WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Механізм взаєморозуміння та їх формування у процесі підготовки психологів-практиків (пошукова робота) - Реферат

Механізм взаєморозуміння та їх формування у процесі підготовки психологів-практиків (пошукова робота) - Реферат

рефлексія як механізм самосвідомості, акт дослідження свого внутрішнього світу й поведінки у зв'язку з соціальними очікуваннями. Особистість визначається стосовно конкретних явищ, сфер діяльності, окремих людей і соціальних груп, норм і правил, цінностей тощо. Саме цінності розкривають способи бачення світу, є світоглядними, ідеологічними орієнтирами, відіграють суттєву спонукальну роль у життєтворчості. Зіставлення себе зі світом є життєвим самовизначенням особистості. Рефлексія є порівняльно-оцінним механізмом (19,С.123).
Однак бажання і очікування суб'єкта знаходяться у суперечності з засобами їх досягнення. Це обумовлено неузгодженістю суб'єктивно орієнтованих "умовних цінностей" з просоціальними цінностями - цілями "ідеалізованого Я". Поняття "умовні цінності" було введено К.Роджерсом. На його думку, вони задовольняють потребу людини у самоповазі. Умовні цінності є одиницями захисної системи особистості.Найголовнішим у формуванні умовних цінностей є створення внутрішньої, не завжди усвідомлюваної системи очікування схвалення (або самосхвалення Я). На думку Т.С.Яценко, самоповага при наявності умовної системи цінностей є відносною. "Умовні цінності" та перифірійні захисти здійснюють функції проміжного ланцюга між базовими захистами та об'єктивною реальністю. Т.С.Яценко виокремлює дві категорії засобів захистів: основні (базові) і ситуативні (периферійні). "Умовні цінності" лежать ближче до базових захистів, ніж "захисні" засоби, пов'язані з ситуацією. "Умовні цінності" і засоби захисту перебувають у складному взаємозв'язку, який може бути зрозумілим лише при цілісному дослідженні свідомих і несвідомих аспектів системи психологічних захистів (8).Глибино-особистісне пізнання психіки суб'єкта у груповому психокорекційному процесі дає можливість об'єктивувати деструктивний вплив умовної системи цінностей.Робота в групі дає можливість зрозуміти індивідуальну неповторність особистості шляхом пізнання її "умовної системи цінностей", ірархії за силою значущості для суб'єкта окремих її складових. Психокорекція призводить до перегляду умовних цінностей, реставрації ціннісних орієнтацій індивіда як регулятора певедінки, що в свою чергу збільшує адаптацію суб'єкта до соціального середовища.
Соціальна рефлексія пов'язана з проблемою професійного самовизначення, професійного самоусвідомлення.Характерною для сучасної ситуації на ринку праці є криза професійної ідентичності, що обумовлено рядом причин: неспроможністю сучасної молоді бути вповні суб'єктом власного професійного і життєвого становлення, відсутністю справжньої професійної самоідентичності, яка забезбечує "зживання" особистості з професією. Розв'язання цієї проблеми може бути забезпечено завдяки зрілій самосвідомості й позитивній рефлексивності особистості (5,С.80).
Професійна ідентифікація - це необхідна умова професійної самосвідомості особистості. Вона передбачає прийняття провідних професійних ролей, цінностей та норм, котрі спонукають особистість до ефективної практичної діяльності (6,С.244).
Професійна самоідентичність особистості формується через рефлексію навчально-професійних інтересів, цілей, очікувань, дій, досягнень, результатів, якостей, які складають потенціал професіонала, цінностей майбутньої професійної діяльності тощо (5,С.81). Формування професійної самоідентифікації психолога передбачає усвідомлення ним своєї соціальної ролі, розуміння очікувань соціуму щодо його професійних функцій та результативності роботи. Саме тому формування позитивної мотивації оволодіння професією психолога, усвідомлення необхідності самопізнання може допомогти студентам у визначенні життєвих цілей, пошуку шляхів їх реалізації.
Шлях до професіоналізму у галузі практичної психології лежить через групову психокорекцію (7,С.16).Група АСПН створює умови для керованої рефлексії особистісного та професійного становлення, розвитку професійної самосвідомості, виникнення нових знань, оцінок, відносин особистості. Психокорекційна практика дає можливість забезпечувати рефлексивні знання, спрямовані на розуміння індивідуальної неповторності особистісної проблеми суб'єкта, її глибинно-психологічних пеередумов. "Проходження тренінгової групи суб'єктом загалом сприяє збагаченню соціально-перцептивного інтелекту, розширює компетентність у галузі спілкування, розвиває емпатію та сензитивність..."(7,С.35).Проф. С.І.Богомолов писав : "Основний самий загальний метод гуманізації будь-якого заняття по конкретній дисципліні полягає у тому, щоб залучити студента, його душу, його інтелект до активного процесу пізнання і цим зробити його творцем не тільки свого особистого щастя, але й тих людей, заради яких він живе..." (20,С.78).
Використана література:
1. Педагогічні технології у неперевній професійній освіті: Монографія / С.О.Сисоєва, А.М.Алексюк, П.В.Воловик, О.Г.Кульчицька. Л.Є.Сігаєва, Я.Д.Цехмістер та ін.; За ред.С.О.Сисоєвої.- К.: ВІПОЛ, 2001.-502с.
2. Панок В.Г. Концептуальні підходи до формування особистості практикуючого психолога. / Практична психологія та соціальна робота. - 1998.- №4-5 - с. 5-7 , с.4-6
3. Максименко С.Д., Ільїна Т.Б.. До проблеми розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики сучасного психолога. / Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 1. - с.2-6
4. Пов'якель Н. І. Професійна рефлексія психолога-практика. // Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 6-7. - с. 3 - 6
5. Варбан М.Ю. Рефлексія професійного становлення в юнацькому віці. / Практична психологія та соціальна робота. - 1998. - № 6-7. с.80-83
6. Основи практичної психології. / Панок В., Титаренко Т., Чепелєва Н. та ін.: Підручник . - К.: Либідь, 1999. - 536с.
7. Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. - К. : Либідь, 1996. - 262 с.
8. Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. - К.: Освіта, 1993. - 206с.
9. Корнєв М.Н., КоваленкоА.Б. Соціальна психологія : Підручник. - К.,1995. - С.94-106
10. Психологія. / Трофімов Ю.Л., Рибалка В.В., Гончарук П.А. та ін. : Підручник. - К.: Либідь, 1999. - С.486-495
11. Ломов Б.Ф. Методологические проблемы психологии. - М., 1984
12. Мясищев В.Н. Психология отношений. - М.; Воронеж, 1995
13. Бодалёв А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.,1982
14. Андреева Г.М. Психология социального познания. - М. - 2000. - 288с.
15. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Наука, 1991. - 340с.
16. Симонов П.В. и др. Происхождение духовности ./ П.В.Симонов, П.М.Ершов, Ю.П.Вяземский. - М.: Наука, 1989. - 352с.
17. Рефлексия // Психология. Словарь. / Под ред. А.В.Петровского. - М. - 1990.- С.340
18. Кон И.С. Открытие "Я". - М., 1978. - 367с.
19. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості : у 2-х т. / М. Й. Боришевський, М. І. Алексеєва, В. В. Антоненко та ін. За заг. ред. М. Й. Боришевського. - К., 2001. - т. 2. - с. 120-139.
20. Богомолов С.И. Инженер XXI века - самая гуманная специальность на земле: Монография. - Харьков : Контраст, 2000. - 184с.
21. Степанов С. Н., Семенов И. Н. Психология рефлексии : проблемы и исследования. №3 - 1985. - с. 31-40
22. Проблемы рефлексии: современные комплексные исследования - Новосибирск. - 1987

 
 

Цікаве

Загрузка...