WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат

Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат

різних видів компетентності фахівця гуманітарного профілю;
· проаналізувати матеріали досліджень різних видів компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій; розробити концептуальну модель досягнень фахівця у сфері майбутньої професійної діяльності;
· на основі експертної оцінки складовихрізних видів компетентності фахівця гуманітарного профілю розробити інтегральні кваліметричні моделі компетентності студентів соціономічних спеціальностей;
· обгрунтувати заходи для підвищення рівня компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю.
Методологічну й теоретичну базу дослідження становили принципи формування соціально-професійної ієрархії за ознакою вагомості різновидів компетенції майбутніх фахівців, вчення про професійно-релевантну поведінку, багатокомпонентність інтегральної компетентності особистості [1; 9; 12; 13; 16; 18].
Методи досліджень. Для аналізу складових різних видів компетентності (стратегічна, соціальна, моральна, функціональна, професійна, корпоративна, управлінська, правова) було розроблено карту експертної оцінки компетентності фахівця гуманітарного ВНЗ. За кожним її видом було виокремлено 4 - 5 найважливіших складових у професійно-особистісному становленні і розвитку майбутнього фахівця. Оцінка здійснювалася за 5-бальною шкалою (5 балів - високий, 1 бал - низький рівень). У соціально-психологічному дослідженні брали участь 32 науково-педагогічні працівники (НПП) випускаючих кафедр гуманітарного ВНЗ, 30 студентів-випускників юристів, 27 студентів-психологів старших курсів та 14 студентів-менеджерів випускного курсу. У карті також було передбачено здійснення рейтингу за критерієм вагомості 8 вказаних видів компетентності за принципом: 1 - найбільш значуща, 8 - найменш значуща компетентність. Розробка інтегральних кваліметричних моделей компетентності студентів соціономічних професій здійснювалась відповідно до методологічних принципів сучасної кваліметрії. При аналізі матеріалів дослідження враховувалися фактори медійної освіти. Опрацювання результатів здійснювалось за допомогою пакетів багатомірних програм спеціального призначення - Statistica (версія 6).
Наукова новизна дослідження полягає у розробці концептуальної моделі досягнень фахівця з врахуванням рівня інтегральної компетентності та інтегральних кваліметричних моделей компетентності спеціалістів гуманітарного профілю за результатами її експертної оцінки науково-педагогічними працівниками і студентами-випускниками соціономічних професій.
Теоретичне значення праці: отримано узагальнені оцінки вимог до компетентності сучасних випускників вищої школи гуманітарного профілю за 5-бальною шкалою, що можуть бути використані при комплексній оцінці діяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей та виявленні особливостей формування їх готовності до ефективної практичної роботи.
Результати дослідження
Компетентністний підхід в управлінській діяльності і, зокрема, в сучасній вищій школі надає широкі потенційні можливості для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців для різних галузей економіки та невиробничої сфери. Такий підхід відображає змістовніше уявлення про складові та інтегральні характеристики навчання, має ширше тлумачення і, окрім традиційних знань, умінь та навичок за окремими курсами і дисциплінами, передбачає використання гуманістичних, духовних, естетичних, культурологічних, мотиваційних та інших детермінант, спрямованих на досягнення вищого рівня знань у генетичній структурі - знань трансформації і творчої діяльності.
Компетентність різні автори розглядають у конкретному тлумаченні. У вузькому розумінні вона трактується як володіння знаннями, що дозволяють судити про будь-що компетентно, висловлювати авторитетне судження [15, с. 478]. З іншого боку, компетентність розглядається як рівень досягнення компетенцій, тобто тих вузлових питань, стосовно яких фахівець має належні знання і досвід. Згідно з поглядами Е. Шейна, компетентність є однією з восьми основних кар'єрних орієнтацій ("якорів"), що пов'язана з настановленнями, наявністю здібностей і талантів у певній галузі [19, с. 501]. Ці люди прагнуть визнання своїх талантів, яке має виражатися в статусі, що відповідає їх майстерності. Професійна компетентність в структурі кар'єрних орієнтацій молоді дорівнює 8 %.
Дослідження структури компетентності дозволяють виокремити діяльнісну та комунікативну її підструктури [20]. Перша включає знання, уміння, навички і засоби здійснення спілкування у межах суб'єкт-суб'єктної моделі взаємовідносин учасників навчального процесу.
Здійснені нами узагальнені оцінки вимог до компетентності сучасних випускників гуманітарного ВНЗ з врахуванням особливостей формування їх готовності до ефективної практичної роботи дозволили розробити таку концептуальну модель досягнень фахівця у майбутній професійній діяльності:
Д=IxKixПф, (1)
де Д - досягнення фахівця; I - інтерес до майбутньої професійної діяльності; Ki - інтегральна компетентність фахівця; Пф - рівень фахової підготовки.
З психологічної точки зору, успіх визначається як відношення намірів до досягнень. Чим ближчим є досягнення до намірів, тим сильніша задоволеність від успіхів, тим більше подобається робота, життя та й людина сама собі. Якщо хоча б одна перемінна у вказаній моделі дорівнює нулю, то досягнень не буде. Велике бажання та зусилля на підготовку фахівців допоможуть розвивати навички до потрібного професійного рівня. Навіть талант без певного рівня бажання або підготовки швидко дискваліфікується, або людина буде заздрити тим, хто працює із задоволенням.
Аналіз вагомості різних видів компетентності фахівців соціономічних спеціальностей гуманітарного вищого навчального закладу за експертною оцінкою науково-педагогічних працівників і студентів трьох спеціальностей свідчить, що найбільш значимими є: професійна компетентність (відповідно 0,41 та 0,31 відносних одиниці), управлінська (0,24) та соціальна компетентність (на думку студентів) - 0,24, функціональна - 0,22 (за оцінкою науково-педагогічних працівників) та правова компетентність (за експертною оцінкою студентів) - 0,23.
Для визначення рівня інтегральної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю розроблено дві диференційовані кваліметричні моделі оцінки їх компетентності, що враховують вісім основних її різновидів:
УНПР = 0,22К1+0,13К2+0,12К3+0,11(К4+К5+К6)+0,10К7+0,09К8, (2)
де УНПР - інтегральна компетентність фахівця гуманітарного профілю за експертною оцінкою науково-педагогічних працівників, відносні одиниці; К1 - професійна компетентність; К2 - управлінська компетентність; К3 - стратегічна компетентність; К4 - функціональна

 
 

Цікаве

Загрузка...