WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → „Я-образ” як психологічний чинник соціальної дезадаптації особистості - Реферат

„Я-образ” як психологічний чинник соціальної дезадаптації особистості - Реферат

важливим моментом, з яким пов'язані такі детермінанти саморегуляції поведінки, як особиста відповідальність, обов'язок, почуття соціальної причетності, зіставлення власних бажань з інтересами оточення. Крім того, почуття ідентичності образу "Я" імпліцитно містить у собі можливість усвідомлення індивідом змін, які відбуваються в ньому самому, що виражає діалектичну єдність таких протилежностей, як мінливість і сталість [12]. Р. Бернс, стверджуючи, що "Я-концепція" відіграє, по суті, трояку роль, вказує на те, що вона сприяє досягненню внутрішньої узгодженості індивіда, визначає інтенсифікацію досвіду та виступає джерелом очікувань [2].
Досліджуючи шляхи впливу "Я-образу" на активність суб'єкта, В. Сафін виокремлює п'ять основних функцій цієї психоструктури: самоствердження, самосхвалення, самооцінку, саморегуляцію, самоспонукання. Формування в дитини здатності усвідомлювати свої "хочу", "можу", "маю", "потрібно" в процесі прийняття значущих для неї рішень і організацію на цій основі своєї поведінки автор вважає початком свідомого самовизначення особистості як суб'єкта життєдіяльності [13].
На думку В. Богословського, основні механізми "Я" (контроль, узгодження, санкціонування, підсилення) служать: 1) виклику або затримці процесів (дій, вчинків); 2) переключенню психічної діяльності; 3) прискоренню чи уповільненню цієї діяльності; 4) посиленню чи послабленню активності; 5) узгодженню спонук; 6) контролю за перебігом діяльності шляхом зіставлення накресленої програми з діями, що відбуваються [7].
Із усього зазначеного можна зробити висновок, що основна функція "Я-образу" полягає в тому, щоб не просто дати індивідові відповідні відомості про себе, а допомогти виробляти ефективні життєві орієнтації, у тому числі й орієнтації в соціальному середовищі. Ці функції є важливим фактором детермінації процесу самовизначення особистості.
Людина здатна пізнати себе, передусім, крізь призму своїх потреб та інтересів. Отже, домінуючою стратегією подолання соціальної дезадаптованості має бути формування і розвиток самоорганізації особистості. Вивчення потреб, життєвих інтересів і ціннісних орієнтацій - найважливіша умова всебічного пізнання особистості, ставлення її до самої себе й до умов своєї життєдіяльності [18].
Цікавими щодо цього є думки В. Шадрикова, який, розглядаючи проблеми мотивації поведінки, наголошує, що людина лише тоді дотримуватиметься відповідних норм і вимог, коли в цьому буде внутрішня потреба. А оскільки це внутрішня потреба, то й формувати її необхідно, орієнтуючись на бажання та інтереси дитини. Відповідно, педагогіка, зазначає вчений, не може виходити з "обов'язку" як основи виховання, адже сам "обов'язок" є наслідком виховання, заснованого на бажанні [18].
Розкриваючи механізм взаємодії "внутрішнього" і "зовнішнього", Л. Виготський показує, що індивід формує внутрішній світ шляхом засвоєння, інтеріоризації історично сформованих форм і видів соціальної діяльності і, у свою чергу, екстеріоризує свої психічні процеси. При цьому будь-яка інформація не переходить прямо в реальність психічну, а співвідноситься з соціальним значенням та особистісним смислом. Отже, "соціальне" й "індивідуальне", які можуть здатися протилежностями, виявляються пов'язаними одне з одним генетично і функціонально" [4, с. 63].
Узагальнюючи твердження вчених про обумовленість становлення "Я-образу" зовнішніми, соціальними чинниками та внутрішніми умовами, необхідно відзначити, що становлення їх опосередковане: усвідомленням соціальним суб'єктом своїх потреб у співвідношенні їх з предметами навколишнього світу; емоційними процесами, які сигналізують про хід реалізації біологічних і психологічних програм; віднайденням свого об'єкта ідентифікації; конфліктністю ціннісно-смислових структур.
Суперечливий смисл, що виникає на основі співвідношення своїх властивостей і мотивів діяльності, В. Столін називає конфліктним смислом і вважає, що процес самосвідомості відбувається у вигляді переживання особистістю конфліктних смислів, у ході яких стає зрозуміло, що їй заважає рухатися вперед, що вона може подолати, що та з яких причин заважає їй завершити ту чи іншу діяльність, які є шляхи переборення конфліктної ситуації [14]. Завдання самопізнання в цьому контексті - відкрити, вербалізувати внутрішній конфлікт, пов'язаний з інтеграцією особистості. Завдання дослідника - шляхом оптимізації процесів самопізнання навчити особистість це робити.
На думку І. Дубровіної, увага до внутрішнього світу дитини означає, передусім, турботу про психологічне здоров'я школяра, що дає змогу людині стати самодостатньою. Завдання дорослих - педагогів, батьків, психологів - допомогти дитині, відповідно до її віку, оволодіти засобами саморозуміння, самоприйняття і саморозвитку в контексті гуманістичноївзаємодії її з оточенням в умовах культурних, соціальних, економічних та екологічних реалій [5].
Отже, дослідження "Я-образу" дезадаптованих підлітків свідчать, що ця психоструктура має певні особливості, які є причиною їх дезадаптивної поведінки. Це, насамперед, порушення, що стосуються компонентів "Я-образу". На рівні когнітивного конструкту самосвідомості підлітка особливостями дезадаптивності є когнітивний дисонанс, дифузія ідентичності. Емоційні порушення - тривожність, депресивність, емоційні спалахи, самоприниження, фрустрованість.
Важливою умовою психологічної адаптованості людини є гнучкість, коригованість "Я-образу". Розвинена здатність збирати інформацію, асимілювати її і вносити уточнення в "Я-образ" є неодмінною рисою психологічно зрілої особистості. Психологічною умовою цього може стати освітнє середовище, вільне від психологічного насильства, референтно значуще, яке б задовольнило потреби у позитивному розвитку, а, отже, характеризувалося психологічною безпекою для всіх учасників навчально-виховного процесу.
Література:
1. Балл Г. А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопр. психологии, 1989, № 1. С. 73 - 75.
2. Бернс Р. Развитие "Я-концепции" и воспитание. - М.: Изд-во Педагогика, 1986. - 421 с.
3. Вереїна Л. В. Формування позитивної емоційної орієнтації "Я-образу" засобами психокорекції. Автореф. канд. психол. наук. - К., 2003.
4. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. - М.: АПН, 1960. - 500 с.
5. Дубровина И. В. Психологическая служба образования: Психологическая наука и образование, 2001. - № 2. С. 83 - 107.
6. Экзистенциальная психология / Под ред. Р. Мэя.- М., 2002.
7. Кириленко Е. Н. Социальная диагностика девиантного поведения: Автореф. дисс… канд. социол. наук: 22.00.08 / Белгород. гос. технол. акад. строит. материалов. - Белгород, 1997. - 18 с.
8. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. - М.: Политиздат, 1984. - 335 с.
9. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы (Под общ. ред. Г. О. Балла, А. И. Киричука, Д. А. Леонтьева. - М.: Смысл, 1999.
10. Максимова Н. Ю. Психологія адиктивної поведінки. - К.: Київський університет, 2002. - 308 с.
11. Пастернак Н. А. Способность действовать "в уме" как условие самовосприятия // Вопросы психологии. № 1, 2005. С. 38 - 44.
12. Психологические особенности самосознания подростка / Под ред. М. Й. Боришевского. - К.: Вища школа, 1980. - 168 с.
13. Сафин В. Ф. Устойчивость самооценки и механизм ее сохранения. // Вопросы психологии. - 1975. - №3. - С. 63 - 72.
14. Столин В. В. Самосознание личности. - М.: Изд-во МГУ, 1983. - 286 с.
15. Финн Скердаруд. Беспокойство. Путешествие в себя. - Самара: "БАХРАХ" - М.: 2003.- 480 с.
16. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности // Социологическое исследование. - М., 1993. - № 11. - С. 105 - 113.
17. Цыбух Е. И. Исследование личностных особенностей людей, склонных к эмоциональной зависимости в любви, и лиц, имеющих опыт эпизодического употребления психоактивных веществ. // Практична психологія і соціальна робота. № 1. - 2005. - С. 68 - 73.
18. Шадриков В. Д. Введение в психологию: мотивация поведения. - М.: Логос, 2001. - 136 с.
19. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...