WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Діалогічне дослідження надії - Реферат

Діалогічне дослідження надії - Реферат

до сімейного життя; н) вищі людські цінності; о) родові почуття; у) моральні почуття; ф) естетичні почуття.
Розроблений нами психодіагностичний опитувальник "Надія" виявляє індивідуально-особові особливості структури надії і є поліпараметричним, оскільки містить 21 компонент-параметр надії (перелічені вище).
Конструкція опитувальника "Надія" дуже проста. Він складається з 6 комплектів тверджень, що відповідають 21 вимірюванню-параметру почуття надії. В кожному з 6 запитань типу: "Які з наступних особливостей вашого життя дають вам надію?" випробовуваному надається можливість обрати кілька відповідей (від 3 до 8) з 21 пункту-твердження (які відповідають параметрам опитувальника).
Опрацювання результатів тестування здійснюється шляхом простого підрахунку кількості пунктів відповіді, набраних випробовуваним за кожним вимірюванням-параметром після відповідей на всі 6 запитань. Отже, континуум можливих рівнів надії за кожним параметром перебуває в межах від 0 до 6 балів.
Конструктивна простота опитувальника дещо маскує поліфонічну складність почуття надії людини. А тим часом, екзистенційно-духовна, складно-органічна, багатокомпонентно-багаторівнева, процесуально-динамічна природа цього почуття обумовлює такі конструктивні принципи методик психодіагностики надії, які істотно відрізняються від принципів об'єктно-позитивістської психодіагностики.
Найважливішими конструктивними принципами методики психодіагностики надії як екзистенційно-онтологічного явища ми вважаємо принципи поліфонії, цілісності (холістичності), свободи й спонтанності вибору, проективності, суб'єктності й інтерсуб'єктності, гештальтності й контекстуальності, процесуальності, інтерпретативності.
Звертаючись до характеристики конструктивно-методичних принципів нашої методики, ми, власне кажучи, розпочинаємо реалізацію третього завдання. Слід відзначити, що, розглядаючи основні конструктивно-методичні принципи опитувальника, ми розкриватимемо й інші важливі структурно-змістові й процесуально-динамічні особливості діалогічно-поліфонічної методики діагностики надії.
Перший конструктивний принцип опитувальника - принцип поліфонії (поліфонічної феноменології) - полягає в уявленні про надію як багатокомпонентне й багаторівневе явище. Очевидно, що таке розуміння є новим для психологічного дослідження надії.
З погляду змістово-принципових підстав, феноменологічний підхід до розуміння почуття надії полягає в тому, щоб розглядати його по можливості неупереджено (реалізовуючи методологічно вимогу феноменологічного "епохе"), у всій його можливій повноті. Відтак припускається можливість множинної природи почуття надії і, отже, феноменологічний підхід до надії стає підставою поліфонічного розгляду природи цього почуття.
Поліфонічность почуття надії є не простою аддитивною множинністю, і не структурною множинністю, які ззовні задані стосовно суб'єктивної реальності випробовуваного. Поліфонічность надії припускає суб'єктивну цілісність багатовимірного переживання відчуття надії, і тому принцип поліфонічності нерозривно пов'язаний з принципом онтологічної цілісності (холістичності) надії, який полягає в тому, що природа надії є актуально-цілісною багатовимірною єдністю індивідуально-своєрідних особливостей надії конкретної людини. Принцип онтологічної цілісності у вивченні надії органічно пов'язаний з принципом феноменологічної поліфонії, оскільки можливість відображення конкретно-індивідуальних особливостей надії забезпечується широкою поліфонією основних компонентів-параметрів почуття надії.
Принцип свободи випробовуваного полягає в тому, що йому надається велика кількість виборів з кожного питання (з яких він може обирати від 3 - 4 до 8 - 10 варіантів відповіді) та, відповідно, з усіх запитань опитувальника. Не менш важливо й те, що випробовуваний вільний і у виборі способу відповідей, тобто у виборі їх порядку й послідовності. Поліпараметрична конструкція опитувальника створює можливості для такого широкого вибору, що при цьому значно скорочуються можливості раціонального контролю, раціонального усвідомлення випробовуваним своїх емоційно-ціннісних переваг. Все це створює добрі умови для того, щоб у процесі вільного вибору випробовуваний здійснював багато виборів не раціонально, а, значною мірою, спонтанно, емоційно, інтуїтивно.
Відповідно до уявлень герменевтики, процес вибору запропонованих тверджень можна трактувати як певний дискурсивний процес, як актуальну подію [11, c. 134), як перехід від потенційності до актуальності самобуття випробовуваного, в ході яких формуються нові смислові комбінації, нові суб'єктні висловлювання, що складаються з варіантів обраних відповідей. Таким чином, відповіді випробовуваного на кожне з 6 запитань методики "Надія" здійснюються не як об'єктно-структурне семіологічно-синхронічне реагування, а як реальне суб'єктно-подійне, семантично-діахронічне явище, як акт і процес висловлювання випробовуваного, який визначає своє буття у просторі значень та смислових висловлювань.
Значні можливості для вільно-спонтанних відповідей перетворюють методику "Надія" на один з видів проективних методів психологічного дослідження. Як відомо, принципова особливість проективних методів полягає у пред'явленні випробовуваним невизначеної, неоднозначної стимульної інформації, що актуалізує свободу і спонтанність реакцій випробовуваного і прояви його суб'єктно-особистісних особливостей [3].
Опитувальник "Надія", заснований на принципах і потенціалах свободи, спонтанності й проективності, ставить випробовуваного в активну позицію суб'єкта, який імпліцитно конструює поліфонічний психосемантичний простір свого почуття надії. При роботі з опитувальником випробовуваний вільно-спонтанно виявляє свої емоційно-ціннісні переваги і в набагато більшій мірі виступає в якості суб'єкта вибору й самодослідження. Тому принцип суб'єктності стає ще однією важливою особливістю поліфонічного опитувальника.Ще однією важливою особливістю опитувальника "Надія" є його інтерсуб'єктність, яка виявляється у змістово-психологічному і процесуально-методичному планах. З погляду психологічного змісту, інтерсуб'єктність опитувальника виявляється в тому, що до нього включено багато параметрів, які відображають етико-ціннісні, екзистенційно-трансцендентні й духовно-творчі інтенції та потенціали людини. У процесуально-методичному плані інтерсуб'єктність його виявляється в тому, що, внаслідок свободи й спонтанності, проективності й суб'єктності, процес роботи випробовуваного з опитувальником набуває властивостей взаємодії випробовуваного з експериментатором або інтерсуб'єктною інтенцією автора опитувальника.
Важливими конструктивно-методичними особливостями опитувальника "Надія" є принципи гештальтності та контекстуальності, які органічно поєднуютьсяз принципами поліфонічності й холістичності нашої методики вивчення надії.
На першому етапі вибору параметрів надії випробовуваний прочитує зміст запропонованих варіантів відповіді на запитання і - симультанно або сукцесивно - виокремлює певні суб'єктивно значущі для нього варіанти відповідей, що виступають як смислові "фігури" на "тлі" решти менш значущих варіантів відповідей. Проте, як правило, основна

 
 

Цікаве

Загрузка...