WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Ґендерні особливості менеджерів промислових підприємств - Реферат

Ґендерні особливості менеджерів промислових підприємств - Реферат

лідерства в ґендерному дискурсі. На думку деяких дослідників, найперспективнішими напрямами є статусна та соціально-рольова теорії ґендерних відмінностей лідерів [12].
У нашому досліджені брали участь менеджери промислового підприємства ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (100 осіб - 17 жінок і 83 чоловіки). У комплексному вивченні особистісних характеристик використовувались такі психодіагностичні методи:
· 16-PF опитувальник Р. Кетелла;
· методика діагностики рівня суб'єктивного контролю ("Локус контролю" (У. Ксенофонтова, 1999 р.);
· методика вивчення ціннісних орієнтацій (модифікація методики М. Рокича).
Крім того, вивчення документів (архівний метод) дозволило зробити узагальнення щодо ґендерної диференціації досліджуваних, їх сімейного стану, віку, освіти, стажу роботи на керівних посадах взагалі та на даному підприємстві зокрема.
При оцінюванні значимості отриманих кореляційних зв'язків ми виходили зтого, що коефіцієнт кореляції, менший критичного значення, яке відповідає рівню статистичної значимості р=0,05, свідчить про достовірний брак зв'язків між параметрами. Коефіцієнт кореляції, що дорівнює або є більшим, ніж рівень статистичної значимості при р=0,05, але меншим, ніж р=0,01, свідчить про тенденцію до зв'язку. Коефіцієнт кореляції, що дорівнює або є більшим, ніж рівень статистичної значимості при р=0,01, свідчить про наявність достовірного зв'язку. Якщо ж коефіцієнт кореляції однаковий або більший, ніж рівень статистичної значимості при р=0,001, то це свідчить про сильний зв'язок між параметрами.
16-PF опитувальник Р. Кетелла використовувався для діагностики особистісних факторів. В результаті первинного опрацювання даних одержано середні значення факторів у стенах. На діаграмі 1 відображено середні арифметичні показники (Х) за факторами в стенах у загальній вибірці (N=100), у чоловіків (N=87) та у жінок (N=17).
Діаграма 1
16-факторний опитувальник Р. Кетелла
За допомогою кореляційного аналізу було виявлено достовірні та значимі різниці між 5 із 16 факторів залежно від статі (таблиця 1).
Таблиця 1
Ґендерна різниця за окремими факторами
(16-PF опитувальник Р. Кетелла)
Фактор Стать Х S t P
MA Ч 8,54 1,42 2,620 <0,05
Ж 9,29 0,99
A Ч 6,87 1,90 3,317 < 0,01
Ж 8,41 1,71
F Ч 8,88 1,72 3,146 < 0,01
Ж 9,59 0,51
I Ч 5,17 1,65 5,282 < 0,001
Ж 7,18 1,38
Q4 Ч 6,86 1,35 3,133 < 0,01
Ж 8,00 1,37
Примітки:
X - середнє арифметичне; t - критерій Стьюдента;
S - стандартне відхилення; Р - достовірність.
Так, найзначніша різниця між жінками та чоловіками-менеджерами виявилася за фактором І ("ніжність - суворість"). Жінки-менеджери за особистісними характеристиками слабші, жіночніші, ніжні, а чоловіки - сильні, суворі, незалежні. Досить суттєва ґендерна різниця існує за таким фактором, як "сердечність - відчуженість" (А), "безтурботність - заклопотаність" (F), "напруженість - розслабленість" (Q4). Тобто, жінки - емоційні, добродушні, уважні до людей; чоловіки - критичні, холодні, безкомпромісні. Жінки - імпульсивні, активні, балакучі; чоловіки - стримані, тверезі, надійні. Жінки - напружені, збуджені; чоловіки - врівноважені, задоволені. Існує також різниця у самооцінці (фактор МА): у жінок самооцінка значно вища, ніж у чоловіків. Хоча, якщо порівнювати з середніми показниками взагалі, у менеджерів вона набагато вища (середній показник - 5 стенів). В цілому виявлені відмінності відповідають ґендерно-рольовим очікуванням та стереотипам, що побутують у суспільстві.
Методика діагностики рівня суб'єктивного контролю дозволила визначити рівень локусу контролю як світоглядного настановлення особистості, тісно пов'язаного з мотиваційною сферою та Я-концепцією. Вона визначає рівень сформованості внутрішньої (інтернальної) відповідальності в її проявах у різних сферах життєдіяльності, у тому числі й при виконанні службових обов'язків (всього 8 основних та 9 допоміжних субшкал). Ґендерні відмінності локусу контролю відображено на діаграмі 2.
Діаграма 2
Локус контролю
Кореляційний аналіз виявив значну гендерну різницю за 7 шкалами цієї методики (таблиця 2).
Таблиця 2
Ґендерні відмінності за субшкалами локусу контролю
Субшкала Стать X S t P
Iнтернальність загальна (1) Ч 26,88 5,19 - 2,824 <0,01
Ж 23,47 4,39
Інтернальність в описі особистого досвіду (3) Ч 13,93 3,05 -2,921 <0,01
Ж 12,12 2,15
Інтернальність у професійній діяльності (7) Ч 10,98 2,71 -2,615 <0,05
Ж 9,41 2,15
Професійно-процесуальний аспект інтернальності (9) Ч 5,83 1,72 -3,318 <0,01
Ж 4,59 1,33
Інтернальність у сфері здоров'я (14) Ч 5,65 1,32 -3,255 <0,01
Ж 4,47 1,37
Заперечення активності (15) Ч 4,88 2,79 3,210 <0,01
Ж 3,47 2,34
Готовність до діяльності, пов'язаної з труднощами (16) Ч 4,88 2,07 -2,422 <0,05
Ж 3,47 2,21
Примітки:
X - середнє арифметичне; t - критерій Стьюдента;
S - стандартне відхилення; Р - достовірність.
Рівень загальної інтернальності (1) у чоловіків значно вищий, ніж у жінок, та в цілому вищий за середні показники за шкалою (24,3). Чоловікам-менеджерам притаманний внутрішній локус контролю, що свідчить про високий рівень відповідальності та інтернальність загальної поведінки. У жінок переважає екстернальність (зовнішній локус контролю), що свідчить про їх меншу самостійність та невпевненість у власних силах. При цьому, на загальну інтернальність у чоловіків більше впливає опис особистого досвіду, а у жінок - судження про життя взагалі.
У сфері професійних стосунків кореляційний аналіз також виявив ґендерні відмінності. Так, у чоловіків інтернальність у професійній сфері значно вища, ніж у жінок (відповідно, 10,98 та 9,41). Великий вплив на неї справляє професійно-процесуальний аспект: у чоловіків-менеджерів більш розвинені навички забезпечення процесу професійної діяльності (5,83, у жінок - 4,82).
Ми не виявили значимої різниці між чоловіками та жінками за рівнем інтернальності у міжособистісному спілкуванні та у

 
 

Цікаве

Загрузка...