WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків - Реферат

Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків - Реферат


Реферат на тему:
Образ вчителя і впорядкування картини світу підлітків
Різні епохи мають різний рівень стабільності умов людського життя. Природні, культурні та історичні чинники сформували складну систему соціальних, біологічних і психологічних механізмів пристосування людини до кліматичних, ландшафтних, виробничих, громадських, соціально-політичних і соціально-психологічних умов життєдіяльності. В людській свідомості і підсвідомості працюють стереотипи, уявлення, настановлення і цінності, світоглядні утворення, моральні нормативи, система мотивів соціальної поведінки, які забезпечують певну лінію життя, усталеність стосунків з навколишнім світом, фізичну і психічну рівновагу.
Картина світу цілком визначає своєрідність сприйняття й інтерпретації людиною будь-яких явищ. Вона являє собою фундамент світосприймання, спираючись на який людина діє у світі. Потужні й раптові зрушення у звично стабільних обставинах викликають у психіці людини втрату цілісності, що позначається на багатьох аспектах особистісного і суспільного життя.
Нині у світі відбувається глибинна трансформація усталених форм людського існування, викликана загальноцивілізаційними тенденціями останніх десятиліть. Триває розвиток науково-технічної революції, який характеризується бурхливим нарощуванням якості і кількості інформації, динамічним формуванням масових процесів, що змінюють світ. Це, зокрема, утворення транснаціональних інституцій (МВФ, Світовий банк тощо), впровадження новітніх засобів комунікації (Інтернет, нові види транспорту), навальне поширення так званої масової культури, поява таких психоекологічних факторів, як міжнародний тероризм, невротичне відчуття незахищеності, духовне спустошення.
XX століття принесло людству не тільки видатні досягнення науки, техніки, технології, збагачення культурної спадщини, але й катастрофічні за своїми наслідками катаклізми - війни, тоталітаризм, расову нетерпимість, криваві міжнаціональні конфлікти, невідомі раніш хвороби, деформацію моральних ідеалів і цінностей [8].
Сучасна Україна, а особливо її молоде покоління, потрапивши в екстремальні умови системного розладу, чи не найбільше потерпає від деформації морально-виховних ідеалів і цінностей. В умовах економічної і соціально-політичної нестабільності посилюється соціально-психологічна напруга в системі стосунків між людьми (недоброзичливість, агресивність, заздрість), поглиблюються песимістичні настрої, знижуються смисложиттєві орієнтири і ціннісно-мотиваційні чинники поведінки і діяльності. Змінюються спосіб мислення сучасного покоління, механізми людських відносин, зміщуються моральні орієнтири. Відтак можна говорити, що українській нації загрожує духовна деградація. Все це не може не впливати на такі важливі аспекти соціального життя, як праця і виховання.
Головними агентами соціалізації молоді найчастіше виступають сім'я і школа. Соціалізація за своїм змістом є процесом становлення особистості, який розпочинається з перших хвилин життя людини.
Виокремлюють три сфери, в яких, передусім, відбувається становлення особистості: діяльність, спілкування, самосвідомість. Загальною характеристикою цих сфер є процес примноження соціальних зв'язків індивіда із зовнішнім світом, який полягає у засвоєнні стереотипів поведінки, чинних соціальних норм, звичаїв, інтересів, ціннісних орієнтацій. У сім'ї дитина здобуває перші навички взаємодії і спілкування, освоює перші соціальні ролі, осмислює перші норми і цінності. Тип поведінки батьків впливає на формування у дитини "Я-образу". Школа ж забезпечує учневі системну освіту, яка сама по собі є важливим елементом соціалізації. Окрім того, школа сприяє підготовці людини до життя в суспільстві і в ширшому розумінні. Вона задає первинні уявлення людини як громадянина, внаслідок чого сприяє входженню учня в доросле, самостійне життя або ж ускладнює його.
Роль і місце вчителя і школи завжди були неоднозначні. Так, із соціальної позиції, функція школи і вчителя полягає у відтворенні продуктивних сил, сприянні розвитку інтелектуального і духовно-морального потенціалу суспільства. Тобто, школа є соціальним інститутом, пов'язаним із станом і перспективами розвитку суспільства.
З психо-педагогічної позиції школа і вчитель впливають на розвиток і становлення особистості конкретної дитини в єдності інтелектуальних, світоглядних, емоційно-вольових якостей на засадах професійної компетентності, авторитету, права, розумного примусу. Можна впевнено говорити, що школа і педагог впливають на формування самооцінки школяра, процеси його самоідентифікації, самопізнання, самореалізації, становлення відносин з однолітками й дорослими, вибір професії, вироблення життєвих поглядів, планів, змістів, формування системи значень, цінностей і норм соціуму на основі загальнолюдських цінностей і менталітету українського народу. Формування ціннісних орієнтацій школяра свідчитиме про стабільність його світоглядної і життєвої позицій.
В ідеалі роль учителя в суспільстві, на нашу думку, полягає в тому, що він є носієм загальнолюдських і державницьких цінностей. Основним психологічним механізмом формування певних психосоціальних цінностей у дітей і підлітків та їх свідомості в цілому є так звана персоніфікація. Для дитини морально-психічні ціннісні орієнтації, як правило, персоніфіковані в образах батьків і вчителів. Саме від них вони довідуються, як личить триматися в різних ситуаціях, копіюють з них моделі соціальної поведінки. Однак, ступінь і глибина засвоєння зразків поведінки, морально-ціннісних настановлень значно залежить від ставлення дитини до конкретних осіб - носіїв певних ціннісних орієнтацій. При позитивному емоційному ставленні до батьків, а пізніше й до вчителів, дитина засвоює не тільки конкретний зміст процесу спілкування, але і їхнє ставлення до предметів, явищ, їх спосіб мислення, світогляд, а також звички, смаки, риси тощо. При цьому, природно, відбувається засвоєння, переймання і тих моральних цінностей, носієм яких є та чи інша людина (мати, батько, вчитель).
Вплив сьогочасних трансформаційних тенденцій призвів до того, що в Україні відбулися суттєві зміни в шкільній системі, в самій сутності образу вчителя та його формування у свідомості підлітків. Яким чином розглядаються обов'язки

 
 

Цікаве

Загрузка...