WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Концепція діалогу М. Бахтіна – основа екзистенційно-онтологічної психології - Реферат

Концепція діалогу М. Бахтіна – основа екзистенційно-онтологічної психології - Реферат

(наука про людину), скільки просто… спілкування з людиною, але - спілкування на вершинах Логосу, взаєморозуміння й взаємовідсторонення [11, с. 74].
В. Біблер нагадує, що свійосновний, але незавершений твір М. Бахтін збирався назвати нарисами з філософської антропології [11]. Втім він міг бути також названий і "Наукою про дух" або "Наукою про суб'єкта як особу" (у персоналістичному, а не "суб'єктивістському" ракурсі).
Діалогійна концепція М. Бахтіна глибоко і повно відображає "сутнісну природу" і "сутнісну будову" людини, розкриває основні життєві відносини і "сутнісні можливості" її, що відповідає антропологічним уявленням М. Шелера [33]; вона виявляє "базисну структуру людського буття", розкриває "умови можливості людського буття" і вказує "місце людини в цілому буття" у розумінні екс-центричної антропології Г. Плеснера [37]. Проте, на думку М. Бахтіна, "діалогічна антропологія" існує лише в своїх переформулюваннях, метаформах, метафорах, інтерпретаціях, тобто у формах свого "іншо-буття", або в "перетворених формах" за М. Мамардашвілі [26], поза якими вона є лише повторенням красивих слів про "сутність" людини.
Виходячи зі сказаного, робимо висновок, що бахтінська концепція діалогу є фундаментальною філософсько-гуманітарною концепцією, яка має значний екзистенційно-онтологічний і культурно-антропологічний зміст, котрий вимагає глибокого теоретико-методологічного і багатопланового конкретно-наукового дослідження.
Концепція діалогу М. Бахтіна містить в собі не тільки основні теоретико-методологічні положення теорії діалогу, але й становить цілісну та органічну систему уявлень, які розкривають екзистенційно-онтологічну природу діалогу.
Підсумовуючи наше дослідження концепції діалогу М. Бахтіна, зазначимо, що вона може бути плідно проінтерпретована з точки зору екзистенційно-онтологічних уявлень. Більше того, діалогічна філософія видатного вченого сама по собі є глибоким, самобутнім і фундаментальним екзистенціально-онтологічним вченням, а в контексті духовно-універсальної природи діалогу концепція М. Бахтіна виступає як система екзистенційно-онтологічного світогляду, як система екзистенційно-онтологічного світовідношення.
Література:
1. Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. - М.: Художественная литература, 1963.
2. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. - М.: Художественная литература, 1975. - 504 с.
3. Бахтин М. М. Слово в романе / Вопросы литературы и эстетики. - М.: Художественная литература, 1975. - 504 с.
4. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. - М.: Советская Россия, 1979. - 320 с.
5. Бахтин М. М. Из жизни идей. - М.: Лабиринт, 1995. - 151 с.
6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Сост. С. Г. Бочаров. - М.: Искусство, 1979. - 424 с.
7. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. - М.: Художественная литература, 1986. - 543 с.
8. Бахтин М. М. Архитектоника поступка / Социологические исследования, 1986, № 2.
9. Бахтин М. М. Работы 1920-х годов. - Киев: "Next", 1994. - 384 с.
10. Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. / Составление, текстологическая подготовка И. В. Пешкова. Комментарии В. Л. Махлина, И. В. Пешкова. - М.: Издательство "Лабиринт", 2000. - 640 с.
11. Библер В. С. М. М. Бахтин, или Поэтика культуры.- М.: Изд-во Прогресс, Гнозис, 1991. - 176 с.
12. Васильева И. И. О значении идей Бахтина о диалоге и диалогических отношениях для психологии // Психологические исследования общения. Под ред. Б. Ф. Ломова и др. - М.: Наука, 1985. - С. 81 - 93.
13. Вертч Дж. Голоса разума. Социокультурный подход к опосредованному действию. - М.: Тривола, 1996. - 176 с.
14. Гроссман Л. Поэтика Достоевского. - М.: Гос. акад. худож. наук, 1925.
15. Иванов Вяч. Достоевский и роман-трагедия // Борозды и межи. - М.: Мусагет.
16. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. - М.: Худ. литература, 1974. - Т. 20.
17. Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии - три стратегии психологического воздействия // Вопросы психологии, 1987, №3, с. 41 - 49.
18. Ковалев Г. А. Психология воздействия. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических наук. - М.: Изд-во НИИ ОПП АПН СССР, 1991. - 56 с.
19. Ковалев Г. А., Радзиховский Л. А. Проблема общения и детерминация психического в работах советских психологов // Общение и развитие психики. Сб. науч. трудов. / Под ред. А. А. Бодалева, Г. А. Ковалева. - М.: Изд-во АПН СССР, 1986. - С. 7 - 21.
20. Комарович В. Ф. M. Достоевский. Статьи и материалы. Сборник ІІ. Под ред. А. С. Долинина. - М.- Л.: Мысль, 1924. - С. 45 - 69.
21. Копьев А. Ф. Психологическое консультирование: опыт диалогической интерпретации // Вопросы психологии, 1990. - № 3 - С. 17 - 25.
22. Копьев А. Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психологической клиники // Московский психотерапевтический журнал, 1992, №1. - С. 31 - 48.
23. Кучинский Г. М. Диалог и мышление. - Минск: Изд-во БГУ, 1983. - 190 с.
24. Кучинский Г. М. Психология внутреннего диалога. - Минск: Университетское, 1988. - 206 с.
25. Луначарский А. В. О "многоголосности" Достоевского // Ф. М. Достоевский в русской критике. - М.: Гослитиздат, 1956. - С. 403 - 429.
26. Мамардашвили М. К. Формы и содержание мышления. М.: Высшая школа, 1968. - 191 с.
27. Петровский А. В. М. М. Бахтин, Ф. М. Достоевский: психология вчера и сегодня. - Вестник МГУ, серия 14. Психология, 1985. - № 3, с. 56 - 59.
28. Розин В. М. Психология: теория и практика. - М.: Изд. дом "Форум", 1997. - 296 с.
29. Рыжов В. В. Духовно-ориентированный диалог и диалогическая личность // Гуманизм и духовность в образовании. Нижний Новгород: НГЛУ, 1999. - С. 65 - 66.
30. Флоренская Т. А. Психологические проблемы диалога в свете идей М. М. Бахтина и А. А. Ухтомского // Общение и развитие психики. Под ред. А. А. Бодалева. - М. : Изд-во НИИ ОПП АПН СССР, 1986. - С. 21 - 31.
31. Флоренская Т. А. Диалог в практической психологии: наука о душе. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 208 с.
32. Хараш А. У. "Другой" и его функции в развитии "Я" // Общение и развитие психики. Под ред. А. А. Бодалева. - М.: Изд-во НИИ ОПП АПН СССР, 1986. - С. 31- 46.
33. Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западной философии. - М.: 1988. - С. 31 - 95.
34. Энгельгардт Б. М. Идеологический роман Достоевского // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сборник ІІ. Под ред. А. С. Долинина. - М.- Л.: Мысль, 1924. - С. 45 - 69.
35. Hycner R. and Jacobs L. The Healing Relationship In Gestalt Therapy. A dialogic / self рsychology approach. - A Publication of The Gestalt Journal Press, 1995. - 260 pp.
36. Kaus O. Dostoewski und sein Schicksal. Berlin, 1923.
37. Plessner H. Philosophische Antropologie. Frankfurt a. M., 1970.
38. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...