WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Курсова робота

Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Курсова робота

процесів; психологічні властивості [43].
Дослідники, аналізуючи систему психологічних рис в моделях особистості підприємця, виділяють різні домінуючі якості. Американці Р. Хізрич і М. Пітерс вважають, що людей, які мають особливі вроджені задатки, можна навчити необхідних для бізнесу вмінь. Вони виділяють 14 умінь і знань, які є найважливішими для підприємницької діяльності, а саме:
· чітке розуміння підприємництва;
· відокремлення фактів від міфів;
· уміння давати виважені оцінки;
· уміння знаходити нестандартні рішення;
· уміння поводитись і приймати рішення в умовах невизначеності;
· уміння виробляти нові комерційні ідеї;
· уміння оцінювати перспективність нових ідей;
· знання, необхідні для створення нової справи;
· уміння оцінювати зовнішню ситуацію;
· уміння оцінювати дії з точки зору етики і моралі;
· уміння укладати угоди, встановлювати контакти, вести переговори;
· уміння отримувати належне [51, с. 166].
Оскільки більшість з цих умінь може сформуватися на основі вроджених задатків, то це говорить про необхідність відбору на курси підприємців. При цьому залишається невирішеною проблема визначення задатків. В літературі є дані, що 11 % населення народжується з задатками до підприємництва [8].
Н.Побірченко провела цікаве дослідження з проблеми оволодіння учнями професій підприємницької сфери [40]. На основі експерименту вона визначила критерії особистісної готовності учнів до професійної діяльності в сфері підприємництва, розробила моделі розвитку підприємливості як якості особистості майбутнього бізнесмена. Дослідниця запропонувала психодіагностичну методику для виявлення в учнів схильності до праці в бізнесі.
Окрім спеціальних здібностей і певної мотивації для здійснення підприємницької діяльності важливим є створення сприятливих умов для її розвитку. Визначення такого режиму - це спеціальна тема, яка торкається не тільки теорії, але й практики. Слід, однак, зауважити, що його умови визначаються багатьма складовими, серед яких соціально-психологічні посідають не останнє місце. Скажімо, яку важливу роль у цьому відіграє використання засобів масової комунікації, за допомогою яких створюється соціальна атмосфера, що формує сприятливу для бізнесменів громадську думку.
Отже, з аналізу досліджень можна зробити висновок, що підприємництво - це системна характеристика діяльності, в якій підприємливість є системоутворюючим фактором. Якщо розглядати підприємливість як комплекс якостей, що забезпечують здатність досягнення конкретних цілей в господарській, соціальній або інших сферах суспільного життя за рахунок своєї ініціативи, винахідливості, самостійності, нестандартних рішень, готовності до ризику і відповідальності за результати, то не існує чітко розмежованих груп людей: підприємців і непідприємців. Різниця між людьми в тім, як багато підприємницької активності вони виявляють, а також у рівні підприємливості, втіленій у цій активності.
Якщо прийняти таку позицію відносно моделі підприємницької діяльності, то правомірно бачити в ній втілення соціального типу особистості ринкової економіки. Така модель виконуватиме функцію, по-перше, професійної орієнтації індивідів - порівняння власних параметрів з параметрами типової моделі. Їх близькість може сприяти прагненню людини вести підприємництво. По-друге, створення моделі типового підприємця потрібно для отримання уявлень про психічні особливості сучасного вітчизняного підприємця. Така інформація допомагатиме визначати фактори та умови соціалізації особистості підприємця, організації підприємництва як соціально-психологічного явища в соціально-економічному, духовному і власне культурному середовищі.
Психологія грошей
Проблема грошей традиційно розглядається в руслі економічної галузі знань. З точки зору економістів, гроші - це товар, спеціальна споживча вартість якого робить його загальним еквівалентом товарів, перетворюючи на капітал.
Окрім чисто економічних функцій (міра вартості, засіб обігу, платежу, нагромадження), гроші є фактором формування психіки людини у виживанні, існуванні, самозадоволенні, посіданні певної страти в суспільстві тощо. Психологія грошей - розділ економічної психології, що вивчає зміну психіки людей та їх поведінку внаслідок впливу грошей.
Без дослідження ролі грошей в психологічному розвитку особистості неможливо розкрити механізм реалізації особистісних інтересів, які прямо впливають на установки та мотивацію економічної діяльності людей. Як підкреслює російський економіст В. Автономов, гроші, поряд з іншими речами, можна вважати метою економічної поведінки. Через них людина задовольняє свої потреби, зокрема таку сутнісну, як потреба в свободі.
Дослідження психології грошей тільки-но розпочинаються, хоча ще в класичних психологічних школах можна знайти паростки таких наукових пошуків. Проте єдиної теорії чи якоїсь всеохоплюючої праці з психології грошей ще немає. Трапляються тільки окремі розвідки, в яких робляться спроби відстежити сприйняття грошей людьми, вплив грошей на переконання і установки людей, ставлення до грошей чоловіків і жінок, аналіз грошей як фактора любові і свободи [5].
В останнє десятиліття, з розвитком в нашій країні ринкових відносин, інтерес українських вчених до цієї проблеми зріс. З'явилися праці, в яких гроші досліджуються в зв'язку з соціалізацією особистості (Г. Авер'янова [2; 3], О. Козлова [30]). Є спроби системного аналізу закономірностей функціонування грошей в соціальній взаємодії з позицій соціологічного аналізу (С. Абрамова [1]).
Виходять друком і перші зарубіжні економіко-психологічні дослідження, в яких представлено "грошові" типології людей. Психологічний економічний тип особистості здебільш визначається ставленням людини до грошей. Так, економічний тип "скнара" має такі характеристики: його приваблює накопичення само по собі; він відчуває страх втрати грошей, недовіру до оточуючих; за допомогою грошей "скнара" відчуває себе захищеним. Економічний тип "марнотрат" характеризується так: безконтрольно витрачає гроші, особливо в періоди депресії; гроші для нього мають терапевтичний смисл, вони символ захисту, безпеки; "марнотрат" має низьку самооцінку і впевнений, що гроші її підвищують. О. Дейнека, розглядаючи проблему грошових типів особистості, використовує розробки, зокрема, таких авторів, як Н. Форман, Х. Голдберг і Р. Левіс. Спираючись на запропоновану ними типологію та доповнюючи її власними висновками, вона склала таблицю грошових типів людей.
Останнім часом з'явилися праці російських дослідників, у яких визначаються соціокультурні особливості ставлення до грошей, що проявляються в структурі витрат, у ставленні до гостей, до багатих і бідних співгромадян, до проблеми зрівняльного розподілу [51, с. 196 - 199]. О.

 
 

Цікаве

Загрузка...