WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Можливості корекції особистісних чинників соціально-психологічної адаптації - Реферат

Можливості корекції особистісних чинників соціально-психологічної адаптації - Реферат


Реферат на тему:
Можливості корекції особистісних чинників соціально-психологічної адаптації
Значні зміни в сучасному українському суспільстві, що відбуваються внаслідок його трансформації, максимально актуалізують роль і значення соціально-психологічних факторів діяльності людини. Відтак вивчення особливостей і можливостей особистості, умов цілеспрямованого впливу на розвиток її творчих потенцій стали предметом аналізу багатьох галузей наукового знання, зокрема - філософії, соціології, педагогіки та соціальної психології.
Як відомо, проблемі соціально-психологічної взаємодії особистості і суспільства, функціонування особистості у великих і малих соціальних групах, пошукові дієвих методів впливу на процес соціалізації особистості присвячували наукові розвідки як західні (Ч. Кулі, Г. Мід, Дж. Морено, Г. Тард, Дж. Хоуманс), так і російські та українські психологи (А. Асмолов, Г. Андреєва, О. Донцов, Є. Кузьмін, Р. Кричевський, Р. Немов, Л. Орбан-Лембрик, Б. Паригін, А. Петровський, М. Пірен, А. Свенцицький, О. Шорохова).
Відповідність суспільно регламентованої поведінки і діяльності внутрішній структурі особистості, її інтересам, ціннісним орієнтаціям, особливостям темпераменту досягається в ході соціальної адаптації.
Процеси соціально-психологічної адаптації і соціалізації щільно пов'язані. Соціальна адаптація людини передбачає формування активної особистісної позиції, усвідомлення власного соціального статусу. Умовою і результатом адаптації особистості є сформованість соціально- і професійнозначущих засобів спілкування, поведінки та діяльності, які суспільство визнає і підтримує.
Вироблення наукових принципів соціальної адаптації молоді і соціальних перспектив її функціонування є важливим завданням соціальної психології. В Україні окремі аспекти цієї проблеми досліджувалися в рамках психофізіології, загальної психології, соціальної психології, педагогіки (І. Бондаренко, О. Борисенко, О. Васильченко, П. Зільберман, О. Каганов, О. Кокун, С. Кулик, В. Невмержицький, В. Розов, А. Скрипко, В. Струкуленко). Але практично не вивченими лишаються питання соціальної адаптації студентської молоді, зокрема - першокурсників, хоча вища школа має специфічні засоби і ресурси впливу на особистість, досить детально описані в науковій літературі.
Значущість адаптаційного періоду на перших курсах ВНЗ зумовлює актуальність вивчення механізмів регуляції процесів соціальної адаптації і вимагає розробки соціально-психологічних засобів формування й корекції соціальної адаптованості студентів перших курсів [8; 10].
Об'єкт дослідження
- процес соціально-психологічної адаптації першокурсників ВНЗ.
Предмет дослідження
- особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов ВНЗ.
Мета дослідження
- науково обґрунтувати й емпірично дослідити вплив особистісних характеристик на процес соціально-психологічної адаптації. Розробити соціально-психологічну модель корекційної роботи щодо подолання проявів соціально-психологічної дезадаптації у першокурсників ВНЗ.
Основна гіпотеза дослідження полягає в припущенні існування залежності поведінкових стратегій соціально-психологічної адаптації від особистісних чинників. А якщо це так, то соціально-психологічну адаптованість можна поліпшувати корекцією неефективних поведінкових стратегій психорекційними засобами.
Для перевірки гіпотези було поставленно такі завдання:
1. Теоретично обґрунтувати концептуальні засади емпіричного дослідження. Визначити емпіричні референти соціально-психологічної адаптації.
2. Визначити особистісні чинники соціально-психологічної адаптації і соціально-психологічної дезадаптації першокурсників ВНЗ.
3. З'ясувати критерії соціально-психологічної адаптованості першокурсників ВНЗ і визначити відповідний діагностичний інструментарій.
4. Розробити програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптованості першокурсників до умов ВНЗ і експериментально довести її ефективність.
5. Розробити модель соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов ВНЗ.
Методологічна й теоретична база дослідження:
загальнонаукові принципи соціокультурної детермінації психічних процесів і явищ - принципи системності, розвитку, єдності зовнішнього і внутрішнього (Г. Балл, Л. Виготський, О. Бодальов, В. Зінченко, А. Петровський);
дослідження особистості і діяльності (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, І. Кон, Б. Ломов, С. Максименко, В. Столін, А. Маслоу);
теорії загальних особливостей регуляції поведінки і теорії акцентуацій характеру (П. Анохін, А. Личко, К. Леонгард).
Методи дослідження
- теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, емпіричне дослідження з використанням методів анкетування, спостереження, самооцінювання; статистичних методів опрацювання даних. В емпіричному дослідженні застосовувалися методики вивчення особистісних чинників соціальної адаптації: методика дослідження самоставлення (С. Пантелеєва), методика діагностики самоактуалізації особистості (у модифікації Н. Каліної - (САМОАЛ)), тест-опитувальник Шмішека; а також методики визначення соціальної адаптованості і стратегій адаптивної поведінки: методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда, опитувальник "Адаптивні стратегії поведінки" (АСП) Н. Мельникової, анкета "Особливості сприйняття соціальної ситуації першокурсниками ВНЗ" (авторська розробка).
Наукова новизна дослідження
полягає у визначенні ролі особистісних характеристик у процесі соціально-психологічної адаптації першокурсників ВНЗ, з'ясуванні ролі зовнішніх і внутрішніх факторів соціально-психологічної адаптованості. Визначено соціально-психологічні засоби, що стимулюють якісні зміни характеру і рівня адаптації (від соціально-ситуаційної до особистісної самоадаптації). Запропоновано комплексний соціально-психологічний підхід до формування соціальної адаптованості першокурсників за допомогою психотехнічних засобів.
Теоретичне значення роботи
полягає в поглибленні знання про особистісні чинники соціальної адаптації; психологічному поясненні й обґрунтуванні ролі особистісних характеристик у процесі соціально-психологічної адаптації на початковому етапі навчання у ВНЗ. Результати дослідження поглиблюють розуміння особливостей та механізмів процесу соціальної адаптації в юнацькому віці.
Практичне значення дослідження
Встановлені факти і сформульовані на їх основі висновки можуть використовуватися науковцями у подальшій розробці теорії соціально-психологічної адаптації. Запропонований комплексний підхід інтенсифікації процесу соціально-психологічної адаптації першокурсників сприяє поліпшенню якості їх життя, зменшує девіації поведінки та підвищує рівень академічної успішності. Цей підхід можна рекомендувати: психологічним службам для застосування у вищих навчальних закладах, коледжах і ліцеях при проведені психокорекційної роботи, спрямованої на допомогу першокурсникам;соціальним працівникам і практичним психологам центрів соціально-психологічної допомоги для формування у молоді професійного та особистісного самовизначення.
Специфічною особливістю студентства як соціальної групи є освітня діяльність. Процес навчання у ВНЗ передбачає прилучення студентів до системи суспільних відносин і засвоєння соціальних цінностей суспільства. Студентство - це мобільна соціальна група, метою діяльності якої є організована за певною програмою підготовка до виконання високих професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві. На студентський вік припадає процес активного

 
 

Цікаве

Загрузка...