WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Кар’єрні домагання як суб’єктивний механізм професійної самореалізації - Реферат

Кар’єрні домагання як суб’єктивний механізм професійної самореалізації - Реферат

перевагу, здобути їхнє схвалення), так і на себе (досягнути того, що гідне мене, на що я здатен) [1]. У цьому випадку на кар'єрні домагання впливають механізми соціального порівняння та соціально-психологічної ідентифікації. Як відзначає Т. Титаренко, "у нас виникають певні професійні домагання лише тоді, коли життєва ситуація вже сприяє або може почати сприяти активації самецих очікувань, бажань. Домагання наодинці із собою не виникають, потребуючи відповідного середовища, певних зовнішніх стимулів, очікувань з боку значимих близьких" [10]. Рівень кар'єрних домагань завжди співвідноситься з іншими людьми та з тими висотами професійного розвитку, які визнаються досягненнями саме в цій соціальній групі, оскільки досягнення однієї людини завжди передбачають певну конкуренцію, змагання з досягненнями інших. Як зауважує К. Абульханова-Славська, важливо, щоб свідомість не функціонувала стереотипно і не зневажала своїх власних бажань і здібностей [1].
В літературі виокремлюють складові домагань, наявність яких є показником зрілих домагань та запорукою успішної самореалізації:
· когнітивну - свідоме планування бажаного майбутнього;
· емоційну - переживання, почуття задоволення від очікування, уявлення бажаного майбутнього;
· конативну - поштовх до реалізації очікуваного та бажаного [10].
Так, тільки маючи усвідомлювані професійні домагання, людина може окреслити, спланувати, а при необхідності й відкоригувати свої дії на шляху професійного просування. У свою чергу, чітко визначені домагання дають людині відчуття передбачуваного задоволення від очікуваного успіху та схвалення соціального оточення. Без нього неможливий поштовх до активності особистості в напрямку реалізації кар'єрних домагань. Нарешті, саме рушійна сила домагань є пусковим механізмом професійної самореалізації особистості.
Ґрунтуючись на такій структурі кар'єрних домагань, розглянемо їх функції, використовуючи теоретичні засади, які пропонує Т. Титаренко. Найважливішою, на нашу думку, є функція стимулююча, оскільки саме кар'єрні домагання як очікування бажаних досягнень мотивують та активізують особистість до дій, необхідних для задоволення її домагань - від оволодіння необхідними знаннями і вміннями до постійного підвищення професійної майстерності. Але така активізація професійного потенціалу неможлива без породжувальної (або футуристичної) функції кар'єрних домагань, яка полягає в просторово-часовій організації та впорядкуванні майбутніх дій. Саме наявність кар'єрних домагань запускає і, по-суті, детермінує механізм побудови перспективи професійної самореалізації, адже майбутні професійні вчинки обиратимуться саме відповідно до кар'єрних домагань особистості.
Цей вибір можливий завдяки оцінній функції кар'єрних домагань, оскільки, моделюючи своє професійне майбутнє, молода людина завжди співвідносить, зважує всі "за" і "проти", оцінює як свої теперішні здібності і статус, так і професійні можливості та кар'єрні пропозиції з точки зору майбутніх досягнень.
Оцінюючи свої професійні вибори та дії, особистість, тим самим, контролює їх правильність і коректує сама себе на шляху до реалізації своїх кар'єрних домагань - і в цьому полягає їх функція самоконтролю.
І, нарешті, наявність кар'єрних домагань та відповідно побудованої перспективи професійної самореалізації сприяє самоусвідомленню людиною її професійного призначення, місця в суспільстві - як теперішнього, так і майбутнього. Як зауважує Т. Титаренко, "життєві домагання (в тому числі й кар'єрні - авт.) передбачають усвідомлення свого життя, себе всередині життя, переживання своїх можливостей впливати на хід життя, його спрямування, якість" [10].
Аналіз ролі кар'єрних домагань у професійній самореалізації особистості дозволяє нам зробити такі висновки:
· кар'єрні домагання уособлюють той ступінь професійних досягнень і перебування в соціумі, якого людина прагне досягти в майбутньому;
· рівень домагань є складнодетермінованим феноменом, який залежить як від особистісних, так і від соціально-психологічних факторів;
· кар'єрні домагання молодої людини безпосередньо пов'язані зі стратегією їх реалізації, яка характеризується параметрами активності, тривалості, реалістичності, оптимістичності, диференційованості і узгодженості;
· завдяки своїм стимулюючій, породжувальній, оцінній функціям та функціям самоконтролю і самоусвідомлення, кар'єрні домагання є рушійним механізмом професійної самореалізації особистості.
Отже, визначивши спонукальну роль кар'єрних домагань в суб'єктивному механізмі професійної самореалізації, подальші дослідження цього напрямку мають з'ясувати, як утворюються та під впливом яких факторів формуються кар'єрні домагання молодої людини. Відповіді на ці запитання допоможуть особистості краще планувати професійне майбутнє, бути успішним в обраній сфері діяльності та ліпше реалізувати свій фаховий потенціал.
Література:
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. - М.: Мысль,1991. - 301с.
2. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: в 2-х т. - М.: Педагогика, 1980. - Т. 1. - 232 с., Т. 2. - 288 с.
3. Бороздина Л. В. Исследование уровня притязаний. Учебное пособие. - М., 1986. -103 с.
4. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодёжи. - К., 1988. - 143 с.
5. Кроник А. А. Субъективная картина жизненного пути как предмет психологического исследования, диагностики и коррекции: Дис. в виде научн. докл…д-ра психол. наук: 19.00.01/РАН, Ин-т психологии. - М., 1994. - 71 с.
6. Магун В. С., Энговатов М. В. Жизненные притязания различных социальных групп молодёжи (по материалам репрезентативного исследования молодёжи Самарской области). - http://2001.isras.ru/Publications/Magun/Samara_Youth/
7. Немов Р. С., Синягин Ю. В. Мотивация достижения, уровень притязаний и эффективность групповой деятельности // Психологический журнал, 1987. - №1.
8. Психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - М., 1990. - 494 с.
9. Титаренко Т. М. Життєві домагання і професійне становлення особистості практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота. - К., 2003. - №4.
10. Титаренко Т. М. Життєві домагання особистості у гендерному контексті // Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. Т. 5. Ч. 6. - К., 2003.
11. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. - К.: Либідь, 2003. - 376 с.
12. Lewin K. Dynamic theory of personality: Selected Papers. - NY., 1975. - 286 p.
13. Долгих Л. Кар'єрні домагання як суб'єктивний механізм професійної самореалізації // Соціальна психологія. - 2005. - № 2 (10). - C.64-71
14. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...