WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Діяльність та її структура - Контрольна робота

Діяльність та її структура - Контрольна робота

за-гальнотрудові й спеціальні навички, основу яких становлять перцептивні, інтелектуальні та сенсомоторні.
Формування сенсомоторних навичок.
Навички створюються в процесі автоматизації дій. Вони функціонують як цілісна саморегульована сснсомоторна структура з редукованим самоконгролем, тобто відсутністю наміру усвідомленого поопераційного контролю.
Етап АВТОМАТИЗАЦІЇ - впраца з метою надання дії плавності, необхідної швидкості, зняття напруження .
Етап СИНТЕТИЧНИЙ - об'єднання елементів уцілісну дію.
Етап АНАЛІТИЧНИЙ -вичленувашш та оволодіння окремимиелементами дії.
К. К. Платонов запропонував таку схему етапів формування навичок
Етапи формування навичок
Етап Особливості виконуваних дій Нейродинамічні
мехаїшми
І - початок осмислення навички Чітке розуміння цілі, але невиразне уявлення способів її досягнення.
Досить грубі помилки за спроби виконати дію Початок формування зв'язків з осередком оптимального збудження в другій сигнальній системі
II - свідоме, але не-вміле виконання
Чітке розуміння того, як потрібно виконувати дію, і не зовсім точне виконання її, незважаючи на інтенсивну концент-рацію довільної уваги; наявність багатьох зайвих рухів; відсугаість позитивного перенесення даної навички Досить добре сформовані зв'язки з другою сигнальною системою і початок формування їх у першій сигнальній системі
Ш - автоматизація навички Дедалі якісніше виконання дії за певного послаблення довільної уваги й появи можливості її розподілу; зникнення зайвих рухів; мож-ливІсіь позитивного перенесення
Формування зв'язків у першій сигнальній системі; тимчасові пере-! ходи осередку опги-! мального збудження в першу сигнальну систему
ІV - високоавтомати-зована навичка
Точне, економне, стійке виконання дії, інколи стає засобом виконання іншої, більш складної дії, виконуваної вже під контролем свідомості Оптимальний осередок збудження, пов'язаний з виконанням іншої дії, яка виконується пригальмованими, але утвореними раніше зв'язками
V (не обов'язковий) - деавтоматизація
Погіршення виконання дій. Поява попередніх помилок і напруженості
Ослаблення зв'язків унаслідок згасаючого гальмування, загального зниження тонусу кори або негативної індукції
VI - повторна авто-матизація Поновлення особливостей IV етапу
У різних видах діяльності, особливо професійній, мають місце структурно-функціональні конфігурації операціонального складу виконуваних суб'єктом нормативних і пошукових дій, які виступають професійно важливими якостями людини і забезпечують її діяльнісну успішність. З метою визначення професійно важливих якостей проводиться психологічне вивчення професій - професіографія. Психологічна професіографія може здійснюватися з такими головними цілями - раціоналізації праці, професійної орієнтації та профвідбору, професійного навчання.
Початковим етапом у професіографії (незалежно від її мети) є використання класифікаційних схем, що дають можливість орієнтуватися у світі професій і спеціальностей. У запропонованій Є. О. Климовим класифікації провідними є такі ознаки праці, як предмет, ціль, знаряддя, умови (табл. 2). До головних ознак належать також характеристики змісту та етапу виконання конкретної професійної діяльності.
Таблиця 2. Класифікаційна схема орієнтування у світі професій і спеціальностей
Ознака і класифікації спеціальностей Ступінь класифікації Характеристика спеціальностей
Предмет праці Тип біономічні ("людина-природа"); технономічні ("людина-техніка"); соціономічні ("людина-людина"); сингомічні ("людина-знакова система"); артономічні ("людина- художній образ")
Цілі праці Клас гностичні (розпізнавання, розріз-нення, оцінка, перевірка); пере-творювальні (обробка, впорядку-вання, перетворення, організація, вплив, переміщення, обслугову-вання); пошукові (знаходження, відкриття, творення нового)
Знаряддя праці Відділ ручна праця (прості та механізовані ручні знаряддя праці); оператори механізмів (механічне, машинне, в тому числі транспортне, обладнання з ручним управлінням); оператори автоматизованих систем (автоматичні, автоматизовані системи з "пультовим управлінням")
Умови праці Група з підвищеними вимогами до мо-рально-політичних якостей людини; з незвичайними умовами або мікрокліматом; з побутовим типом мікроклімату; з умовами праці на "відкритому повітрі"
Зумовленість дій головними ознаками.
У біономічних, технономічних, артопомічних професіях переважають предметно-практичні й предметно-розумові дії, у сигномічних - знаково-практичні та знаково-розумові, в соціономічних - комунікативні дії. Безумовно, жодна професійна діяльність не може обійтись без спілкування. Отже, йдеться лише про домінування певній дій відповідно до предмета праці та її змісту.
Типи дій визначаються метою конкретної праці та етапом її виконання. У гностичних професіях головними вважаються дії розпізнавання, визначення, оцінки; у перетворювальних - обробки, впорядкування, організації, переміщення, доповнення тощо; у пошукових - виділення, придумування, знаходження. На підготовчому етапі, як правило, більш типовими є штатні, тобто нормативно задані дії. В процесі безпосереднього виконання трудового завдання мають місце різні за складністю як стандартні, так і творчі пізнавально-пошукові та перетворювальні дії. Кожна дія включає: орієнтувально-оцінювальний етап (переважає розумова активність) та безпосередньо виконавський стан (переважає сенсомоторна або мовномоторна активність).
Виділення в процесі вивчення професійної діяльності видів (типів, форм) дій дає змогу досить повно описати особливості інформаційного процесу, що розгортається під час їх виконання. На цій основі створюється можливість визначити відповідно до кожної дії психологічний рівень обробки інформації та вимоги, які ставляться до когнітивних, психомоторних здібностей людини щодо здатності забезпечити успішне виконання цих дій.
Виконання людиною будь-якої діяльності (ціннісно-орієнтаційної, пізнавальної, професійної) неможливе без її інформаційного забезпечення, інформаційної основи. Інформаційною основою діяльності ІОД є сукупність інформації, що характеризує предметні та суб'єктивні умови ді-яльності відповідно до вектора "Ціль-результат" (В. Д. Шадриков, 1982). Ефективність діяльності, особливо професійної, здебільшого визначається адекватністю, точністю та повнотою ІОД.
Інформаційна основа діяльності
В інформаційних процесах, які розгортаються при виконанні предметно-практичних, знаково-розумових дій, поведінкових актів, тісно переплітаються два інформаційні плани: 1) актуальний, що включає інформацію різної модальності, яка надходить через сенсорні канали і

 
 

Цікаве

Загрузка...