WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат

Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат

процесу;
· розробити і запровадити в навчальний процес у ВНЗ комплекс диференційованих заходів щодо формування у майбутніх фахівців гуманітарного профілю різних видів компетентності.
Чітке розуміння сутності, структури, функцій і складових інтегральної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей дозволяє здійснити правильний вибір у багатоваріантному полі форм і методів їх підготовки, сформувати відповідну стратегію професіоналізації кадрів на найближче п'ятиріччя.
Перспективи подальших соціально-психологічних досліджень компетентності як складової підготовки сучасних фахівців в гуманітарному ВНЗ полягають у поглибленому дослідженні чинників мотивації навчання в межах суб'єкт-суб'єктної моделі організації навчального процесу в сучасній медійній освіті, спрямованій на формування гармонійної висококомпетентної особистості професіонала.
Висновки
1. В сучасній соціально-психологічній тапсихолого-педагогічній науковій літературі проблематика формування та розвитку компетентності майбутніх фахівців в умовах вищої школи досліджена недостатньо. З точки зору концептуальної моделі випускника ВНЗ гуманітарного профілю у його інтегральній компетентності не враховується компетентнісний підхід. Саме це обумовлює особливу актуальність підготовки фахівців соціономічних професій для різних галузей економіки та невиробничої сфери. Зміст такої підготовки базується на гуманістичних засадах щодо завдань професійної діяльності, бажаних якостей особистості, творчої активної діяльності в межах відведених видів компетентності. Сукупність таких уявлень складає концептуальну модель творчого професіонала.
2. Аналіз вагомості різних видів компетентності фахівців соціономічних спеціальностей гуманітарного ВНЗ дозволяє виокремити найбільш значущі, за експертною оцінкою викладачів і студентів, її різновиди: професійну (відповідно 0,41 та 0,31 відносної одиниці), управлінську (0,24), соціальну (на думку студентів) - 0,24, функціональну (за оцінкою науково-педагогічних працівників) - 0,22 та правову компетентність (за експертною оцінкою студентів) - 0,23.
3. Розроблено диференційовані кваліметричні моделі оцінки інтегральної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю, що враховують вісім основних її різновидів. Найвагомішою їх складовою є професійна компетентність, яка за оцінкою науково-педагогічних працівників і студентів має вищу значущість (відповідно 0,22 та 0,17 відносної одиниці).
4. Близькими за рівнем є показники значущості моральної компетентності. Водночас істотні розбіжності в експертній оцінці викладачів і студентів за стратегічною, соціальною, управлінською та правовою компетентністю.
5. Перспективи подальших соціально-психологічних досліджень компетентності як складової підготовки фахівців в гуманітарному ВНЗ полягають у поглибленому дослідженні чинників мотивації навчання в межах суб'єкт-суб'єктної моделі організації навчального процесу в сучасній медійній освіті, спрямованій на формування і розвиток гармонійної висококомпетентної особистості творчого професіонала.
Література:
1. Носков В. И., Кальянов А. В., Мирошниченко О. В. и др. Инновационные технологии в гуманитарном вузе / Под ред. проф. В. И. Носкова. - Донецк: ООО "Лебедь", 2002. - 288 с.
2. Розумний М. Соціальна некомпетентність та шляхи її подолання // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. - Вип. 5. - Київ, Миколаїв, 2004. - С. 210 - 214.
3. Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: Монографія / О. І. Амоша, О. Ф. Новікова, В. П. Антонюк, Л. В. Шаульська та інші // НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк, 2006. - 208 с.
4. Кіпень В., Коржов Г. Викладачі вузів: соціологічний портрет. - Донецьк: Астро, 2001. - 199 с.
5. Шевчук О. Роль цінностей у підготовці фахівців соціальної сфери // Схід, 2004. - № 1 (59). - С. 62 - 64.
6. Нечаев Н. Н. Деятельный подход как основа системного построения модели специалиста // Содержание подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием. - М.: НИИВШ, 1994. - С. 7 - 19.
7. Психология и педагогика: Учебное пособие / Под ред. Н. А. Абульхановой, Н. В. Васиной, Л. Г. Лаптева, В. А. Сластелина. - М., 2000. - С. 136 - 237.
8. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. - М.: Наука, 1980. - 334 с.
9. Деркач А. А., Кузьмина Н. В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. - М.: РАУ. 1993. - 23 с.
10. Васильков В. М., Василькова О. І. Професійне становлення особистості як об'єкт міждисциплінарного аналізу // В кн.: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції "Методологія сучасних досліджень соціальних, економічних та психологічних проблем регіону", м. Донецьк, 22 лютого 2000 року. - Донецьк, 2000 - С. 89 - 93.
11. Казмиренко В. Т. Социальная психология организаций: Монография. - К.: МЗУУП, 1993. - 384 с.
12. Лунченко Н. В. Соціально-психологічні особливості управління психологічною службою системи освіти на регіональному рівні // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. - Вип. 26 у 4-х томах. - Т. 3. - За ред. академіка С. Д. Максименка. - К.: Главник, 2005. - С. 22 - 28.
13. Олефір В. О. Діагностика професійної компетентності персоналу організації: когнітивний підхід // Наукові записки інституту психології імені Г. С. Костюка в 3-х томах. - Т. 3. - За ред. академіка С. Д. Максименка.- К.: Главник, 2005. - С. 256 - 259.
14. Социальная компетентность. - С.-Пб: Детский кризисный фонд Гумерова, 1999. - 432 с.
15. Руденко О. В. Підвищення компетентності працівників освіти у спілкуванні // Наукові записки інституту психології імені Г. С. Костюка в 3-х томах. - Т. 3. - За ред. академіка С. Д. Максименка. - К.: Главник, 2005. - С. 477 - 482.
16. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Пер. с англ. - М.: Когито-Центр, 2002. - 396 с.
17. Винарик Л. С., Щедрин А. Н. Информационная культура: эволюция, проблемы. - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999. - 144 с.
18. Шишов С. Е., Агапов И. Г. Компетентностный подход к образованию: прихоть или необходимость? // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2002. - № 2, март - апрель. - С. 60 - 64.
19. Рустанович-Варфоломєєва З. А. Кар'єрні орієнтації та можливість самореалізації студентської молоді // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка в 3-х томах. - Т. 3. - За ред. академіка С. Д. Максименка. - К.: Главник, 2005. - С. 198 - 506.
20. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал. - М., 1994. - 230 с.
21. http://www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...