WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Емпіричне дослідження соціально-психологічної компетентності студентів - Реферат

Емпіричне дослідження соціально-психологічної компетентності студентів - Реферат


Реферат на тему:
Емпіричне дослідження соціально-психологічної компетентності студентів
Ефективне вирішення системою освіти України нових завдань, обумовлених змінами в суспільно-політичному і економічному житті суспільства, залежить від послідовної демократизації та гуманізації взаємин усіх учасників педагогічного процесу. Це, у свою чергу, потребує підвищення уваги психологічної науки до вивчення різних проявів життєтворчості, особистісних виборів, компетентності як передумови успішного самоствердження особистості.
В соціально-психологічному аспекті студентство є спільнотою, що характеризується високою соціальною активністю і проходить стадію персоналізації на основі цілеспрямованого засвоєння навчальних, професійних та соціальних функцій. Стрижневою психологічною рисою студентства є тісне поєднання формування особистості і професійної самосвідомості.
Особистісна активність, цілеспрямованість, освіченість і відповідальність за власне життя поступово стають переважаючими настановленнями в свідомості особистості, що надалі формують мотивацію життєвих виборів та визначають шляхи їх реалізації цією категорією молоді.
Аналіз ціннісних орієнтацій молоді свідчить, що більшість молодих людей орієнтується на здійснення особистісного вибору та досягнення життєвого успіху завдяки здібностям, професіоналізму і власним вольовим зусиллям [3]. Важливу роль у цьому відіграє досягнутий рівень соціально-психологічної компетентності (СПК) у міжособистісній взаємодії, яка сприяє самоствердженню особистості.
Будь-яке розвинене суспільство висуває адекватні цілям свого соціального розвитку вимоги до фахівців освітянської галузі. Педагогічна діяльність цілком побудована на спілкуванні, взаємодії вчителя з класом, колегами, батьками. Не буде перебільшенням, коли скажемо, що розвиток СПК для педагога є абсолютною професійною вимогою. В новій ситуації розвитку СПК розкривається творчий резерв педагога, що забезпечує його готовність до творчої діяльності, настановлення на нестандартне, оригінальне, ефективне вирішення професійних завдань.
СПК є основою побудови успішної взаємодії в процесі спілкування. Аналізові методологічних проблем спілкування, комунікативної компетентності присвячені праці К. Альбуханової-Славської, О. Бодальова, О. Леонтьєва, А. Добровича, Ю. Ємельянова, М. Корнєва, Л. Петровської. В розвідках Л. Лепихової, Л. Орбан-Лемрик досліджуються проблеми СПК. Л. Лепихова, зокрема, визначає СПК особистості як таку, що сприяє успіхові в будь-яких сферах життєдіяльності і доповнює всі інші види компетентності особистості. На думку цього автора, СПК виступає одним із видів життєвої компетентності, яка відрізняється від звичних понять "життєвий досвід" і "життєва обізнаність" своєю цілеспрямованістю на досягнення життєвого успіху на основі свідомого нагромадження певних знань та їх застосування у житті [5]. Л. Орбан-Лембрик під СПК особистості розуміє сукупність комунікативних, перцептивних та інтерактивних знань, які дозволяють індивідові орієнтуватися в соціальних ситуаціях, міжособистісних відносинах, приймати оптимальні рішення та досягати певних цілей [6].
Проте специфіка юнацького віку (максималізм, підвищена потреба в самоствердженні, боротьба за статус, внутрішня самотність, роз'єднаність) та нерозвиненість цієї форми компетентності перетворює студентську молодь на складного партнера з спілкування, призводить до несформованості партнерства у різних сферах діяльності: побутовій, навчальній, професійній, суспільно-політичній. Від рівня сформованості СПК особистості, що є основою успішної побудови міжособистісних стосунків, ефективності спілкування в суспільстві, залежить її життєва успішність [5]. Що стосується міжособистісної сфери діяльності в студентській групі, то недостатня розвиненість СПК викликає непорозуміння між її членами, настановлення на однобічність сприйняття іншої людини, виникнення психологічного бар'єру у спілкуванні, конфліктів (як міжособистісних, так і міжстатевих).
Комунікативна компетентність як знання норм і правил спілкування, володіння його технологією є складовою соціально-психологічної компетентності. Комунікативна компетентність визначає якість спілкування особистості та включає такі складові як комунікативні властивості особистості, що характеризують розвиток потреби у спілкуванні, ставлення до способу спілкування та комунікативні здібності - здатність володіти ініціативою в спілкуванні, виявляти активність, емоційно відгукуватися на стан партнерів з спілкування, формулювати і реалізовувати індивідуальну програму спілкування [7].
Враховуючи зазначене, формулюємо цілі нашого дослідження:
· визначити роль і місце спілкування в мотивації отримання вищої освіти та в ієрархії життєвих цінностей студентської молоді;
· виявити рівень розвитку комунікативних схильностей студентів і їх потреби у спілкуванні;
· виявити зв'язок рівня розвитку комунікативних здібностей з рівнем розвитку потреби у спілкуванні у студентів вищого педагогічного навчального закладу.
Методи дослідження:
· анкетування з метою визначення мотивів отримання вищої освіти та життєвих цінностей;
· методика виявлення комунікативних і організаторських схильностей (КОС 2) [1];
· методика визначення потреби у спілкуванні (ПС) (Ю. Орлов, Л. Орлова, В. Шкуркін) [4].
У дослідженні взяли участь 114 студентів Бердянського державного педагогічного університету.
Нами були проведені опитування задля виявлення мотивації отримання вищої освіти і головних цінностей студентів І і ІІІ курсів за допомогою анкет "Мотиви отримання вищої освіти" та "Основні життєві цінності". Результати визначення мотивів отримання вищої освіти подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Головні мотиви отримання вищої освіти (в %)

з/п Чому ви вирішили отримати вищу освіту? Студенти
І курс ІІІ курс
1.
2.
3.
4.
5. Бажання стати кваліфікованим спеціалістом
Бажання забезпечити себе матеріально в майбутньому
Бажання посісти престижне становище в суспільстві
Сподівання отримати цікаве спілкування
Бажання в подальшому зробити кар'єру 65
71
58
32
27 74
63
55
39
35
При визначенні головних життєвих цінностей студентської молоді отримано результати, подані в таблиці 2.
Аналіз мотивації отримання вищої освіти студентами І і ІІІ курсів показав, що потреба у спілкуванні є одним з мотивів отримання вищої освіти як студентами-першокурсниками, так і студентами третього курсу.
Вивчення життєвих цінностей студентської молоді свідчить, що спілкування входить до її основних цінностей. При переході студентів з першого на третій рік навчання можна говорити про динаміку структури ціннісних орієнтацій. На третьому році підвищується значення спілкування як життєвої цінності.
Таблиця 2
Життєві цінності студентської молоді (в %)

зп Цінності Студенти
І курс ІІІ

 
 

Цікаве

Загрузка...