WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Деякі проблеми гуманізації вищої технічної школи - Реферат

Деякі проблеми гуманізації вищої технічної школи - Реферат

рейтингу
Лікар 8,8 9 3,4 3
Юрист 1,9 2 1,5 1
Інженер 11,3 13 12,2 12
Державний службовець 6,6 6 8 8
Військовий 10,6 11 9,9 10
Стоматолог, зубний технік 7,7 7 7,7 7
Бізнесмен, підприємець 1,3 1 1,7 2
Працівник торгівлі 8,5 8 13 13
Священнослужитель 15,3 16 14,8 16
Учитель, викладач 13,8 14 13,9 15
Працівник ДАІ 9 10 6,4 6
Працівник творчої професії (актор, артист, художник і т. д.) 11 12 10,7 11
Фахівець з програмного забезпечення і комп'ютерної техніки 4,1 4 4,4 4
Працівник митної або податкової служби 3,1 3 5,3 5
Бухгалтер, економіст 4,9 5 8,1 9
Фермер, фахівець в галузі сільського господарства 14,1 15 13,1 14
Учасники цього процесу, які, за влучним виразом Л. Карамушки, ще досі "продовжують вчити", мають чітко усвідомлювати, що коли ти справді піклуєшся про результат своєї праці, то запорукою цього у сучасного педагога "…виступає поглиблене самопізнання, співвіднесення своїх особистісних особливостей з вимогами гуманістичної орієнтації у педагогічній взаємодії. Педагог має не тільки володіти професійними знаннями і уміннями, а й вміти творчо змінювати свою особистість з використанням психологічних знань відповідно до об'єктивно чинних морально-духовних цінностей суспільства, з урахуванням власної індивідуальності. Все це - складові професійного зростання педагога, що вимагає становлення його фахової свідомості" [2, с. 85]. Тому, на наше переконання, існує нагальна потреба запровадити підготовку та перепідготовку педагогічних кадрів на курсах вдосконалення знань з психології, педагогіки, методики викладання, що сприяло б забезпеченню гуманістичного підходу (мотиваційного та емоційного впливу на свідомість, підсвідомість, психологічні стани особистості тощо). Такі кроки повинні обумовити позитивні зміни в когнітивній та поведінковій сферах викладачів ВНЗ, а ефективність навчання підвищилася б за рахунок невичерпної гуманістичної складової "профілюючих" дисциплін тощо [18, с. 152 - 156].
Література:
1. Балакірєва О., Дудар Н. Ціннісні орієнтації молодого покоління // Молодь у дзеркалі соціології / Заг. ред. О. Балакірєвої, О. Яременка. - К.: УІСД, 2001. - С. 38 - 47.
2. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. посібник. - К.: Либідь, 2003. - 344 с.
3. Власенко А. Б. Удосконалення педагогічної взаємодії із студентами як передумова попередження і подолання негативних психічних станів особистості студентів // Наукові праці МАУП / Редкол.: М. Ф. Головатий (голов. ред.) та ін. - Вип. 11: Суспільство у XXI столітті: психологічні проблеми гармонізації, гуманізації, демократизації. - 2003.- С. 186 - 188.
4. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: аналітично-інформаційні матеріали. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 191 с.
5. Демченко І., Яременко О. Економічна активність молоді: сучасний стан і тенденції розвитку // Молодь у дзеркалі соціології / Заг. ред. О. Балакірєвої і О. Яременка. - К.: УІСД, 2001. - С. 28 - 35.
6. Занюк С. Психология мотивации. - К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. - 352 с.
7. Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2000 року ). - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001 . - 168 с.
8. Канелюк І., Корсак К. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна // Вища освіта України, №3, 2004. - С. 22 - 28.
9. Клод Ейк. Небезпечні зв'язки: взаємодія глобалізації і демократії // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів / Укладачі Кононов І. Ф. (науковий редактор), Борадачов В. П., Топольсков Д. М. - Луганськ: Альма матер - Знання, 2002. - С. 11 - 25.
10. Левківська Г. П., Сорочинська В. Є., Штифурак В. С. Адаптація першокурсників в умовах вищого навчального закладу освіти: Навч. посібник. - К., 2001. - 128 с.
11. Левченко О. О. До вирішення проблеми наближення культурного ідеалу молоді в сучасному вищому навчальному закладі // Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / За заг. ред. проф. О. Л. Голубенка / Ч. 1. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002.
12. Міщенко М. Нестабільність суспільства як чинник формування свідомості української молоді наприкінці XX - початку XXI сторіччя // Молодь у дзеркалі соціології / Заг. ред. О. Балакірєвої і О. Яременка. - К.: УІСД, 2001 . - С. 7 - 13.
13. Молодь на порозі самостійного життя / Д. А. Дмитрук, О. М. Балакірєва, Т. В. Бондар, Д. М. Дікова-Фаворська та ін. - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2004. - 166 с.
14. Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002. - 20 с.
15. Проблеми розвитку демократії та забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків в Україні трансформаційного періоду: Наукова доповідь. - К.: АТ Видавництво "Столиця", 1997. - 168 с.
16. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.
17. Сабуров А. С. Психология: Курс лекций - К.: Лекс, 1996. - 208 с.
18. Скляр П. П. Гуманістичний зміст інженерної освіти // Актуальні проблеми психології /За ред. Максименка С. Д. - Т. 7, вип. 2 - К.: Міленіум, 2004. - С. 148 - 156.
19. Скляр П. П. Дослідження життєвих стратегій молоді та проблеми психолого-педагогічного забезпечення мотивації навчальної діяльності // Зб. наукових праць СНУ імені В. Даля / За заг. ред. проф. О. Л. Голубенка. - Луганськ: Вид-во СНУ імені В. Даля, 2004 р. - С. 140 - 142.
20. Скляр П. П. Мотивація навчальної діяльності студентів / Соціальна психологія, № 5 (7). - 2004. - С. 95 - 108.
21. Скляр П. П., Скляр О. П. Життєві стратегії молоді та проблеми гуманізації вищої технічної освіти // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта - 2004". Т. 29. Психологія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С. 70 - 71.
22. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...