WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків - Реферат

Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків - Реферат

правильність і необхідність методів і способів, які вчитель застосовує на уроках
15 Я можу поділитися з вчителем своїми думками
16 Учитель добре знає мої сильні і слабкі сторони
17 Я хотів би стати схожим на вчителя своїми людськими якостями
Варіанти відповідей: 1 - не відноситься до нього; 2 - більш не відноситься, ніж відноситься; 3 - іноді відноситься; 4 - більш відноситься, ніж не відноситься; 5 - відноситься до нього.
У дослідженні взяли участь 59 старшокласників. Першим етапом опрацювання даних був підрахунок сирих балів. Кожний з вчителів повинен був набрати від 15 до 75 балів. Отримані таким чином бали переводилися в оцінки за десятибальною шкалою. Низьким вважається результат менший, ніж 3 бали.
Сирі бали 17 - 31 32 - 37 38 - 43 44 - 49 50 - 55 56 - 61 62 - 67 68 - 73 74 - 79 80 - 85
Оцінки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
За цими результатами виходить, по-перше, що найважливішими судженнями є "Я цілком задоволений учителем як професіоналом", "Я повністю довіряю учителю", "Мені подобається працювати з вчителем" і "Я хотів би стати схожим на вчителя своїми людськими якостями", а менш важливими - "Учитель вміє точно прогнозувати мої успіхи в предметі, який викладає", "Оцінка учителя для мене дуже важлива", "Учитель професійно готує мене до контрольних робіт, іспитів, заліків тощо".
З цього випливає, що особливе значення для школярів 8-х класів має оцінка учителя, довіра і повага до нього, задоволення від роботи з ним, очікування поваги до власної особистості, до внутрішнього життя, проблем, що виникають в ході самооцінки. Це для учнів набагато важливіше, ніж уміння педагога передбачати його успіхи в предметі, який він викладає, що він говорить і чому навчає на уроках. Ставлення учнів до вчителя багато в чому визначається рівнем задоволення цих очікувань.
Основою формування ставлення школярів до своїх вчителів при оцінці є, по-перше, емоційний компонент взаємодії між ними, по-друге, оцінка вчителя як спеціаліста, по-третє, оцінка того, наскільки вдало складаються їх реальні відносини. В оцінках учнями уміння вчителя викладати свій предмет в цьому експериментіпосіло майже останнє місце.
Література:
1. Абраменкова В. В. Образ ядерной энергетики в детской картине мира // Вопр. психол. 1990. № 5. С. 48 - 56.
2. Антропологические основания образования: Ученые записки ООИУУ. Т. 3. - Оренбург: Изд-во ООИУУ, 1998. С. 105 - 114.
3. Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 364 с.
4. Астахов Е. Е. Старшеклассник и формирование его личности в современных социокультурных условиях // ВУЗ-школа. - Самара, 1998. Вып. 1. С. 22 - 31.
5. Бутківська Т. В. Цінності в контексті соціокультурної освіти / Педагогіка і психологія, № 3, 2004. С. 33 - 39.
6. Веденов А. В. Вопросы коммунистического воспитания и психологическая наука // Вопросы психологии, 1963, № 4.
7. Гаженко О. П. Соціальні очікування старшокласників та їх батьків від системи вищої освіти // Практична психологія та соціальна робота, № 4, 2002. С. 23 - 25.
8. Гершунский Б. С. Готово ли современное образование ответить на вызовы XXI века? // Педагогика, № 10, 2001г. С. 3 - 12.
9. Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.
10. Данилова Л. В. Формувати особистість нового типу // Педагогіка і психологія, 2000, № 3. С. 59 - 64
11. Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник / За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен - К.: Богдана, 2003. - 520 с.
12. Злобіна О. Особистість як суб'єкт соціальних змін - К.: Інститут соціології НАН України, 2004. - 400 с.
13. Зосимовский А. В. Нравственное воспитание и учитель в условиях социальных перемен // Педагогика, № 7, 1998. С.74 - 77.
14. Зубкова І. Ю. Психологічні особливості Я-образу вчителя-професіонала за структурними компонентами цілісної моделі // Практична психологія та соціальна робота, № 5, 2003. С. 4 - 11.
15. Красникова Е. И. Современные подростки - реальные и зримые // Журнал практикующего психолога, № 3, 1997. С. 172 - 182.
16. Кузікова С. Б. Психологічна програма корекції та розвитку особистості у підлітковому віці. Навчально-методичний посібник. - Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПІ, 1998. - 80 с.
17. Кузікова С. Б. Проблеми конфліктності підлітків у сучасній психологічній науці. (Російською мовою). - Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПІ, 1999. - 32 с.
18. Лановенко Ю. Переживання суб'єктом свого дорослішання // Соціальна психологія, № 4, 2004. С. 113 - 122.
19. Мусатов С. О., Зливков В. М., Хомутиннікова Н. Н. та ін. Актуальна готовність вчителів до взаємодії з учнями // Практична психологія та соціальна робота, № 2, 2002. С. 5 - 17.
20. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук-метод. посібник: У 2 ч. / Ред. рада: В. М. Доній (голова), Г. М. Несен (заст. голови), Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков (керівники авторського колективу) та ін. - К., 1997. - Ч. 1: Теорія і технологія життєтворчості. - 392 с.
21. Орлов А. А. Современный учитель: социальный престиж и профессиональный статус // Педагогика, 1999, № 7. С. 60 - 68.
22. Образование взрослых: перспективы развития в ХХІ веке. Материалы Международной научно-практической конференции. - СПб: ИОВ РАО, 2003. С. 121 - 126.
23. Ремшмидт Х. Подрастковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности. Пер. с нем. - М.: "Мир", 1994. - 320 с.
24. Смирнов С. Д. Мир образов и образ мира // Вестник Моск. ун-та. Сер. "Психология". - 1981. - №2.
25. Старовойтенко Е. Б. Противоречия и проблемы жизни подростка: теоретическая модель психологического консультирования // Журнал практикующего психолога, № 3, 1997. С. 136 - 145.
26. Учитель в современном мире: Материалы девятой научно-практической конференции / Под ред. С. В. Тарасова. - СПб.: Изд-во Ленинградского областного института развития образования, 2003. - 208 с.
27. Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании. Учеб. пособие. Ч. 1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии. - М.: ВЛАДОС, 1995. - 544 с.
28. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...