WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл - Дипломна робота

Особливості самооцінки учнів молодших класів міської та сільської шкіл - Дипломна робота

ступінь адекватності Я образу. Самооцінка - важливий психологічний вимір Я - концепції, оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей. Самооцінка не є сталою, вона змінюється залежно від обставин. Визначають такі показники рівня розвитку самооцінки: висота, ступінь адекватності, міра сталості, автономність, міра критичності та міра узагальненості.
Молодший шкільний вік - особдивий період в житті дитини. З приходом дитини до школи відбувається перебудова всієї системи відносин з навколишньою дійсністю та самим собою. В цей період народжується соціальне Я особистості, формується самооцінка та рівень домагань школяра.
Образ Я молодшого школяра - уявлення дитини про себе, як про учня. Поряд з навчальною сферою значущою стає сфера спілкування, адже саме у сфері спілкування дитина відчуває себе рівноправним суб'єктом процесу. Під впливом змін, що відбуваються в житті дитини (діяльності, спілкуванні, стосунках з дорослими та ровесниками), формується Я - концепція молодшого школяра.
Зробивши структурно-функціональний аналіз Я - концепції молодшого школяра та провівши експериментальне дослідження особливостей самооцінки учнів молодшого шкільного віку міської та сільської шкіл, ми сформулювали такий висновок: самооцінка молодшого школяра характеризується особливостями:
Концептуальний образ самого себе, в якому переважають комунікативні якості учня як об'єкта спілкування. Припускалося, що в концептуальному образі переважають особистісні якості учня як об'єкта навчання, але гіпотеза в цій частині не підтвердилася. Як показують експериментальні дані, найбільш значущими для молодшого шкільного віку є дві групи якостей: навчальні та моральні. Загальною особливістю конструювання ідеального образу учня виступає переважання в ньому другої групи якостей, що дозволяє зробити висновок про перевагу локалізації суб'єктивності дітей молодшого шкільного віку у сфері спілкування.
Висока самооцінка, недостатня міра її критичності, висока міра задоволеності собою. В результаті проведеного експериментального дослідження виявлено, що 21% піддослідних мають високий рівень самооцінки, 73% - середній, 6% - низький рівень. Часткова висота самооцінки залежить від рівня самокритичності. Як показують експериментальні дані, 35% опитаних учнів молодшого шкільного віку мають низький рівень самокритичності, а відповідно і тенденцію до завищення самооцінки.
Значна залежність самооцінки в молодшому шкільному віці від педагогічних оцінок, показників навчальної успішності та соціометричного статусу учня. Дослідження кількісно-якісних залежностей між самооцінкою та особливостями соціальної ситуації учнів початкових класів показало, що визначальним фактором тут є навчальна успішність та оцінка вчителя (коефіцієнт кореляції між самооцінкою та навчальною успішністю). Але на кінець початкової школи самооцінка учня зазнає визначального впливу з боку інших чинників, що загалом відповідає віковим законам: поступовій автономізації Я дитини від Я дорослого, прогресуючій з віком стабілізації ціннісних орієнтацій і здатності до самотворення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Акудинова Н.Э. Об особенностях оценки и самооценки учащихся 1-4кл. // Вопр.пс.- 1968, №3-5.
2. Бэрнс Р. Развитие Я - концепции и воспитание: Пер.с англ.- М.,1986.- с.424.
3. Бех І.Д. Вивчення особистості молодшого школяра // Поч.шк.- 1993, №3.
4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте - М., 1968.- с.464.
5. Бондаренко Л.И. Основные этапи становления самосознания - К., 1979.
6. Боришевський М.И. Психологические особенности самосознания подростка - К.: Вища школа - 1980.- с.168.
7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике.- К., 1989.
8. Грановская Р.М. Элементы практической психологии.- Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.- с.392-404,564.
9. Дубровина И.В. Психодиагностика личности.- К.,-1989.
10. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте // Вопр.пс.- 1992, №1-2.
11. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.- М., 1989.
12. Эльконин Д.Б. Обучение и развитие младшего школьника.- М., 1970.
13. Захарова А.В. Уровень притязания как показатель самооценки / Новые исследования в психологии и возрастной физиологии.- М.: Педагогика, 1989.- с.42-47,137.
14. Захарова А.В., Андрущенко Т.Ю. Исследования самооценки младшего школьника в процесе учебной деятельности // Вопр.пс.- 1980, №4.
15. Зеньковский В.В. Психология детства.- Екатеринбург: Деловая книга, 1995.- с.351.
16. Кулагина М.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие.- М.: Изд-во РОУ, 1996.- с.180.
17. Липкина А.И. Самооценка школьника.- М.,1986.
18. Липкина А.И. Самооценка школьника и его память // Вопр.пс.- 1981, №3.
19. Немов Р.С. Психология: В 3 кн.: Учебное пособие для вузов.- 2-е изд.- М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.-
Кн.1: Общие основы психологии.- с.576.
Кн.2: Психология образования.- с.496.
Кн.3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика.- с.512.
20. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы.- М.: Тривола, 1996.- с.360.
21. Общая психология: Учебник для студентов пединститутов / Под ред. А.В.Петровского.- М., 1986.
22. Овчинникова Т.Н. Особенности осознания себя детьми 6-летнего возраста // Вопр.пс.- 1981, №3.
23. Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1991.- с.287.
24. Петрасинський З. Пізнай себе: Книга для учнів: Пер. з польської В.І.Романця.- К.: Рад.школа, 1998.- с.192.
25. Психологическое изучение личности младшего школьника и классного коллетива: Метод. реком. для учителей нач. классов, стажеров и студентов-практикантов / Отв. ред. Ключникова Г.А., Новгородское обл. отд. пед. об-ва РСФСР, 1989.- с.54.
26. Психическое развитие младшего школьника / Под ред. Давыдова В.В. - М.- 1990.
27. Рубін О.А., Велей М.Д., Юрченко З.В., Савчинська Л.О. Практична психологія в школі. Івано-Франківськ, обласний ІПО, 1994, -с.96.
28. Сапожникова Л.С. Самооцінка, домагання та діагностика деяких її особливостей / Психологія: науково-методичний збірник.- К.: Освіта, 1993.- с.73-82, 120.
29. Соколова Т.Е. Самосознание и самооценка при аномалиях личности.- М.: Изд. МГУ, 1989.- с.87, 215.
30. Столин В.В. Самосознание личности.- М.: Изд. МГУ, 1983.- с.286.
31. Філософський словник / Під ред. І.Т.Фролова.- 5-е видання.-М.: Політвидав, 1987.- с.590.
32. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя.- М.: Просвещение, 1991.- с.17-22. 135-147, 287.
33. Фридман Л.М., Пушкина Т.А., Каплунович Н.Я. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. - М., 1988.
34. Чамата П.Р. Шляхи формування самосвідомості дитини / Питання психології виховання.- К.: Радянська школа, 1960.- с.3-20, 234.
35. Чеснокова И.И. Психологические исследования самосознания // Вопросы психологии.- 1984, №3.
Додатки
Додаток 1
Співвідношення позитивних і негативних самохарактеристик
учнів 2 класу сільської школи

пп Прізвище,
ім'я Позитивні характеристики Негативні характеристики Рівень само-критичності
1. Бойчук

 
 

Цікаве

Загрузка...