WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → До проблеми викладання курсу „Експериментальна психологія” - Реферат

До проблеми викладання курсу „Експериментальна психологія” - Реферат

їх перевага полягає в тому, що викладач самостійно визначає кількість лекційних, лабораторних, практичних занять та самостійної роботи студентів за кожен модуль в межах заданого нормативу. Отже, з'являється можливість збільшувати кількість лабораторних занять у другому змістовому модулі, коли студенти вже володіють необхідним теоретичним мінімумом і можуть працювати над власними експериментами (таблиця 2).
Проблема, пов'язана з контролюванням роботи студентів, полягала в тому, що оцінювався фактично кінцевий результат - звіт, який подавався на захист. Не секрет, що одна із стратегій навчальної діяльності студентів - все робити в останній момент, бо "ніч завжди попереду". Це значно знижує рівень робіт, якість їх проведення, спонукає до фабрикації та фальсифікації результатів. Обов'язкова вимога кредитно-модульної системи - підсумкові модульні роботи - контрольні зрізи за результатами кожного модуля.
Увесь курс експериментальної психології ми поділили на три модулі: "Вступ до наукового дослідження", "Планування і проведення психологічних експериментів" та "Аналіз і представлення результатів психологічних експериментів" (див. таблицю 2). Підсумкова контрольна робота за перший модуль містить тестові, теоретичні та практичні завдання, які дозволяють визначити рівень засвоєння студентами методологічних основ експериментального дослідження і системибазових понять.
До складу другої і третьої контрольної роботи додатково включаються творчі завдання - розробка власної дослідницької програми (модуль №2) та звіт за результатами власного експериментального дослідження (модуль №3). Отже, практична робота студентів оцінюється в два етапи: планування експерименту (виокремлення структурних елементів, деонтологічний аналіз, добір експериментальних планів і методів виміру експериментального ефекту) та аналіз результатів експерименту (якісний і кількісний аналіз, інтерпретація результатів). Таке поетапне оцінювання дозволяє ефективно контролювати всі дослідницькі кроки студентів і позбавляє викладачів "наївного здивування": як студент-двієчник, що не відвідав жодного заняття, зміг спланувати і провести цілком пристойний експеримент.
Окрім можливостей поетапного контролю за плануванням і проведенням психологічних експериментів, написання модульних контрольних робіт стало дієвим засобом стимуляції навчальної активності студентів: оцінку за модуль можна отримати автоматично, якщо на заняттях практичного курсу отримано 70 % від усіх можливих оцінок; оцінка за екзамен може стати середньою від модульних, якщо вона задовольняє студента. До того ж студенти завжди мають можливість поліпшити свій результат - прийти на підсумкову контрольну роботу або на екзамен і складати його на загальних засадах.
В таблиці 2 подано структуру та розподіл навчальних годин з курсу "Експериментальна психологія" у відповідності до стандартів кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищій школі [7].
Таблиця 2
Структура та розподіл годин з курсу "Експериментальна психологія"
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН ФОРМА КОНТРОЛЮ
лекції практичні лабораторні самостійна робота
Модуль 1. Вступ до наукового дослідження
1.1. Становлення і розвиток експерименту в психології 2 2 7
1.2. Методологія науки. Нормативи наукового мислення 2 2 7
1.3. Структура наукового дослідження 2 2 6
1.4. - Етичні та правові аспекти психологічних досліджень 2 2 6
1.5. - Емпіричні методи дослідницької роботи 2 2 6
- Модульна контрольна робота 2
Всього за модуль 10 12 32 54
Модуль 2. Планування та проведення психологічних експериментів
2.1. - Експеримент як метод психологічного дослідження 2 2 7
2.2. - Валідність експерименту та контроль змінних 2 2 7
2.3. - Плани експериментального дослідження 4 2 6
2.4. - Дослідницька програма в експерименті 2 10 6
- Модульна контрольна робота 2
Всього за модуль 10 8 10 26 54
Модуль 3. Аналіз та представлення результатів психологічних експериментів
3.1. - Аналіз та інтерпретація результатів експериментів 2 2 6 9
3.2. - Узагальнення та представлення результатів експериментальних досліджень 2 2 4 9
3.3. - Галузеві експерименти в психології 6 2 8
- Модульна контрольна робота 2
Всього за модуль 10 8 10 26 54
ВСЬОГО 30 28 20 90 162
Висновки
Володіння нормативами експериментальної психології є обов'язковою вимогою для фахівців-психологів. Уміння планувати, проводити психологічні експерименти, аналізувати одержані дані та узагальнювати їх у висновках мають здобуватися під час навчання у ВНЗ. Саме тому при викладанні курсу "Експериментальна психологія" увага має звертатися не лише на теоретичну підготовку студентів, а й на їх озброєння практичними навичками. Дієвим у досягненні цієї мети є планування та проведення власних психологічних експериментів, коли студенти можуть обрати і вивчити цікаву для себе проблему. Кредитно-модульна система організації навчального процесу дозволяє ефективно структурувати навчальний матеріал, забезпечує поетапний контроль знань і навичок студентів, розширює можливості стимулювання їх навчальної активності.
Література:
1. Горбунова В. В. Експериментальна психологія: навчальна робоча програма курсу. - Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2005. - 35 с.
2. Готтсданкер Ф. Основы психологического эксперимента: Учеб. пособие: Пер. с англ.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 464 с.
3. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 558 с.
4. Дружинин В. М. Экспериментальная психология. - СПб: Питер, 2000. - 320 с.
5. Корнилова Т. В. О проблеме переструктурирования базовых куров по психологии (на примере "Введения в психологический эксперимент") // Психол. журн. - 2000. - Т. 21. - №1. - С. 6 - 12.
6. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. - СПб: Социально-психологический центр, 1996. - 391 с.
7. Мартин Д. Психологические эксперименты. - СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. - 480 с.
8. Солсо Р. Л., Джонсон Х. Х., Бил М. К. Экспериментальная психология: практический курс. - Спб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. - 528 с.
9. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...