WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → До проблеми викладання курсу „Експериментальна психологія” - Реферат

До проблеми викладання курсу „Експериментальна психологія” - Реферат


Реферат на тему:
До проблеми викладання курсу "Експериментальна психологія"
"Експериментальна психологія" - одна з найцікавіших і водночас найскладніших дисциплін у навчальній програмі студентів, які спеціалізуються з психології. Володіння нормативами експериментального методу засвідчує фаховий рівень психолога, ставить його на щабель вище від колег, чий інструментарій обмежується тестами й опитувальниками. Експеримент, на відміну від усіх інших методів, в тому числі й кореляційного дослідження, дає можливість встановлювали каузальний (причинно-наслідковий) зв'язок між явищами. Лише здійснивши експеримент, можна впевнено формулювати висновки про те, які саме механізми лежать в основі психологічних феноменів, спричиняють їх виникнення та впливають на їх розвиток.
Проте нині українські психологи рідко звертаються до експерименту. Побутує думка, що цей метод вимагає великих затрат, до того ж є малоефективним. На мою думку, це пов'язано не стільки із складністю методу, скільки з втратою традицій експериментування в психології. Експеримент - фундамент психологічної науки (варто згадати В. Вундта, Е. Крепеліна, Г. Челпанова, І. Павлова, О. Лазурського, М. Ланге) - витіснили описові методи: тести, опитувальники, в кращому випадку - спостереження.
Звичайно, можливості психодіагностики захоплюють: відносна простота інтерпретації, чисельність профілів, індексів, коефіцієнтів - все це приваблює. Але чи задовольняє потреби психологічного дослідження? Відмова від експерименту в психології унеможливлює встановлення причинно-наслідкових залежностей, формування явищ, обмежує можливості дослідження нових та маловивчених феноменів, зменшує ефективність дослідницького прогнозу. Саме тому вивчення теорії й оволодіння практикою експерименту дуже важливе для майбутніх психологів; завдання ж викладачів - створити сприятливі для цього умови.
Мета і завдання курсу "Експериментальна психологія"
Загальною метою курсу "Експериментальна психологія" є ознайомлення студентів з методологією психологічного експерименту. Конкретизують цю мету та окреслюють шляхи її досягнення такі завдання:
· надати студентам інформацію про історію розвитку експерименту в психології, місце експериментальної психології у системі наукового знання;
· ознайомити студентів з необхідними та обов'язковими вимогами до знань і вмінь експериментатора, деонтологією дослідницької діяльності;
· ознайомити студентів з теорією і практикою експерименту: нормативами наукового мислення, структурою експериментального дослідження, його плануванням і процедурами, методами виміру експериментального ефекту та опрацювання результатів;
· озброїти студентів практичними прийомами планування, організації та проведення експериментів, інтерпретації і репрезентації результатів;
· ознайомити студентів з класичними експериментальними дослідженнями, проведеними в різних галузях психологічної науки [7].
Кожен викладач самостійно обирає спосіб реалізації завдань навчального курсу. Традиційним для вищої освіти є такий спосіб подання матеріалу, коли знання, отримані в лекційному викладі, закріплюються на заняттях з практичного курсу: від студентів вимагається як звичайне репродуктивне відтворення, так і відповіді на проблемні питання, розв'язок певних завдань; набули поширення тестові форми роботи на практичних заняттях; використовується гіпотетичне планування експериментальних досліджень та аналіз класичних експериментів.
Здавалося б, все нормально: студентам лишається тільки засвоювати запропоновані їм знання. Однак під час проходження психологічної практики та при написанні курсових і дипломних робіт з'ясовується, що навіть успішні студенти, які демонстрували достатній рівень на практичних заняттях та іспиті, не можуть спланувати і провести елементарного експерименту, плутають плани, відчувають труднощі при аналізі та інтерпретації.
Спробуємо ж розглянути труднощі, з якими зустрічаються студенти при вивченні курсу "Експериментальна психологія", і визначити шляхи їх подолання.
Основні проблеми викладання курсу "Експериментальна психологія"
Проблеми, пов'язані зі специфікою ознайомлення студентів з методами і методологією психологічних досліджень, окреслені у працях Р. Готтсданкера, Д. Гудвіна, В. Дружиніна, Т. Корнілової, Д. Мартіна, Р. Солсо та інших [8; 9; 10; 11; 13; 14]. Кожен з авторів на основі власного досвіду викладання спеціальних курсів розробив методичні рекомендації, посібники, підручники. Ці вчені сходяться на думці про необхідність вивчення основ експериментального дослідження для здобуття студентами відповідного фахового рівня, виокремлюють ті чи інші проблеми викладання та пропонують шляхи їх вирішення.
Т. Корнілова, зокрема, наголошує, що однією з основних проблем, з якою зустрічаються і викладачі, і студенти, є проблема розуміння методології експериментального методу, вирішення якої передбачає засвоєння нормативів психологічного дослідження та системи базових понять. Авторка зауважує, що досягнути цієї мети можна за умови розвитку у студентів логічних схем мислення шляхом включення їх у наукові дискусії [11].
Д. Гудвін також на перший план висуває проблему розуміння логіки наукового мислення. Він вважає, що дієвим способом допомоги студентам у засвоєнні методологічних основ науки може стати їх ознайомлення з історією розвитку методів психологічного дослідження, порівняння науки і псевдонауки. Друга важлива проблема, на думку Д. Гудвіна, - орієнтування у методах психологічного дослідження. Її можна вирішити за рахунок порівняльного аналізу базових методів. Третя проблема - етика регулювання психологічних досліджень - може бути вирішена через ознайомлення студентів з етичними кодексами і законодавством. Найскладнішою є проблема незацікавленості студентів у предметі. Тут, на думку автора, допоможе лише спосіб викладу матеріалу - використання яскравих прикладів та відмова від нудного теоретизування [9].
Р. Готтсданкер, Р. Солсо, Х. Джонсон, К. Біл вважають, що проблему засвоєння складних понять вирішує "висхідний" підхід до викладання, коли загальні принципи планування, опрацювання та інтерпретації даних експериментів роз'яснюються на конкретних прикладах ("від конкретного до загального") [8; 14].
Д. Мартін наполягає, що основна проблема курсу

 
 

Цікаве

Загрузка...