WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Критерій соцієтальних функцій інституту освіти - Реферат

Критерій соцієтальних функцій інституту освіти - Реферат

пристосування до найближчого оточення, психологічний комфорт у групі, споживання матеріальних благ Адаптація до найближчого
природного та соціального
середовища (навички мови, обслуговуючої праці, побутового спілкування тощо)
Психоонтологічний
(пс/переживальний) Рідна мова, звичаї, буденне спілкування, керування психічною енергією, праця на благо сім'ї, дітей, здоров'я
Психоментальний
(пс/стереотипний) Конформність, стереотипність, суворе дотримання норм і цінностей свого кола, родина, референтна група, "табуювання" чужого, безпека, придушення інстинкту, традиція, уникнення невизначеності Передача етнокультурних зразків, стереотипів та неписаних моральних норм
Психопрактичний
Практична корисність, зручність, уникнення дискомфорту Професійно-економічна (відтворення людини як продуктивної сили суспільства)
Психодинамічний
Виробничо-ділова організованість, професійність, працьовитість, економність, техніка, технологія
Психогностичний
[Психонормативний - Р.З.]
Місце у владній ієрархії, вдосконалення структури, дотримання порядку, встановлених правил, законів, нагромадження усталених знань Політико-ідеологічна, соціалізуюча (засвоєння писаних норм суспільства,
виховання законослухняних громадян, передача й накопичення усталених знань)
Психосоціальний
[Психостатусний - Р. З.] Статус, влада, подолання перешкод, боротьба до перемоги
[Психодіяльнісний - Р. З.] Ділова підприємливість, прагнення до індивідуального матеріального успіху, передбачення, експеримент,емпірика, громадянські права і свободи Виховання підприємливості, ініціативності, здатності до особистісного вибору, формування громадянського суспільства
[Психоінтелектний, психорефлексивний - Р. З] Самопізнання, самовиховання, справедливість, рівність, теоретичне знання, глобальне мислення Формування соціального інтелекту суспільства, творення нових знань
[Психосуб'єктний, психоінноваційний - Р. З] Розкриття своїх сутнісних сил і здібностей, діяльність, самореалізація, відповідальність, відкриття об'єктивних можливостей у світі речей і теорій Формування інноваційної бази суспільного розвитку (ноосфери), гуманістична, людинотворча функція
[Психосмисловий, психоспонтанний - Р.З] Спонтанність, "серединний шлях", адекватність потоку буття, мир, психічна цілісність, міра, смисл
Екологічна функція (гармонізація взаємодії людини з біосферою)
Психоособистісний
(пс/індивідуальний) Переломні переживання, креативність, творча уява, краса, поезія, мистецтво, мрія, закоханість, музика, містично-езотеричне знання, натхнення Естетичне виховання (духовно-мистецька)
Психохолістичний
Самодіяльність, спілкування, духовна культура, гра, саморозвиток, пасіонарність, розкриття потенціалу надсвідомості, єдність з колективним несвідомим, слава, ризик, героїчна романтика Трансляція загальнолюдських цінностей, творення нових суспільних цінностей
(аксіотворча), формування духовної еліти
Психогуманний
Співпереживання, добро, гуманність, милосердя, терпіння, благодійність, Бог Релігійне виховання
Психотрансперсо-нальний
Безумовне позитивне ставлення до всього сущого, бачення нових можливостей духовного розвитку, переживання причетності до Універсуму Психоекологічне виховання, створення можливостей для вільного розвитку духовного потенціалу всіх і кожного
Вчитель у слов'янській психокультурі традиційно сприймається як духовний наставник, носій певних суспільних вартостей. Отож ціннісні орієнтації, поширені в педагогічному середовищі, є чи не найголовнішим індикатором процесів, що відбуваються в освіті, властивих їй функцій та дисфункцій. Як вважає С. Подмазін, не соціальні норми і не самі лише потреби, а, насамперед, цінності рухають людьми, визначаючи їхні цілі. Тому освіта мусить мати чіткі ціннісні орієнтири і з боку держави, і з боку громадянського суспільства.
З огляду на це, невідкладною проблемою є формування в освітньому середовищі нових цінностей, які відповідали б європейському вибору України і водночас перебували в межах глибинних культурних констант української ментальності.
Література:
1. Донченко О. А., Романенко Ю. В. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви політичного повсякдення): Монографія. - К.: Либідь, 2001. - 334 с.
2. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, упражнения. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 864 с.
3. Фромм Э. Психоанализ и этика. - М.: Республика, 1993. - 415 с.
4. Уилбер К. Интегральная психология: Сознание, Дух, Психология, Терапия. - М.: ООО Издательство "АСТ" и др., 2004. - 412 с.
5. Колісник О. П. Духовність і психічні механізми саморозвитку особистості // Тези доповідей та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості". - Ч. I, розд. II.- Київ - Луцьк: Фундація ім. О. Ольжича, 1994. - С. 256 - 258.
6. Колісник О. П. Ступені духовності та психічні механізми саморозвитку особистості // Тези доповідей та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості". - Ч. I, розд. III.- Київ - Луцьк: Фундація ім. О. Ольжича, 1994. - С. 349 - 392.
7. Колісник О. П. Саморозвиток особистості як ієрархія смислів у буттєвому і рефлексивному пластах психіки // Психологічні перспективи. - 2002.- Вип. 2. - С. 45 - 52.
8. Колісник О. П. Методологічні принципи побудови концепції саморозвитку особистості // Психологічні перспективи. - 2003.- Вип. 4. - С. 133 - 138.
9. Зрайко Р. І. Юнгіанський психологічний тип як фактор духовного та особистісного розвитку // Психологічні перспективи. - 2003. - Вип. 4. - С. 118 - 123.
10. Юнг К. Г. Психологические типы. - Минск: Попурри, 1998. - 656 с.
11. Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование. Социально-философское исследование. - Запорожье: Просвіта, 2000. - 250 с.
12. Васютинський В. О. Узалежнення і впорядкування як дискурси владно-підвладної взаємодії // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Ін-ту психол. ім Г .С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. - 2003.- Т. V. - Ч. 5. - С. 63 - 68.
13. Гжегорчик А. Освіта майбутнього // Українські варіанти. - 1999. - № 3 - 4. - С. 43 - 46.
14. Зрайко Р. Критерій соцієтальних функцій інституту освіти // Соціальна психологія. - 2005. - № 1 (9). - C.86-95
15. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...