WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Контури системної соціальної психології - Реферат

Контури системної соціальної психології - Реферат

часі (динаміки) і т. д.
ІІІ
Об'єктивна реальність - соціальне і фізичне середовище - структурована іявляє собою систему цінностей - матеріальних та інформаційно-ідеальних утворень, в яких людина має потребу і з якими вона спряжена. У ціннісному середовищі відбуваються два протилежні процеси - ентропійний, руйнівний і антиентропійний, творювальний. Притім перший відбувається спонтанно, довільно, а другий, що йому протидіє, вимагає докладання зусиль суб'єктів на творення цінностей.
Соціальним суб'єктам, зокрема - людині, належить активна роль у подоланні ентропійних про­цесів, тобто в упорядкуванні, структуруванні середовища шляхом творення матеріальних і духовних цінностей. У системі "соціальний суб'єкт - соціальне і техногенно-природне середови­ще" у першій її складовій закладено механізм, антиентропійна дія якого спрямована на відтворен­ня і створення штучного ціннісного середовища. З цієї загальної картини протидії творювальних і руйнівних тенденцій ціннісних перетворень, що є розвитком культури, цивілізації, випливає призначення кожного соціального суб'єкта й, зокрема, особистості: знайти своє місце в структурі соціуму, бути ним затребуваним на певну роль у механізмах творення цінностей. Отже, задо­волення потреб соціальних суб'єктів становить собою сенс їхнього існування, а критерій їх за­доволення сприймається як їх самоактуалізація. Зокрема, задоволення соціогенної потреби особистістю є сенсом її життя, а критерій задоволення сприймається як її самоактуалізація, самореалізація.
IV
Для розробки абстрактної соціально-психологічної теорії соціального суб'єкта необхідно провести порівняльний аналіз властивостей (параметрів, характеристик) низки ізоморфних соціальних суб'єктів-систем з метою виявлення їх інваріантних властивостей, не забуваючи про існування специфічних властивостей для кожного з них. Розробку кожної з теорій конкретного соціального суб'єкта ми будемо починати з адаптації до нього саме інваріантних властивостей, наповнюючи їх конкретним змістом.
У загальному випадку структура і комплекс властивостей суб'єктів будь-якого рівня в соціально-правовій ієрархії суспільства (особистість, осередок, організація тощо) відтворені у відповідних статутах або інших правових документах. Загальною ознакою таких суб'єктів є наявність інте­ресу (потреби), сформульованої у вигляді мети діяльності, і регламентуючих її правових норм (настанов). Наприклад, метою фірми є одержання прибутку при дотриманні норм законодавства про комерційну діяльність; мета політичної партії - прийти до влади в державі на законній основі. Перша з цих властивостей є детермінуючою (динамізуючою), а друга - регулюючою діяль­ність суб'єкта. Ці властивості-параметри виділені як інваріантні для будь-яких соціальних суб'єк­тів і відображені в назві регулятивно-детерміністської теорії соціального суб'єкта.
В процесі задоволення потреб у стосунках даного суб'єкта з іншими суб'єктами останні виступають його партнерами або конкурентами, що зумовлено мотивацією їх діяльності і що дик­­­тує необхідність узгодження з ними своїх або з'ясування їхніх дій. Саме за допомогою механізму задоволення потреб суб'єкти здійснюють антиентропійну діяльність, створюючи штучне ціннісне середовище.
V
Конкретизуємо виявлені інваріантні властивості соціальних суб'єктів щодо елементарного суб'єкта - особистості і викладемо коротко основний зміст регулятивно-детерміністської теорії особистості.
Особистість є ізоморфною системою в ієрархії соціальних систем-суб'єктів і об'єктом пізнання. В утворенні "особистість - соціальне середовище" (як частковому випадку утворення "соціаль­ний суб'єкт - природно-техногенне і соціальне середовище") спряження складових його підсис­тем "особистість" і "соціальне середовище" здійснюється за допомогою соціогенних параметрів, набутих (а не природжених) в результаті соціальних впливів. Предмет цієї теорії містить теоретичні основи функціональної структури і діяльності особистості; обґрунтування її головних параметрів і їх функціонального призначення шляхом порівняння з відповідними параметрами соціальних суб'єктів вищих рівнів; визначення ролі особистості в подоланні ентропійних процесів у соціальному і техногенно-природному середовищі та в розвитку суспільства.
Під структурою особистості розуміємо функціональну структуру її сфери свідомості як психічного органа мислення і програмування діяльності за допомогою її параметрів. Системний підхід у дослідженні дозволяє провести порівняльний аналіз функцій сфери свідомості особистості з по­дібними функціями соціальних суб'єктів вищих рівнів (організацій і об'єднань організацій), виді­лити комплекси відповідних параметрів суб'єктів і їх "сплетінь" у багатоцільових, полімотиваційних, відносно довготривалих і ситуаційних програм життєдіяльності. Люди, з розвитком ци­вілізації, прагнуть визначитися з життєвими орієнтирами, яким відповідали б їхні здібності, і, по можливості, спрогнозувати і запрограмувати свій життєвий шлях не тільки щодо задоволення біо­генних потреб, зв'язаного з матеріальним забезпеченням, але, насамперед, стратегічних соціогенних потреб, які б становили сенс життя. Особливо це стосується людей творчих професій.
Простежимо особливості системного аналізу особистості за вказаними в розділі ІІ етапами.
A) Адаптуючи інваріантні параметри суб'єктів до людини й особистості як її соціогенної підсисте­ми, доходимо висновку, що детермінуючим діяльність параметром є потреби (цілі), а регулюючим - соціальні настанови (норми, регламенти). Виділені інваріантні параметри особис­тості зумовили назву теорії особистості як регулятивно-детерміністської (як і назву регулятив­но-детерміністської теорії соціального суб'єкта).
Крім того, особистість характеризується низкою специфічних суб'єктів параметрів - риси характеру, професійна компетентність, життєвий досвід, гендерні властивості тощо, які слід враховувати в її діяльності щодо задоволення споживних і творювальних потреб.
Б) Розглянемо особистість у статиці. Об'єктом дослідження є мотиваційна сфера свідомості особистості, що включає пам'ять і операційну систему, в якій програмуються її детермінуючі і регулюючі функції. Предмет дослідження - механізм детермінації і регуляції діяльності осо­бистості щодо задоволення її матеріальних й інформаційно-ідеальних потреб.
Проаналізуємо властивості особистості з позицій: (а) макро- (описового) і (б) мікро- (пояснювального) підходів.
а) У системі "особистість - ціннісне соціальне середовище" їхні складові об'єднані в цілісність за допомогою характеристик спряження. З матеріальними і духовними цінностями середовища спряжені відповідні соціогенні властивості особистості: соціогенні потреби, соціальні настанови, а також риси характеру, професійна компетентність, гендерні ознаки тощо. Набуті за допомогою механізму соціалізації, ці

 
 

Цікаве

Загрузка...