WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості вибору стратегії копінг поведінки тренерів-викладачів - Реферат

Особливості вибору стратегії копінг поведінки тренерів-викладачів - Реферат

адаптації.
Якісний аналіз результатів дослідження дозволив дійти висновку, що на етапі професійної адаптації у тренерів-викладачів зафіксовано високий ступінь виразності за такими стратегіями подолання, як: пряма (імпульсивні дії), асоціальна (агресивні дії), а також пасивна (уникнення, ухилення від вирішення проблеми). Високий ступінь виразності прямої стратегії подолання можна, ймовірно, пояснити поступовим зниженням соціальної залежності тренерів від оточення та усвідомленням своєї ролі в колективі. Надання переваги пасивній стратегії копінг поведінки найімовірніше пояснюється недостатньою відрефлексованістю суб'єктів, прагненням зберегти самоповагу, статус, свої ідеали, "Я-концепцію".
Подальший професійний розвиток тренера-викладача супроводжується впевненим виконанням професійних дій, демонстрацією індивідуального способу тренерської діяльності, що загалом позначається і на виборі стратегій подолання. Результати дослідження продемонстрували зниження (з середнього до низького) ступеня виразності асоціальних та зростання просоціальних та асертивних стратегій подолання.
Серед домінуючих стратегій подолання на етапах первинної і вторинної професіоналізації доцільно звернути увагу на обережність, яка, на нашу думку, зумовлюється феноменом "другого піку професійних помилок" (перший припадає на етап професійної адаптації). Вибір будь-якої іншої стратегії може лише загострити ці помилки й призвести до професійної переорієнтації суб'єкта спортивно-педагогічної діяльності.
Зниження вибору асоціальних стратегій є результатом зростання професійної самосвідомості тренерів-викладачів й утвердження їх рольової позиції у професійній спільноті. Використання у своїй діяльності будь-яких дій, пов'язаних із приниженням, грубістю, нетактовністю тощо, може призвести до міжособистісних конфліктів у горизонтальному та вертикальному вимірах.
В суб'єктному плані етап майстерності відображає стійкі стильові характеристики діяльності, що віддзеркалюють сутнісні особливості професіонала.
Для тренерів-викладачів, які перебувають на етапі майстерності, притаманні моделі поведінки, що характеризуються активністю, просоціальністю та гнучкістю. Збереження високого рівня просоціальної стратегії поведінки зумовлюється не лише стійкою професійною ідентифікацією, рефлексією, але й пошуком особистості, спроможної зреалізувати їх ідеї в майбутньому.
Результати кореляційного аналізу дають підстави стверджувати, що реальний процес подолання складається з кількох моделей копінг поведінки чи їх варіантів. При цьому результативність подолання залежить від того, яка з них є домінуючою (див. схему). Аналіз кореляційних плеяд свідчить, що асертивні дії мають найбільшу кількість достовірних зв'язків (7) з іншими стратегіями подолання. Зокрема, вони позитивно корелюють з маніпулятивними, імпульсивними та асоціальними діями, що свідчить про досить гнучку стратегію поведінки тренерів-викладачів задля досягнення певної мети або для подолання якоїсь перешкоди.
Зворотну залежність агресивних та асоціальних дій суб'єкта спортивно-педагогічної діяльності, що формовиявляються у жорстких, догматичних, негуманних діях, в тискові, відмові від пошуку альтернативних рішень, конфронтації тощо, зафіксовано з тренерським стажем (про це свідчать від'ємні коефіцієнти кореляції). Інакше кажучи, в процесі професійного становлення тренера-викладача відбувається не лише усвідомлення сутності професійних вимог, але й процес рефлексивної оцінки власних можливостей та набуття відповідних якостей, що допоможуть ідентифікувати себе як професіонала.
Схема
Інтеркореляційні зв'язки між показниками стратегій копінг поведінки у тренерів-викладачів
Примітки:
прямий зв'язок на рівні значущості 0,05.
обернений зв'язок на рівні значущості 0,05.
На основі узагальненого аналізу кореляційних плеяд нам вдалося виокремити основні вектори спрямування зусиль спортивних педагогів у процесі взаємодії із складною ситуацією. Так, основною метою вступу в соціальний контакт тренера-викладача є пошук емоційної, інформаційної, інструментальної і функціональної підтримки, а також можливість використання непрямих дій. Тісний кореляційний зв'язок маніпулятивних дій з діями асоціальними, асертивними та імпульсивними свідчить про готовність тренера-викладача використовувати всі доступні йому засоби для подолання складної ситуації. Прямий кореляційний зв'язок пасивної стратегії подолання (уникнення від вирішення проблеми) із просоціальною стратегією засвідчує, з одного боку, що суб'єкт не має в достатній кількості особистісних ресурсів для подолання проблемної ситуації, а з іншого - захисну поведінку, спрямовану на збереження або поповнення ресурсів.
Певним доповненням до проведеного кореляційного аналізу можна вважати результати застосування процедури факторного аналізу до отриманих показників. Такий аналіз, як статистичний метод віднайдення прихованих латентних зв'язків, причин їх виникнення та внутрішніх закономірностей взаємозв'язку, допомагає стиснути простір інформаційних ознак до невеликої кількості генералізованих факторних характеристик.
В результаті факторизації показників копінг поведінки та показників суб'єктності виокремлено чотири значущі фактори, що відображають особливості побудови моделі подолання тренера-викладача (таблиця 2).
Таблиця 2
Факторне відображення суб'єктних детермінант копінг поведінки
Стратегія подолання
Модель поведінки (дії) Фактори після обертання
1 2 3 4
Активна Асертивні дії 0,694
Просоціальна Вступ у соціальний контакт 0,885
Просоціальна Пошук соціальної підтримки 0,627 -0,654
Пасивна Обережні дії -0,900
Пряма Імпульсивні дії 0,968
Пасивна Уникнення 0,889
Непряма Маніпулятивні дії 0,683 0,629
Асоціальна Асоціальні дії 0,912
Асоціальна Агресивні дії 0,942
Активність 0,791
Самосвідомість 0,679
Свобода вибору та відповідальність за нього -0,769
Усвідомлення власної унікальності 0,799
Розуміння та прийняття іншого
Саморозвиток -0,641
Частка сумарної дисперсії (%) 43,8 21,9 15,1 10,7
Із результатів, поданих у таблиці 2, видно, що до складу першого фактора (43,8 %) увійшли з однаковим знаком та значним навантаженням такі показники: вступ у соціальний контакт (0,885), маніпулятивні дії (0,683), активності (0,791), самосвідомості (0,679) та усвідомлення власної унікальності (0,799). Цей фактор відображає діяльнісне ставлення суб'єкта до будь-якої ситуації, його активність, спрямовану на предметно-соціальний світ, включаючи й себе.
До складу другого фактора (21,9 %) з великим навантаженням та позитивним знаком увійшли показники просоціальної підтримки, уникнення і агресивні дії; з негативним знаком - показники суб'єктності, а саме свобода вибору та відповідальність за нього й саморозвиток. Зміст цього фактора свідчить, що вибір стратегії подолання кризової ситуації залежить від рівня розвитку суб'єктності тренера-викладача. Низький рівень саморозвитку, а також інформаційна, соціальна, економічна, ментальна

 
 

Цікаве

Загрузка...