WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Нові підходи до управління сучасною освітньою організацією - Реферат

Нові підходи до управління сучасною освітньою організацією - Реферат

"організаційна культура" і його детальна розробка датована кінцем 70-х - початком 80-х років ХХ століття. Відтоді й визначилися розбіжності впідході до дослідження організаційної культури.
Аналіз літературних джерел дозволяє зробити висновок, що організаційна культура розглядалася з позицій різних наукових дисциплін. Узагальнивши ці дослідження, ми виділили кілька напрямків, визначивши їх, як управлінський, економічний, етнокультурний, психологічний, та критерії, за якими в контексті кожного напрямку велося вивчення організаційної культури (таблиця 1).
Кожен із напрямків за визначеними критеріями висвітлює основний чинник формування та особистісний фактор організаційної культури, а також її основну функцію і, відповідно до них, досліджує це явище. Слід зазначити, що серед них управлінському напрямкові належить основоположна роль. Наука управління актуалізувала вивчення організаційної культури, що дозволило надалі всебічно розглядати цей феномен.
Таблиця 1
Напрямки і критерії вивчення організаційної культури
Напрямки Критерії
Функція організаційної культури (ОК)
Основний чинник формування організаційної культури Особистісний фактор організацій-ної культури
Управ-
лінський ОК - як інноваційний і антикризовий внутрішній фактор стратегічного управління організацією, узагальнена характеристика рівня її розвитку: структури, цілей, формальних і неформальних комунікацій, способів прийняття рішень, делегування повноважень Керівник-лідер,
місія організації Культура управління
Еконо-
мічний
ОК - як фактор підвищення продуктивності праці, конкурентоспроможності, впровадження нових технологій, адаптації до ринкових умов, організації виробництва
Ринок, прибуток Культура
праці
Етнокуль-
турний
ОК - як фактор взаємозв'язку культурно-національних особливостей і ефективності діяльності організації
Етнос, ідеологія, політика Менталітет
спів-робітників
Психо-
логічний ОК - як фактор впливу на підсвідомість і свідомість співробітників, сукупність психологічних параметрів, що характеризують групову діяльність людей в межах одного колективу відповідно до мети організації Загальнолюдські і професійні цінності, цілі, норми, правила, кодекс поведінки, почуття, переконання, установки, між-особистісні стосунки, уявлення про способи управління і спільної діяльності, мотиви трудової поведінки Психологічна культура, соціально-психологічний клімат
З позиції психологічної науки організаційна культура почала вивчатися порівняно недавно, що, на нашу думку, стало усвідомленням значення людського фактора в сучасному житті організацій різних форм і напрямків діяльності. Стосовно ж освітніх організацій зазначимо, що ця проблема не була об'єктом спеціальних досліджень.
Нами було здійснено аналітичний огляд наукової літератури щодо тлумачень поняття організаційної культури. Це дало змогу виявити певні концептуальні позиції у психологічному підході: психоаналітичну, біхевіоральну і когнітивну. Даючи пояснення поняттю організаційної культури, різні автори діють в рамках певної психологічної концепції щодо її вивчення і, відповідно до мети досліджень, визначають зміст, структуру та елементи організаційної культури (таблиця 2).
Психоаналітична концепція акцентує увагу на вивченні несвідомого в психіці людини, яке взаємодіє з свідомим і надсвідомим, і тому в процесі визначення змісту організаційної культури психоаналіз розглядає це явище як несвідому, ірраціональну складову системи свідомо координованої діяльності людей, що виступає носієм моральних стандартів. Організаційна культура із несвідомої складової трансформується в усвідомлену через форми спільної трудової діяльності, які притаманні для працівника в організації: творчість, суспільна активність, форми поведінки, міфи, жарти, каламбури, традиції, ритуали тощо.
Людина в концепції біхевіоризму розуміється передусім як істота, що реагує, діє, навчається і запрограмована на ті чи інші реакції, дії, поведінку. Змінюючи стимули і підкріплення, можна програмувати людину на потрібну поведінку. Біхевіористична концепція основним чинником, що зумовлюють зміст організаційної культури та її функції, визначає соціальну поведінку працівника в організації. Ця поведінка формується під впливом стимулів, на які реагує людина, та шляхом копіювання поведінки колег. Домінанта поведінкових реакцій співробітників та методів їх підкріплення в організаційному середовищі зумовлює певний тип організаційної культури.
Когнітивна психологічна концепція стверджує, що людина являє собою істоту, яка аналізує інформацію про реальну дійсність, приймає рішення, вирішує проблеми і, опинившись у певній ситуації, робить вибір і здійснює вчинок.
Ця теорія, отже, робить висновок, що соціальну поведінку людини в певному середовищі можна пояснити переважно за допомогою аналізу ситуаційних і міжособистісних факторів цього середовища, а не тільки особистісними особливостями людини, що проявляються в різних ситуаціях. Ці ситуаційні та міжособистісні фактори створюють потенційні сили, що сприяють актуалізації та реалізації намірів, стосунків людей. Організаційна культура в контексті когнітивної теорії є тією специфічною ситуацією, яка відображає, актуалізує й реалізує діяльність працівника в організаційному середовищі, а її основні характеристики (цінності, цілі, норми, установки тощо) є тим каналом ситуаційних явищ, які керують людьми, об'єднують їх у колектив.
По суті, психологічні концепції вивчення організаційної культури розглядають її зміст і структуру, описуючи кожна один з трьох основних компонентів цього поняття, які в ієрархічній сукупності складають це явище: неусвідомлюваний (психоаналітична концепція); пізнавальний (когнітивна концепція); поведінковий (біхевіоральна концепція). Це положення підтверджено нами у подальшому емпіричному дослідженні організаційної культури на сегменті освітніх організацій.
Таблиця 2
Психологічні концепції визначення поняття організаційна культура в контексті психологічного підходу до її вивчення
Концепції Складові ОК Основні тлумачення ОК
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД Психо-
аналітична концепція o Традиції
o Ритуали
o Фольклор
o Міфи
o Мова
o Символи
o Артефакти "Культура являє собою набір важливих установок (часто таких, що їх неможливо усвідомити і сформулювати), які поділяють члени того чи іншого суспільства." (В. Сате, 1982 р.);
"Культура у метафоричному розумінні - це один із способів здійснення організаційної діяльності за допомогою мови, фольклору, традицій та інших засобів передачі основних цінностей, переконань, ідеології, що спрямовують діяльність підприємства в потрібне русло." (М. Морган, 1986 р);
"Корпоративна культура являє собою неявну, невидиму і неформальну свідомість організації, що керує поведінкою

 
 

Цікаве

Загрузка...