WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості та структура економічної свідомості суб'єктів соціального простору. - Реферат

Особливості та структура економічної свідомості суб'єктів соціального простору. - Реферат


Реферат на тему:
Особливості та структура економічної свідомості суб'єктів соціального простору.
Важливим питанням економічної психології як однієї з найперспективніших сучасних наукових дисциплін є структура та особливості економічної свідомості суб'єктів соціального простору. Донедавна російські (А. Абалкін, П. Бунич, А. Аганбегян, Т. Заславська, В. Куликов, Г. Попов, А. Кітов) та західноєвропейські й американські дослідники (Г. Мюнстерберг, Г. Тард, Дж. Катона) найбільше уваги приділяли обґрунтуванню необхідності враховувати психологічні фактори в економіці, а також проблемам моделювання економічних процесів прийняття рішень. Представники західноєвропейської та американської економічної психології, як правило, дотримуються необіхевіористичної позиції та здебільшого розглядають саме економічну поведінку. Натомість А. Філіппов і С. Ковальов підкреслюють важливість розгляду економічної свідомості як предмета економічної психології, застерігаючи тим самим від перетворення економічної психології на психологічну економіку [6].
Мета полягає у визначенні особливостей, структури економічної свідомості, її форм та механізму функціонування.
Економічна свідомість -одна з центральних категорій сучасної економічної психології. Вона входить до системи понятійних координат науки та означає результати сприйняття суб'єктом тієї частини оточуючої дійсності, яка пов'язана з економікою, а також його свідомі дії та стани, нею обумовлені.
Економічна свідомість піддає дійсність емоційній оцінці, забезпечує економічну діяльність - у попередньому проектуванні дій та передбаченні їх наслідків, контролюванні економічної поведінки і керуванні нею, у здатності особи давати собі раду в оточуючому матеріальному світі, у власному економічному житті. Отже, економічна свідомість - не просто образ економічної дійсності, а особлива форма психічної діяльності, орієнтована на відображення і перетворення економічної дійсності.
М. Бункіна та В. Семенов зазначають, що економічна свідомість особистості формується на основі життєвих переживань, нагромадженого досвіду та подолання труднощів [1].
Враховуючи різноманітність економіко-психологічних підходів та можливостей їх застосування, О. Дейнека [3] звертає увагу на феномен економічної свідомості, притаманний господарюючому суб'єктові, що в російській науці стало традицією. Під економічною свідомістю, на її думку, слід розуміти системну складову свідомості, вищий рівень психічного відображення людиною економічних відносин.
Більшість дослідників економічної свідомості та економічного мислення розглядають економічну свідомість як внутрішньо суперечливе, багаторівневе утворення, яке в узагальненому вигляді відображає ступінь знайомства суб'єкта з економікою та раціональне ставлення до неї [5].
Економічна свідомість тісно пов'язана з економічною поведінкою, виступаючи в якості раціональної основи суб'єктивних її механізмів. Вона пов'язана також з економічною системою, являючи собою її суб'єктивний фундамент, так би мовити, "особистісну основу".
Структура економічної свідомості в узагальненому вигляді може бути представлена за допомогою схеми (див. малюнок 1).
Розглянемо основні форми економічної свідомості.
Традиційно їх виділяють три: - масову, групову та індивідуальну.
У першому вимірі економічна свідомість визначається як масова свідомість суспільства (або його частини) стосовно економічних питань, що мають важливе для багатьох значення та далекосяжні економічні наслідки. Масова економічна свідомість розглядається як особлива підсистема, що з специфічними механізмами детермінації та відповідно відносною автономією. Але водночас економічна свідомість є лише частиною ширшої системи масової свідомості, яка включає в себе ще й інші - неекономічні компоненти. В цьому випадку економічна свідомість - лише особливий сегмент масової свідомості.
У конкретному вираженні масова економічна свідомість визначається трьома групами факторів.
По-перше, це рівень сподівань людей та оцінка ними своїх можливостей впливу на економічну систему.
По-друге, це соціально-економічні цінності великих груп людей, що складають основу їх економічного вибору (наприклад, це можуть бути такі цінності, як стабільність, рівність, всезагальність, корисність, економічна та соціальна справедливість).
По-третє, це швидкозмінні думки та настрої, пов'язані з оцінками існуючого економічного становища в країні, регіоні та на окремому підприємстві.
Малюнок 1
Структура економічної свідомості
Масова економічна свідомість обумовлює найтиповіші масові варіанти економічної поведінки.
У другому вимірі економічна свідомість розглядається як групова, тобто як узагальнена свідомість краще організованих конкретних груп людей, наприклад, соціальних класів, певних прошарків населення. Групова економічна свідомість розглядається як сукупність думок та уявлень, які визначають основний зміст та напрямок економічної активності цієї групи.
У третьому індивідуальному вимірі економічна свідомість розглядається як особлива якість окремої особистості, здатної певним чином сприймати економічну ситуацію, більш або менш точно її оцінювати та відносно цілеспрямовано діяти. Вона є такою функцією людської психіки, сутність якої полягає в творчому перетворенні зовнішнього економічного світу у зв'язку з враженнями, що постійно надходять, із попереднім досвідом, у виділенні себе з навколишнього економічного середовища і протиставленні йому як суб'єкта об'єктові. Тут найбільший інтерес становлять суб'єктивно-психологічні особливості, типові характеристики, структурні компоненти свідомості та поведінки особистості в економіці. Важливого значення набуває вивчення процесів формування індивідуальної економічної свідомості, засобів оволодіння та засвоєння різних групових її варіантів.
Для кращого розуміння сутності економічної свідомості зупинимося на її структурних компонентах, серед яких виділяють:
1. Економічні емоції та почуття, що виникають при переживанні людиною економічних процесів, які можна поділити на:
· праксичні емоції (задоволення результатами та процесом праці);
· гностичні (пов'язані з пізнанням);
· глоричні (бажання визнання та пошани);
· пугнічні (бажання подолати страх, небезпеку, відчути азарт, ризик);
· альтруїстичні або егоїстичні при обміні та споживанні.
2. Перцептивна сфера економічної поведінки (сприйняття грошей та заощаджень; ставлення до товарів, послуг; несвідома перцепція у рамках маркетингової галузі економічної психології - психологія споживача, реклами, методи продажу).
3. Економічні уявлення та економічне мислення. Економічні уявлення - це уявлення про те, як функціонує економіка, як створюється суб'єктивний економічний образ: здатність людини або соціальної групи відображати, розуміти економічні явища, пізнавати їх сутність, засвоювати та співставляти економічні поняття, категорії, теорії з вимогами економічнихзаконів, з об'єктивною реальністю та на основі цього будувати власну економічну діяльність.
Економічне мислення, в свою чергу, є системою поглядів людини на закономірності економічного розвитку, сутність економічних явищ і процесів та причини їх виникнення. Таке мислення є структурним елементом людського мислення загалом. Визначальним фактором змісту економічного мислення є характер існуючих відносин власності, місце людини у суспільному розподілі праці, рівень її освіти. Найважливішими елементами економічного мислення є уміння знаходити оптимальні рішення для зростання економічної ефективності окремого підприємства, галузі та народного господарства, оволодіння найновішими методами технологічних, проектно-конструкторських розробок, техніко-технологічна культура, орієнтування на раціональне використання економічних і природних ресурсів. Правильне економічне мислення забезпечує раціональне управління діями людини на робочому місці, у масштабі підприємства.
Економічне мислення буває:
· шаблонним, коли рішення приймається за звичаєм, на рівні здорового глузду;
· творчим, яке характеризується виробленням нових методів вирішення завдань та досягнення мети.
4. Вольові компоненти економічної свідомості - це економічні норми, економічний інтерес, економічний вчинок, економічна діяльність

 
 

Цікаве

Загрузка...