WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості соціально-психологічних чинників економічної культури особистості - Реферат

Особливості соціально-психологічних чинників економічної культури особистості - Реферат


Реферат на тему:
Особливості соціально-психологічних чинників економічної культури особистості
Валентина Москаленко, доктор філософських наук, завідуюча лабораторією соціальної психології Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України
У статті зосереджується увага на соціально-психологічних детермінантах формування економічної культури особистості, яка розуміється не стільки як фінансово-економічна грамотність, скільки як психологічні якості, завдяки яким людина здатна діяти в певному соціально-економічному просторі. Соціально-економічний простір життєдіяльності людини характеризується як поле розгортання і здійснення її економічної діяльності. Виокремлено різні сектори цього простору, особливості яких розглядаються як фактор формування економічної культури особистості та аналізуються залежно від стратегій економічної поведінки людини.
У зв'язку з соціально-економічними трансформаціями в нашому суспільстві змінюються різні соціально-психологічні феномени на рівні особистості, малих груп, міжособистісних і міжгрупових відносин. Прискорення темпів соціальних змін, перетворення старих і поява нових соціальних структур, трансформація соціальних ідеалів і цінностей неминуче задають нові параметри перебігу соціалізації, висуваючи до суб'єкта цього процесу підвищені вимоги у формуванні моделей соціальної поведінки, конструювання персональної системи цінностей та ідентифікаційних структур особистості. Одночасне існування багатьох пластів цінностей, жоден з яких не є чітко структурованою моделлю, ускладнює ситуацію вибору і прийняття соціальних норм, а в цілому й процес соціалізації особистості.
Нові умови, які склалися в результаті становлення ринкових економічних відносин, по-перше, визначають появу нових суспільних норм і стандартів поведінки, а по-друге - на основі індивідуального життєвого досвіду особистості, перебудови життєвих планів і взаємовідносин з безпосереднім оточенням соціальної реальності відбуваються зміни психологічних і соціальних характеристик, які можуть не узгоджуватися з загальносуспільними цінностями. У зв'язку з цим можлива суперечлива ситуація в процесі економічної соціалізації з двома тенденціями - позитивною і негативною. Перша спрямована на розкриття індивідом природного потенціалу і самореалізацію особистості як суб'єкта економічних перетворень, а друга - на дезадаптацію і депривацію у сфері економічної реальності.
Відтак актуалізуються дослідження цих суперечливих тенденцій у сфері економічної соціалізації, а також дослідження умов формування економічної культури особистості як певних форм включення індивідів в економічну реальність з адекватними цим формам психолого-економічними характеристиками. Крім того, важливими стають питання визначення умов, за яких забезпечуватиметься взаємодія економічних потреб суспільства і відповідних особистісних якостей, здатна реалізувати можливості оптимального розвитку як суспільства, так і окремої особистості. Актуалізуються питання: чим визначаються потреби і "цілі" соціально-економічної сфери, реалізація яких становитиме таку міру економічної культури особистості, в якій розкривається і проявляється потенціал особистості як суб'єкта економічних перетворень? Актуальними є також питання, які фактори і агенти соціалізації мають включатися в цей процес, аби сформувати високу економічну культуру молодої людини.
Українська психолого-педагогічна практика вже має певний досвід формування сучасної економічної культури особистості. В навчальних закладах різних рівнів з'явилася низка програм економічної освіти молоді. У зв'язку з цим актуалізується вдосконалення засобів цілеспрямованих форм економічної соціалізації підростаючого покоління. Така соціалізація можлива лише за умови інтеграції зусиль багатьох агентів економічної соціалізації, вироблення спеціалістами теоретичних і методологічних засад формування нової економічної культури особистості, заснованої на цінностях ринкової економіки.
Економічна культура особистості в широкому розумінні є характеристикою способу та рівня життєдіяльності людини у сфері економіки. Вона виявляється через психолого-економічні властивості особистості і реалізується через ставлення індивіда до економічної реальності та взаємовідносини з іншими людьми. В ці відносини включено такі психічні феномени, як цілі, мотиви, наміри, очікування тощо. Поза психологічними компонентами сфера економічної реальності існує лише абстрактно. Водночас не існує економіко-психологічних феноменів, зокрема, економічних уявлень, економічних знань, економічних ставлень людини поза об'єктами економічної реальності, оскільки соціально-психологічне - це не тільки відносини між людьми, але й ставлення до речей, предметів.
Традиційно склалося так, що психологія вивчає людину саму по собі або у взаємодії з іншими. В реальності ж людина існує у двох сферах: у речовому світі і світі духовному. Речовий світ - це предмети або продукти діяльності людини, в яких об'єктивовано психічні особливості, що визначають ступінь розвиненості самої людини. Духовний світ - це психічні особливості людини, в яких репрезентовано її речовий світ.
Речовий і духовний світ людини існують в єдності й суперечності, в результаті розв'язання яких забезпечується рух історії і розвиток людства. Разом ці світи складають світ людини, або культуру, яка віддзеркалює ступінь розвитку людства. Культура суспільства - це досвід людства, в якому фіксуються результати діяльності людей в узагальненому, сутнісному значенні. Цей досвід об'єктивовано, опредметнено як у предметно-речових формах, так і в формах соціальних відносин, видах спілкування, способах діяльності. В культурі суспільства акумульовано кращі досягнення людства, які передаються від покоління до покоління в процесі соціалізації індивідів. В результаті засвоєння людиною культури суспільства формується культура особистості, яка є особистісним світом людини, в якому віддзеркалюється ступінь її особистісного розвитку.
За аналогією із загальним визначенням культури особистості, економічна культура особистості є економічним світом людини, який існує як єдність предметно-речового і психічного. Цей взаємозв'язок визначає психолого-економічні особливості людини, в яких репрезентовано цінності економічної реальності, засоби і механізми діяльності, завдяки яким людина входить в економічну сферу суспільства.
Такий погляд на економічну культуру особистості передбачає розгляд її особливостей як характеристику взаємозв'язків соціально-психологічних властивостей особистості з економіко-речовим світом людини, а процес формування економічної культури - як інтеріоризацію економічних цінностей суспільства у внутрішні детермінанти економічної соціалізації, в результаті якої відбувається становлення економічної культури особистості.
Особливості економічної культури особистості можна розглядати у двох вимірах - вертикальному і горизонтальному. Вертикальний стосується особливостей економічної соціалізації, яка розглядається з точкизору стадій, етапів розвитку людини. Горизонтальний вимір характеризує цей процес з точки зору особливостей, зумовлених включенням індивіда в поліструктурний соціальний простір.
В науковій літературі соціальний простір розглядається як сфера розгортання діяльності соціальних суб'єктів [7]. Виходячи з поліструктурного характеру людської діяльності [9], соціальний простір людини слід розуміти як сукупність видів діяльності, до якої включено індивідів, як взаємодію цих діяльностей та їх впорядкованість, що виявляється як цілісність, як поле, в якому розгортається життєдіяльність особистості. Характер цієї цілісності визначається конкретно-історичними зв'язками з іншими людьми та предметно-речовим

 
 

Цікаве

Загрузка...