WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Нові підходи до управління сучасною освітньою організацією - Реферат

Нові підходи до управління сучасною освітньою організацією - Реферат

культура ,232 ,554
Залежна культура ,468 ,445
Культура ухилення -,248 ,821
Культура опозиції -,327 ,775
Культура сили ,08 ,732
Конкурентна культура -0,02 ,795
Культура досконалості ,520 ,494
Культура досягнення ,802 -0,02
Культура самореалізації ,759 ,05
Перший фактор пояснює 32,1 % дисперсії і включає такісубкультури: культуру взаємозв'язків (0,85), гуманістичну культуру (0,81), культуру досягнення (0,80) і культуру самореалізації (0,76). Також на цей фактор припадають (з менш значимими навантаженнями) культура схвалення (0,52) і культура досконалості (0,52). Ми назвали цей фактор "Культура реформованої школи".
Другий фактор пояснює 26,7 % дисперсії і включає такі субкультури: культура ухилення (0,82), культура змагання (0,79), культура опозиції (0,77), культуру сили (0,73). З меншими факторними навантаженнями сюди ввійшла також традиційна культура (0,55). Варто відзначити, що залежна культура не має достатньо значимих навантажень (у порівнянні з іншими субкультурами) в жодному факторі. Ми назвали цей фактор "Культура тоталітарної школи".
Висновки
У контексті теми нашого основного дослідження психологічних особливостей організаційної культури освітньої організації одержані результати дають можливість зрозуміти, що:
1. Управління сучасною організацією, а саме освітньою в умовах демократичних перетворень має базуватися на нових підходах - організаційно-культурних.
2. Особливу увагу слід приділяти психологічним особливостям організаційної культури школи. Сучасна шкільна організація перебуває в складному становищі, яке можна охарактеризувати як "боротьба культур": старої консервативної "Культури тоталітарної школи" і нової гуманістичної "Культури реформованої школи". Майже не лишилося шкільних організацій, які стояли б осторонь суспільних процесів. Діючі два табори організаційних культур відстоюють або рух уперед, до впровадження змін у свідомості і практиці та методах роботи команди, або традиційну негнучку, ієрархічну діяльність, де освіта являє собою "школярську" систему, побудовану на давно застарілих принципах навчання і виховання.
3. Цей складний стан пояснює виникнення більшості проблем в управлінні школою, які нині актуалізували свій вплив: "професійне вигоряння" [3], професійні стреси [10], професійна адаптація педагогічних працівників [6], формування конкурентоспроможної управлінської команди школи [17] тощо. На нашу думку, у вирішенні цих проблем необхідним є комплексний підхід із врахуванням організаційно-культурних особливостей шкільного середовища як вихідного моменту для подальшої корекційної і розвивальної роботи з педагогічними кадрами.
Література
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови/ Уклад. і голов. ред. В. Г. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТ "Перун", 2001. - 1440 с.
2. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала: Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран Западной Европы М.: МНИИПУ, 1996.- 752 с.: ил.
3. Зайчикова Т. В. Особливості прояву та детермінанти синдрому "професійного вигоряння" у педагогічних працівників // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. - К.: Міленіум, 2003. - Ч.9. - 156 с. - С. 103 - 108.
4. Карамушка Л. М. Дослідження актуальних проблем психології управління та організаційної психології у період трансформаційних процесів в Україні (До 10-річчя лабораторії психології управління) // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. - К.: Міленіум, 2003. - Ч. 9. - 156 с. - С. 91 - 100.
5. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. Введение в психометрическое проектирование: Пер. с англ.-К.: ПАН ЛТД, 1994.-284 с.
6. Кулик С. М. Дослідження психологічних особливостей професійної адаптації вчителів //Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. - К.: Міленіум, 2003. - Ч.9. - 156 с. - С. 108 - 110.
7. Маркарян Э. С. Локальные особенности культуры и экологическая адаптация - Вестник АНСССР.- 1981.- №1.- С. 111 - 117.
8. Орлова Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию. - М.: Изд-во МГИК, 1994. - 346 с.
9. Оучи В. Теория "Z". Методы организации производства. Японский и американский подходы: Пер. с англ.- М.: Экономика, 1984.- 183 с.
10. Паньковець В. Л. Проблема професійного стресу менеджерів освітніх організацій // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. - К.: Міленіум, 2003. - Ч.9. - 156 с. - С. 126 - 130.
11. Рюттингер Р. Культура предпринимательства.- М.: Дело, 1992.- 178с.
12. Серкіс Ж. В. Організаційна культура школи: методика діагностики // Актуальні проблеми психології: Т.1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. - Київ: Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - 2001, випуск 1. - С. 240 - 245.
13. Серкіс Ж. В. Про організаційну культуру закладу освіти // Практична психологія та соціальна робота. - № 9 - 10. - 2002. - С. 4 - 9.
14. Серкіс Ж. В. Проблеми управління організаційною культурою // Теоретико-методологические проблемы совершенствования психологической подготовки менеджеров. Сб. научных трудов. Приложение к научному журналу "Персонал", №1 (55) - Киев, 2000. - С. 190 - 192.
15. Серкіс Ж. В. Технологія формування і розвитку організаційної культури закладу середньої освіти // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. - Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2002, частина 6.- 304 с. - С. 140.
16. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.- 423 с.
17. Філь О. А. Конкурентноздатна управлінська команда освітньої організації: розуміння практичними психологами сутності феномену, структури, принципів взаємодії // Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. - К.: Міленіум, 2003. - Ч.9. - 156 с. - С. 136 - 140.
18. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...