WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат

Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі - Реферат


Реферат на тему:
Компетентність як складова підготовки фахівців у гуманітарному вищому навчальному закладі
У статті розглядаються роль, значення і зміст різних видів компетентності випускників гуманітарного вищого навчального закладу, здійснюється порівняльний аналіз складових і проявів компетентності, наводяться концептуальні та інтегральні моделі компетентності майбутніх фахівців за результатами її експертної оцінки науково-педагогічними працівниками і студентами соціономічних спеціальностей. За результатами дослідження пропонуються заходи для підвищення рівня компетентності випускників вищої школи. Окреслюються перспективи подальших досліджень проблеми.
Актуальність дослідження
Компетентність як сформована здатність, достатня, щоб жити комфортно, професіоналізм, уміння нестандартно мислити й спілкуватися, набуття особистого досвіду, впевненість у собі, розвиток здібностей, глибокі знання - це досить не повний перелік якостей майбутнього фахівця, умов для прийняття методично правильного рішення, забезпечення психологічно та організаційно обґрунтованого управління.
У сучасний період розвитку інформаційного суспільства в Україні істотно зростають вимоги до кваліфікації та якості підготовки майбутніх фахівців [1]. І це природно, оскільки одним з наслідків технократичної революції у світі стало загострення проблеми соціальної некомпетентності. Ця категорія давно входить до апарату соціальної психології і в цьому розумінні відображає, передусім, рівень адаптованості індивіда до конкретних соціальних умов. Провідні західні фахівці відзначають, зокрема, різке зниження адекватності свідомості і самосвідомості пересічного члена розвинутого постіндустріального суспільства та його здатності до самореалізації [2].
За результатами соціальної експертизи значущість в сучасному суспільстві високої професійної компетентності, що визначає конкурентоспроможність працівника в Україні, становить 47,8 %, а правової компетентності - 11,5 %. Тоді як у розвинутих країнах значущість цих видів компетентності набагато вища (відповідно 85,8 % та 24,8 %). Компетентність і набуті знання є чинником інноваційної активності людини (21,2 %) [3, с. 153 - 154].
Особливе значення проблематика компетентності набуває в контексті підготовки фахівців для різних галузей економіки та невиробничої сфери [3; 4].
За результатами дослідження пріоритетних проблем російської системи освіти серед причин, що гальмують реформування вищої школи, на недостатній рівень професіоналізму і компетентності управлінських кадрів припадає 24 % [4, c.33]. Водночас некомпетентність управлінців, за результатами соціологічного дослідження, стримує розвиток системи вищої освіти в Україні у більшій мірі (35,3 %), якщо порівнювати з результатами російського дослідження.
Компетентність і професіоналізм є головними чинниками суб'єктної реалізації індивіда [19]. При цьому регулюючим фактором професійного зростання та творчої активності людини є самосвідомість як досить сталий комплекс уявлень та суджень індивіда про самого себе, про вміння, навички і можливості особистості.
Відтак, саме цим обумовлюється актуальність орієнтації освітньої підготовки на особистий розвиток майбутніх фахівців. Зміст такої підготовки базується на гуманістичних засадах професійної діяльності, бажаних якостях особистості, творчої активної діяльності в межах відведеної компетентності [1; 5 - 10]. Сукупність таких уявлень складає концептуальну модель творчого професіонала. Отже, майбутня професійна діяльність як явище суспільного характеру повинна розглядатися в соціально-психологічному аспекті під кутом зору фундаментальних концепцій.
Слід зазначити, що в психологічній літературі можна зустріти різні тлумачення поняття "професіоналізм діяльності". Деякі вчені ототожнюють поняття "професіоналізм" і "майстерність", інші розглядають його як певний рівень сформованої майстерності, ототожнюють його з поняттями "самоосвіта і самовиховання", готовність і самовдосконалення.
Розглядаючи проблему професіоналізму з точки зору акмеологічної психології, вчені акцентують увагу на таких загальних ознаках професіоналізму [9]:
· володіння спеціальними знаннями про цілі, зміст об'єкта та засоби праці;
· формування спеціальних вмінь на всіх етапах діяльності (підготовчому, виконавчому, підсумковому);
· володіння спеціальними якостями особистості, які дозволяють здійснювати процес діяльності та одержувати певні результати.
Розглядаючи зміст професійної компетентності фахівців, слід відзначити складну, динамічну систему мотивів, особистісних помислів і цілей, що постійно розвивається. Вона містить індивідуально вироблені стратегії, засоби орієнтації у дійсності та підходи щодо вирішення завдань і включає такі компоненти [6; 8 - 11]:
· компетентність діяльності, спілкування та саморозвитку особистості фахівця як основу всієї інтегральної компетентності;
· професійну творчість діяльності, що включає спрямованість на системний пошук засобів та прийомів вирішення проблем професійної діяльності;
· системне та модельне мислення як необхідну умову організації та здійснення управлінської праці при вирішенні складних нестандартних завдань;
· конкретно-предметні знання, що є підгрунтям формування компетентності;
· праксеологічну, рефлексивну та інформаційну озброєність при вирішенні різних проблем професійної діяльності.
Аналіз наукових досліджень щодо оцінки різних видів компетентності [4 - 6; 12 - 15] свідчить про недостатнє їх вивчення, особливо серед випускників гуманітарних ВНЗ. Немає праць, в яких би аналізувалися складові таких важливих видів компетентності, як корпоративна, моральна, правова (юридична).
Метою нашого дослідження було вироблення заходів, спрямованих на підвищення рівня компетентності випускників соціономічних спеціальностей гуманітарного ВНЗ на основі експертної оцінки складових різних видів компетентності.
Об'єкт дослідження - компетентність як інтегральна детермінанта підготовки фахівців в гуманітарному ВНЗ.
Предмет дослідження - складові різних видів компетентності фахівців гуманітарного ВНЗ.
Основна гіпотеза полягала в припущенні взаємодії різних видів компетентності при домінуванні професійного її різновиду у фаховій підготовці майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей.
При виконанні дослідження вирішувалися такі завдання:
· здійснити аналіз стану дослідження проблеми компетентності в сучасній вітчизняній та зарубіжній психологічній літературі;
· розробити авторську методику експертної оцінки компетентності фахівця гуманітарного ВНЗ;
· здійснити експертні дослідження для визначення вагомості

 
 

Цікаве

Загрузка...