WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Мотиви нормативної поведінки студентів - Реферат

Мотиви нормативної поведінки студентів - Реферат


Реферат на тему:
Мотиви нормативної поведінки студентів
У статті узагальнюються результати емпіричного дослідження групової норми в студентських групах, метою якого було виявлення функцій групових норм, умов оптимізації нормативного впливу більшості і меншості, чинників, які сприяють збереженню і розвитку групових норм. Знання мотивів дотримання цих норм і функцій, які вони виконують, має певне практичне значення для організації оптимальних умов продуктивної життєдіяльності групи.
Аналіз праць, присвячених проблемі групових норм, свідчить, що еволюція цього поняття відбувалася від повного заперечення норми до пошуку конкретних засобів оптимізації її функціонування в групі; від тлумачення норми як чогось описового, що не потребує емпіричного вивчення, до цілої низки соціально-психологічних досліджень групових норм, пошуку взаємозалежності між нормотворенням і творчістю; від визначення норми як статичного утворення до її вивчення як динамічної змінної; вивчення діапазону норм, який визначається як індивідуальними, так і груповими суб'єктами; дослідження модальності норм.
Теоретичне вивчення категорії "групова норма" показало, що ці норми виконують певні функції, які, з одного боку, сприяють підвищенню стійкості й стабільності групи, координують її діяльність і сприяють її виживанню, є інструментом контролю, впорядковують соціальне життя, знижують ступінь невизначеності в непередбачуваних ситуаціях.
З іншого боку, групові норми відіграють і певну консервативну роль, що може породити ригідність і нездатність групи перебудовувати життєдіяльність в незвичних умовах. Наприклад, групові норми, прийняті в корпоративних спільнотах, суворо регламентують всі дії членів групи, а відтак блокують процес розвитку як групового, так і особистісного становлення окремої особи. Хоча в багатьох дослідженнях, зокрема, К. Абульханової-Славської, М. Бобнєвої, О. Дубовської, Р. Кричевського, В. Казміренка, М. Корнєва, Л. Орбан-Лембрик, А. Петровського, Б. Паригіна, В. Третьяченко, зазначається, що колективні групові норми досить гнучкі, і це дозволяє кожному членові групи проявляти активність.
Результати наших досліджень також показали, що норми в студентських групах не бувають незмінними, обов'язковими приписами поведінки, а допускають модифікації та утворюють так звану ієрархію. Це передбачає певне відхилення від норм і, водночас, обов'язковість і модальність групових норм. На першому місці цієї ієрархії перебувають моральні норми, норми взаємовідносин, які обов'язково передбачають взаємоповагу, доброзичливість, толерантність, ввічливість [5].
Мета нашого повідомлення - репрезентувати матеріали емпіричного дослідження, яке проводилось у 2004 - 2005 роках, в ході якого було опитано 856 респондентів кількох вищих навчальних закладів (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Херсонський державний університет, Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Міжрегіональна академія управління персоналом, Київський національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, Інститут журналістики Національного університету ім. Т. Шевченка). В основу опитувальника було покладено анкету "Дослідження нормативного впливу в групі" (автор Л. Орбан-Лембрик) [4, с.49 - 59], модифіковану нами.
Аналіз результатів дослідження передбачав врахування статі, місця проживання (тип населеного пункту та регіон). Опрацювання результатів анкетування здійснювалося за допомогою засобів реляційної бази даних dBASE, які аналізувались і систематизувались за допомогою Excel, пакета SPSS. Для розрахунку коефіцієнта кореляції застосовувалась формула Пірсона при рівні значущості 1% (Р=0,01). Допустиме критичне значення коефіцієнта кореляції Rx,y= 0,0796 при кількості респондентів 856.
Під груповими нормами ми розуміємо певні правила поведінки, випрацювані групою для забезпечення спільної діяльності її членів. Вони становлять сукупність санкціонованих групою правил і вимог, які регулюють поведінку індивідів. Пілотажне опитування виявило призначення норм в студентських групах: 80,47 % респондентів відповіли, що групові норми дисциплінують членів групи; 71,81 % зазначили, що норми підвищують рівень групової продуктивності; 70,76 % студентів вбачають функцію групових норм в тому, що вони підвищують рівень групової згуртованості; 55,91 % опитаних зауважили, що норми допомагають групі створювати й підтримувати систему координат і зв'язків у соціумі. Відсоток студентів, які вважають, що норми визначають правила поведінки і відносин із соціальним оточенням, з іншими групами та їх членами, становить 54,74 %; 52,87 % вважають, що норми сприяють прийнятним відносинам у групі; 52, 51 % - що вони сприяють адаптації індивіда в групі (таблиця 1).
Таблиця 1
Функції, які виконують норми в студентських групах
Виявлені кореляційні зв'язки між відповідями: 1) "групові норми підвищують рівень групової продуктивності" і "дисциплінують членів групи" - 0,755; 2) "підвищують рівень групової згуртованості" і "дисциплінують членів групи" - 0,729; 3) "підвищують рівень групової згуртованості" і "підвищують рівень групової продуктивності" - 0,786; 4) "сприяють розв'язанню конфліктів" і "підвищують рівень групової продуктивності" - 0,606; 5) "сприяють розв'язанню конфліктів" і "підвищують рівень групової згуртованості" - 0,602; 6) "визначають правила поведінки і відносин з соціальним оточенням, з іншими групами та їх членами" і "підвищують рівень групової продуктивності" - 0,623; 7) "визначають правила поведінки і відносин з соціальним оточенням, з іншими групами та їх членами" і "підвищують рівень групової згуртованості" - 0,628.
Значна кількість кореляційних залежностей засвідчує багатофункціональність групових норм та їх взаємозалежність, взаємообумовленість, що допомагає студентській групі зберігати свою цілісність, сприяє її функціонуванню і розвитку.
Показовими є результати, одержані стосовно думки, що групові норми роблять всіх членів групи однаковими за територіальним розподілом: відсоток студентів Херсонського держуніверситету і Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника є значно вищим, ніж студентів київських ВНЗ. Це можна пояснити специфікою мегаполісу, особливостями соціалізації молодих людей, в процесі якої відбувається засвоєння норм, проявляється тенденція до індивідуалізму, самостійності, незалежності в судженнях. Більше інформаційне забезпечення, а, відповідно, й більша вимогливість до кожного окремо швидко орієнтуватись в соціальних змінах і пристосовуватись до них вимагає ініціативності, творчості, активності з боку кожного члена групи.
Аналіз результатів емпіричного дослідження дозволяє виокремити позитивні функції, які виконують групові норми. Вони сприяють повноцінному функціонуванню групи як суб'єкта спільної діяльності і взаємодії. Групові норми: підвищують рівень групової продуктивності; підвищують рівень групової згуртованості; допомагають групі створювати і підтримувати систему координат ізв'язків у соціумі; визначають правила поведінки і відносин із соціальним оточенням, з іншими групами та їх членами; сприяють прийнятним відносинам у групі; сприяють адаптації (пристосуванню) індивіда у групі; сприяють розв'язанню конфліктів.
Зауважимо, що наше дослідження підтвердило думку стосовно того, що групові норми, які виконують різні функції, не завжди приймаються суб'єктом групової взаємодії, а допускають певні модифікації. Йдеться про виокремлення Г. Баллом двох

 
 

Цікаве

Загрузка...