WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості вибору стратегії копінг поведінки тренерів-викладачів - Реферат

Особливості вибору стратегії копінг поведінки тренерів-викладачів - Реферат

допомогою опитувальника С. Хобфолла, призначеного для виявлення моделі копінг поведінки [8, c. 181 - 185]. Статистичне опрацювання даних і графічна презентація результатів здійснювалися за допомогою персонального комп'ютера на базі пакету статистичних програм SPSS 10.0.
Для порівняння вибірок тренерів-викладачів було застосовано t-критерій Стьюдента, оскільки попередній аналіз показників асиметрії (А) та ексцесу (Е) показав, що вони не перевищують більше, ніж утричі свої стандартні похибки, котрі вираховуються за формулами: ma@ 6/(n+3), me @ 24/(n+5), а отже є всі підстави сподіватися, що емпіричний розподіл близький до нормального.
Результати дослідження та їх узагальнення
Кількісне опрацювання масиву даних забезпечило можливість виявити відносно сталий характер розподілу показників стратегій подолання у тренерів-викладачів як за абсолютною величиною, так і за кількісним складом. Дані, одержані впродовж констатуючих досліджень поведінкових стратегій тренерів-викладачів, які перебувають на різних етапах професійного становлення, подано у формі зіставлення в таблиці 1.
Таблиця 1
Особливості поведінкових стратегій тренерів-викладачів у процесі професійного становлення
Моделі копінг поведінки Етап професійного становлення тренера-викладача
Професійної підготовки Професійної адаптації Первинної та та вторинної професіоналізації Етап майстерності
Асертивні дії 18,5±3,78 18,5±5,8 19,7±3,51 20,5 ±3,93
Вступ у соціальний контакт 24,0±3,84 24,0±4,7 23,6±2,7 23,3 ±2,25
Пошук соціальної підтримки 26±2,36 24,75±4,0 24,5±3,1 24,6 ±3,1
Обережні дії 20,3±2,1 18,25±5,3 19,7±3,1 21,3 ±2,1
Імпульсивні дії 18,6±3,2 19,25± 3,2 19,3±3,36 17,6±3,26
Уникнення 20,3±3,32 18,75± 3,68 18,3±3,74 15,8± 3,54
Маніпулятивні дії 20,1±3,06 20,25±4,27 19,94±2,9 18,5 ±2,88
Асоціальні дії 16,6±5,1 17,75± 9,0 15,8±5,58 13,8± 3,8
Агресивні дії 23,0 ±3,52 22,0 ±4,54 20,7±4,4 18,5 ±4,59
Аналіз результатів, наведених у таблиці 1, показав, що в процесі професійного становлення у тренерів-викладачів відбувається поступове зростання показників асертивної (впевненої, наполегливої) та обережної поведінки, а також зниження ступеня виразності таких стратегій подолання, як асоціальна (агресивні та асоціальні дії) та непряма (маніпулятивні дії). Інакше кажучи, в процесі активного нагромадження та інтеграції тренерського досвіду відбувається суб'єктивний синтез професійної діяльності, який віддзеркалює полімодальність сприйняття образів професійних об'єктів, операцій та алгоритмів відповідно до ідеального взірця. Структура базових копінг стратегій тренерів-викладачів, котрі перебувають на етапах професійної підготовки, професійної адаптації, первинної та вторинної професіоналізації, приблизно однакова: на першому місці за частотою використання стоїть просоціальна стратегія (вступ у соціальний контакт, пошук соціальної підтримки), на другому - асоціальна стратегія (агресивні дії), на третьому - непряма стратегія (маніпулятивні дії), на четвертому - пасивна стратегія (обережні дії та уникнення).
Водночас привертає увагу те, що переважна більшість тренерів-викладачів у складних ситуаціях віддає перевагу агресивній моделі поведінки. Встановлено також, що рівень виразності асоціальних стратегій подолання у спортивних педагогів високий, себто їх поведінка в проблемних ситуаціях може формовиявлятися переважно в категоричності, конфліктності, егоцентричності та експресивності. У соціальному плані така активна форма реагування у відповідь на зустріч з перешкодою може набувати деструктивних форм.
Враховуючи те, що характер розподілу показників стратегій подолання у досліджуваних має відносно сталий характер як за абсолютними величинами, так і за кількісним складом, основний акцент у процесі аналізу отриманого масиву емпіричних даних полягав у визначенні ступеня виразності основних моделей подолання тренерів-викладачів на різних етапах професіогенезу.
Результати демонструють, що на етапі професійної підготовки у тренерів-викладачів високий ступінь виразності мають такі моделі копінг поведінки, як пошук соціальної підтримки, уникнення та агресивні дії. Безперечно, що вибір тієї чи іншої стратегії подолання пов'язаний з пошуком ресурсів (особистісних, соціальних, інформаційних тощо), які сприяють збереженню психічної стійкості у стресогенних ситуаціях. Ресурси включають об'єкти (цілі), стани, особистісні та енергетичні характеристики, котрі або самі по собі необхідні для виживання (прямо/непрямо), або слугують засобами досягнення особисто значущої мети.
Серед особистісних копінг ресурсів вирішальне значення мають: активна мотивація подолання, ставлення до кризи як можливості набуття особистісного досвіду та можливості суб'єктного зростання, сила "Я-концепції", самоповага, самооцінка, активна життєва настанова, відповідальність, позитивність та раціональність мислення, емоційно-вольові якості, фізичні ресурси (стан здоров'я).
До інформаційних та інструментальних копінг ресурсів відносять: здатність контролювати ситуацію, спроможність адаптуватися, здатність до когнітивної структуризації та осмислення ситуації, матеріальні ресурси [6].
До соціальних ресурсів подолання відносять соціальну (інституціональну, корпоративну, міжособистісну) та соціально-психологічну (емоційну, інформаційну, інструментальну і функціональну) підтримку. Вони є буфером між стресом та його негативними наслідками, пом'якшують його дію. Соціальна підтримка - це зовнішній ресурс. Вона репрезентує досить специфічну перемінну, що залежить від готовності особистості попросити допомоги. Здатність звернутися за зовнішньою підтримкою й прийняти її - це внутрішній ресурс особистості, який значно зумовлюється соціально-психологічною активністю, спрямованою на формування навколо себе персональної "мережі підтримки", та готовністю звернутися до неї в нелегкі періоди життя.
Отже, одержані дані засвідчують, що на етапі професійної підготовки майбутні тренери-викладачі мають досить сильну корпоративну (групову) та міжособистісну підтримку, які спільно утворюють важливий ресурс збереження їх психічної стійкості в стресових ситуаціях. Вони прагнуть боротися з безперервними навчальними та іншими стресорами шляхом високого рівня вкладання тих ресурсів, якими володіють, а саме - соціальних та соціально-психологічних. Використання пасивних і асоціальних стратегій подолання на етапі професійної підготовки можна пояснити певним дефіцитом особистісних, інформаційних та інструментальних ресурсів, необхідних для актуалізації суб'єктної активності, спрямованої на оволодіння проблемною ситуацією. Зрештою, це цілком зрозуміло, адже саме на цьому етапі відбувається активний розвиток та нагромадження ресурсів.
На етапі професійної адаптації у тренерів-викладачів за частотою використання перші ранговіпозиції знову ж таки посідають асоціальні стратегії подолання: пошук соціальної підтримки, готовність до її прийняття, сміливість і широта вступу в соціальний контакт. Активне подолання з позитивним використанням соціальних ресурсів (контактів) підвищує стресостійкість тренерів-викладачів на етапі професійної

 
 

Цікаве

Загрузка...