплюються юридично, набуваючи статусу правових, та наділяються відповідними засобами контролю (санкціями) за невиконання.
Економічний інтерес розвивається на основі мотиву, але під регулярним впливом норм. Якщо розглядати власність як певну форму влади економічних благ над людиною, то економічний інтерес - це форма дії влади власника на волю суб'єкта господарювання та джерело господарської активності [4].
Економічні інтереси є формою вияву різних типів і форм відносин власності. Відповідно до їх кількості розрізняють кількість типів і форм економічних інтересів. Так, існування трьох основних типів власності (приватної, колективної та державної) зумовлює існування приватних, колективних та суспільних економічних інтересів.
Економічні інтереси визначаються місцем людей в економічній системі. Ці інтереси є формою прояву відповідних видів економічних потреб, усвідомлення їх окремим індивідом, трудовим колективом та суспільством. Кожний суб'єкт економічних відносин є носієм конкретного інтересу. Скільки суб'єктів економічних відносин, стільки й економічних інтересів. Серед цієї групи інтересів виділяють особистий, колективний і суспільний. Особистий виражає необхідність задоволення різноманітних потреб окремої людини; колективні інтереси - потреб трудового колективу; суспільні - сукупних потреб суспільства.
Суспільні інтереси мають такі складові свого прояву:
· суспільно-економічні інтереси - частина інтересів держави та інших суб'єктів господарювання збігається (наприклад, оподаткування в розумних межах, виділення державних інвестицій, тарифне стимулювання експорту);
· інтереси самоконтролю та оптимізації громадянського суспільства - держава не може бути виразником інтересів одного класу чи прошарку, в демократичному суспільстві вона частіше виступає як інститут консенсусу.
Економічний інтерес трудового колективу залежить від форми власності: на державних, акціонерних і приватних підприємствах він має різний зміст.
Особистий економічний інтерес охоплює потреби, пов'язані з реалізацією приватної власності, прав володіння та користування, управління, отримання доходів.
Кожна людина одночасно є носієм різних економічних інтересів, оскільки вона виступає в різних іпостасях: по-перше, як індивід; по-друге, як представник певної верстви суспільства; по-третє, як член певного трудового колективу. Суспільний та колективний економічні інтереси персоніфікуються лише в індивіді.
Економічні інтереси можна класифікувати і за іншими критеріями. За ознакою важливості розрізняють інтереси головні та другорядні, за часовою ознакою - поточні та перспективні, за об'єктом інтересів - майнові, фінансові, інтелектуальні, інтереси режиму праці та вільного часу, комфорту, умов праці й життя; за ступенем усвідомлення - дійсні та помилкові [2].
В узагальненому вигляді класифікація економічних інтересів представлена на малюнку 2.
Реалізація економічних інтересів здійснюється через досягнення їхніми суб'єктами конкретних економічних цілей. Так, реалізація індивідуальних інтересів забезпечується через зростання індивідуальних доходів. Засобом реалізації колективних інтересів є максимізація прибутку та фонду заробітної плати (наприклад, для підприємств державного сектора, що функціонують на комерційних засадах господарювання). Нарешті, засіб реалізації суспільного інтересу - максимізація національного доходу та мінімізація фонду відшкодування створюваного суспільного продукту.
Економічний вчинок - це особистісна форма економічної поведінки. Економічний вчинок включає творчий акт вибору цілей та засобів економічної поведінки.
Економічна діяльність - це активна взаємодія з економічною системою, в ході якої людина виступає суб'єктом, який цілеспрямовано впливає на об'єкт та задовольняє в такий спосіб власні економічні потреби. Економічна діяльність є, крім того, сукупністю соціально-економічних та організаційно-виробничих зв'язків між господарюючими суб'єктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і доходів.
Для остаточного з'ясування сутності економічної свідомості зупинимося на механізмі її функціонування.
Малюнок 2
Класифікація економічних інтересів
Основним механізмом функціонування економічної свідомості є ктивне відображення оточуючої дійсності. Усвідомлення забезпечує не лише пасивне, дзеркальне відображення, але й гарантує перетворююче цю дійсність відображення відповідно до потреб та інтересів суб'єкта.
Економічна свідомість функціонує у системі безперервних прямих та зворотних зв'язків з оточуючою дійсністю. Прямі зв'язки забезпечують отримання адекватної економічної інформації. Зворотні ж дають можливість діяти, спираючись на ці дані. Відображення є підставою для поведінки, результати якої, в свою чергу, забезпечують подальше відображення реальності, що змінилася. Дійсність, що відображується (прямі зв'язки), забезпечує її активне перетворення (зворотні зв'язки), яке знову відображується для подальшого перетворення.
Основними функціональними формами актуалізованої економічної свідомості можна вважати знання, оцінки та переконання.
Знання - це суто когнітивний продукт економічної свідомості, засвоєна суб'єктом одержана ззовні або самостійно вироблена ним економічна інформація. Економічні знання передбачають збереження в пам'яті засвоєного матеріалу для того, щоб застосовувати його на практиці в реальних економічних ситуаціях, а також для здобуття нових економічних знань.
Економічні оцінки - це результат співвідношення поточної економічної інформації з попереднімекономічним досвідом, збагачений емоційним ставленням відповідно до вагомості для суб'єкта інформації, що ним отримується.
Економічні переконання - це стійка, упорядкована система поглядів, що виступає в якості економічного світогляду суб'єкта. Формування таких переконань спирається на глибокі знання та оцінки економічних явищ, але вони не переходять у переконання автоматично, а виробляються на основі особистого економічного досвіду людини в результаті економічної діяльності. Економічні переконання, що стали мотивом поведінки людини, визначають її ставлення до економічної сфери діяльності.
Таким чином, нами запропоновано структуру економічної свідомості, дано характеристику її компонентів, функціональних форм та механізму функціонування.
Висновки
1. Економічна свідомість - це одна з центральних категорій сучасної економічної психології, системна складова свідомості, вищий рівень психічного відображення економічних відносин людиною.
2. Економічна свідомість тісно пов'язана з економічною поведінкою, виступаючи як раціональна основа суб'єктивних її механізмів, та з економічною системою - являючи собою її суб'єктивний фундамент.
3. Виділяють такі структурні компоненти економічної свідомості:
· економічні емоції та почуття, що виникають при переживанні людиною економічних процесів;
· перцептивна сфера економічної поведінки;
· економічні уявлення та економічне мислення;
· вольові компоненти економічної свідомості (економічні норми, економічний інтерес, економічний вчинок, економічна діяльність).
4. Усвідомлюючи кардинальні зміни, які відбуваються в житті країни, подальша розробка теоретико-методологічних проблем економічної психології набуває особливої актуальності.
Література:
1. Бункина М. К., Семенов А. М. Экономика и психология. На перекрестке наук. - М.: Дело и Сервис, 1999. - 263 с.
2. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - 471 с.
3. Дейнека О. С. Экономическая психология: Учебное пособие. - СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2000. - 160 с.
4. Мельников С. И. Активизация экономических интересов через обновление собственности: Автореф. канд. дис. Л., 1990.
5. Спасенников В. В. Экономическая психология как научная дисциплина, специализация студентов и область практической деятельности. В кн.: Региональная экономика, наука и инновации. - Калуга, "Эйдос", 1997. - С. 370 -374.
6. Филиппов А. В., Ковалев С. В. Психология и экономика // Психологический журнал. -1989. - №.1. - С. 26.
7. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...