WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Курсова робота

Сучасні напрямки досліджень в економічній психології - Курсова робота

оцінках суб'єкти в більшій мірі, ніж це варто, покладаються на інформацію, яка легше виймається з пам'яті. По-друге, це евристика репрезентованості - у своїх оцінках суб'єкти схильні вважати стійкі стереотипи ще стійкішими і такими, що частіше зустрічаються, ніж це є насправді. По-третє, це евристика підпори - в своїх діях суб'єкти занадто покладаються на певні первісні опорні цінності. Наприклад, на ринку цінних паперів деякі фірми схильні перебільшувати значимість вибраного курсу і недооцінювати відхилені альтернативи.
Отже, суб'кти економічної діяльності при виборі рішення керуються не об'єктивними економічними законами, а своїми уявленнями про них, які можуть значно відхилятися від економічної вигоди. Використовуючи різні форми міркувань, люди прагнуть скоріше до обгрунтованості, ніж до оптимальності. Якщо якийсь спосіб у минуломудовів свою ефективність в аналогічній ситуації, то люди задовольняються повторенням свого рішення, а не шукають оптимальнішого.
Отже, як випливає з цього невеликого огляду досліджень, прийняття економічного рішення - це не стільки галузь економічної психології і тим більше не стільки її проблема. Це її базова орієнтація.
Психологія підприємництва
Підприємництво як соціально-психологічне явище є предметом активного дослідження зарубіжних і вітчизняних вчених, бо однією з найважливіших його соціальних функцій є підвищення добробуту суспільства [44; 21; 4; 41].
Підприємництво - багатоаспектне соціально-психологічне явище. Воно охоплює як сферу суспільних, міжгрупових, внутрішньогрупових відносин, так і діяльність спільнот і окремої особистості, а також процеси організації цієї діяльності, яка детермінується потребами, мотивами, установками, ціннісними орієнтаціями.
В науці не існує єдиного визначення підприємництва, бо дати лаконічну характеристику цього багатогранного соціально-психологічного явища, яка охоплювала б усі його сторони, досить важко.
Найчастіше підприємництво аналізується: як діяльність, як поведінка, як модель особистості. Підприємництво як процес організації поки що залишається поза економічною психологією і аналізується переважно в рамках економічної науки та психології управління. Численні параметри підприємництва потребують не тільки багатоаспектного його аналізу, але й міждисциплінарного підходу, використання даних інших наук і, перш за все, соціології, соціальної психології та економіки.
Одним із перших дослідників, який створив найціліснішу концепцію підприємництва, був австрійський економіст Й. Шумпетер. 1912 року він видав книгу "Теорія економічного розвитку" [49; 50], в якій сутність підприємництва визначається його функцією реалізації нововведень у виробництві, створенні нових комбінацій факторів виробництва і запровадженні їх у економіку з метою забезпечення економічного зростання. Й. Шумпетер вважає, що підприємництво допомагає розвиватися суспільству завдяки "здійсненню нових комбінацій", основними з яких є: виготовлення нового, невідомого споживачеві блага, відкриття нових способів виробництва (технологій) і комерційного використання вже існуючих благ; освоєння нових ринків збуту; освоєння нових джерел сировини; зміни структури галузі або виробництва.
Ідеї Й. Шумпетера знайшли підтримку у працях В. фон Хайєка, який теж сутність підприємництва вбачає у пошуку і вивченні нових економічних можливостей. Таких же поглядів дотримуються Дж. Долан і Е. Лідсей. Отже, основа підприємництва - це акт відкриття нових прибуткових можливостей економічної системи.
Початок наукових досліджень у вітчизняній науці припадає на час легалізації в суспільстві підприємницької діяльності. Це період короткий, але інтенсивний. Він характеризується як власними досягненнями вчених, так і інтересом до зарубіжних праць. Актуальними питанням нашої економічної психології, яка досліджує підприємництво в умовах переходу суспільства до ринкової економіки, є: особливості вітчизняного підприємництва у порівнянні з західним; соціально-психологічні чинники, що сприяють розвиткові підприємництва; етичні і психологічні проблеми ринкового господарювання; особистість підприємця та фактори формування підприємницьких особистісних властивостей. У зв'язку з останнім виникають такі питання: чи кожна людина може стати підприємцем; чи реально сприяти розвиткові психологічних характеристик успішного підприємництва, чи можна навчити підприємництву?
В дослідженнях російських вчених найцікавішим є соціально-економічний аспект еволюції підприємництва в РФ [51, с. 129 - 164]. Аналізуються психологічні особливості російського підприємця, які формувалися під впливом зовнішніх чинників - умов діяльності.
Актуальним є аналіз підприємництва в сучасних умовах - переходу суспільства до ринкової економіки. В цей період спостерігаються такі суперечливі тенденції, як виродження підприємницької діяльності в "тіньову економіку", різке розшарування населення за рівнем доходів, загострення кримінальної ситуації. У зв'язку з цим постає завдання дослідження цих несприятливих для розвитку "здорового" підприємництва факторів.
На основі праць, в яких представлено культурологічний аспект досліджень [7], можна зробити висновок про існування певних загальних культурних основ підприємництва, у зв'язку з чим можемо виділити певні соціально-історичні його типи.
Б. Райзберг і Г. Вечканов виділяють виробниче, комерційне та фінансове підприємництво [42; 14]. Автори пов'язують це з тим, що вважають підприємництво економічною діяльністю, яка має певні фази відтворення: виробництво - обмін - розподіл і споживання. Виробниче підприємництво охоплює фазу виробництва і фазу споживання, на яких здійснюється виготовлення товарів, робіт, послуг, інформації, духовних цінностей з подальшою їх реалізацією. Прикметною рисою комерційного підприємництва є те, що вирішальне значення в ньому мають товарно-грошові і товарно-обмінні операції та угоди. Суть цього виду діяльності полягає в операціях і угодах з перепродажу товарів і послуг. Комерційна діяльність вважається прибутковою, якщо дає чистий прибуток 20 - 30 % від грошової виручки. Виокремлення фінансового підприємництва з комерційного обумовлене самим об'єктом купівлі-продажу, в ролі якого виступає своєрідний товар - гроші, валюта, цінні папери. Цей вид підприємництва є обміном одних грошей на інші в прямій або непрямій формі, що передбачає необхідність аналізу ринку цінних паперів, а також маркетингову діяльність з пошуку, виявлення і залучення потенційних покупців валюти та інших паперів.
Поширеним є також опис типології вітчизняних підприємців [51, с. 128]. Кожен з виділених типів підприємництва характеризується не тільки джерелом походження, видом діяльності, умовами існування та успішності, але й психологічними якостями людей, які складають ці типи.

 
 

Цікаве

Загрузка...