WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Передумови розробки нечітких оцінок рівня професійної підготовки і ефективності діяльності пілотів та наповнення їх кількісним змістом - Реферат

Передумови розробки нечітких оцінок рівня професійної підготовки і ефективності діяльності пілотів та наповнення їх кількісним змістом - Реферат

неявній (якісній, розпливчатій) формі. Розглянемо відповідний комплексний показник БП [19]
(1)
де - показник стану навколишнього середовища;
- показник стану ПС;
- показник стану пілота.
Внаслідок наведеного уявляється прийнятним і необхідним давати якісну оцінку ПП пілота, формулюючи мінімальні вимоги до нього професійною мовою. Ці мінімальні вимоги можуть бути подані як нечітка поверхня, що визначає рівень ПП пілота (рис. 1).
В якості прикладу якісного опису зовнішнього середовища можуть бути розглянуті характеристики інтенсивності турбулентності атмосфери і значень зрушення вітру, які тривалий термін використовуються у ЦА (табл. 4,5) [20].
Відомий підхід, що дозволяє кваліфікувати пілотів за рівнем ПП на якісному рівні (табл. 6) [21], який не знайшов широкого розповсюдження через відсутність відповідних кількісних показників.
Рис. 1. Поверхня мінімальних професійних вимог до пілотів
Таблиця 4
Класифікація інтенсивності турбулентності
Інтенсивність турбулентності (болтанки) за шкалами, що Діапазони перевантажень та їх прирісту Швидкість одиничного пориву
використовуються рекомендовані ICAO
Слабка - 1-5
Помірна Слабка 5-10
Сильна Помірна 10-15
Штормова Сильна Більше 15
Таблиця 5
Класифікаційні значення зрушення вітру (ICAO)
Інтенсивність зрушення вітру Вертикальне зрушення вітру на висоті 30 м Горизонтальне зрушення вітру
на відстані 600 м Швидкість висхідного потоку Вплив зрушення вітру на керування ПС
Слабке 0…2 м/с 0…2 м/с 0…2 м/с Незначне
Помірне 2…4 м/с 2…4 м/с 2…4 м/с Суттєве
Сильна 4…6 м/с 4…6 м/с 4…6 м/с Суттєві складності
Дуже сильна > 6 м/с > 6 м/с > 6 м/с Небезпечне
Таблиця 6
Шкала оцінок професійних здібностей (кваліфікації) пілотів
(що використовувалась для оцінок військових льотчиків у СРСР)
Оцінки Зміст оцінок
9 Блискучі льотні здібності. Видатний льотчик. Найкращий льотчик підрозділу.
8 Дуже високі льотні здібності. Талановитий льотчик, який набагато виділяється серед інших, навіть більш досвідчених. Один з найкращих льотчиків підрозділу.
7 Високі льотні здібності. Відмінний льотчик. Швидше своїх друзів за віком (льотному досвіду) опановує льотною майстерністю. Один з найкращих льотчиків підрозділу.
6 Добрі льотні здібності. Перспективний льотчик. Один з найкращих за технікою пілотування у своїй групі.
5 Добрі льотні здібності. Звичайний добрий льотчик, який нічим особливим не відрізняється.
4 Середні льотні здатності. Перерви у польотах, ускладнення ситуації, нові задачі відкликаються на успішності діяльності дещо більше, ніж у інших.
3 Льотні здібності низькі. Льотні навички недостатньо міцні. Потребує більше уваги, ніж більшість льотчиків того ж віку.
2 Льотні здатності дуже низькі. Опановує льотною підготовку повільніше за інших льотчиків своєї групи.
1 Льотні здатності відсутні чи недостатні. У польотах допускає багато помилок. Краще вибрати іншу професію.
Проведені аналітичні дослідження дозволяють зробити такі узагальнення.
ВИСНОВКИ
1. Нечіткість та невизначеність не стохастичного характеру є властивими і притаманними рисами професійної діяльності і оцінок рівнів ПП пілотів.
2. В нормативних документах ICAO рекомендується використовувати як якісні, так і кількісні оцінки рівня ПП ЛС, які не пов'язані між собою. Така ж сама ситуація спостерігається в практиці ЦА СНД.
3. Оскільки відомий підхід, запропонований проф. О.М. Ревою, в якому рівень навчальних досягнень тих, хто навчається, уявляється через терми відповідної лінгвістичної змінної [22], то слід вважати доцільним і можливим за науковою аналогією розповсюдити його й на оцінки рівнів ПП пілотів, що відкриває широкі перспективи для застосування методів нечіткої математики в процесах розробки відповідних моделей.
4. Вважаємо, що слід проводити подальші дослідження у такому напряму:
- - формування терм-множини лінгвістичної змінної "Рівень ПП ЛС";
- - побудова відповідних функцій належності по окремих показниках-складових загальної характеристики ПП;
- - побудова інтегральних моделей оцінок рівнів ПП ЛС з використанням нечітких агрегуючих функцій.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Котик М.А. Курс инженерной психологии.- Таллин: Валгус, 1978.- 364 с.
2. Рева О.М., Бекмухамбетов А.А., Селезнев Г.М. Вплив на безпеку польотів особливостей взаємодії елементів ергатичної системи "екіпаж - пілот - повітряне судно - орган управління повітряним рухом" // Наукові праці академії. - Кіровоград: ДЛАУ, 2002.- Вип. VI.- Ч.І.- с.147-155
3. Руководство по предотвращению авиационных происшествий Док. ИКАО 9422 - AN / 923.- Монреаль, Канада, 1984.- 144с.
4. Изучение роли человеческого фактора при авиационных происшествиях и инцидентах // Человеческий фактор: Сборник материалов № 7.- Циркуляр ИКАО 240-АN/144.- Монреаль, Канада, 1993.- 76с.
5. Давиденко М.Ф., Рева А.Н. Последний рубеж обороны (Человеческий фактор: фундаментальные концепции ИКАО) // Авиакомпания. - М., 1995 (пробный номер).- с.23-28
6. Руководство по обучению. Doc. ICAO 7192-AN/857.- Ч. А-1. Общие положения.- Монреаль, Канада, 1975.- 58с.
7. Выдача свидетельств авиационному персоналу: Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации.- ИКАО: Монреаль. Канада. 1988. - 8-е изд-е.- 157 с.
8. Подготовка летного экипажа в кабине (CRM) и летная подготовка в условиях, приближенных к реальным (LOFT) // Человеческий фактор: Сборник материалов №2.- Циркуляр ИКАО АN / 132/- Монреаль, Канада, 1993.- 72с.
9. Погребняк В.И. Учет человеческого фактора при обучении летного состава // Проблемы безопасности полетов: Ежемесячныйбюллетень. - М.: ВИНИТИ, 1982.- №3. - с.51-58
10. Плотников Н.И. Зарубежная практика профессиональной подготовки летного персонала. - М.: ЦНТИГА, 1989. - 42 с.
11. Горячев В.А., Коростелева Н.Н. Новый подход к подготовке летного состава за рубежом // Проблемы безопасности полетов: Ежемесячній рефера-тивный сборник. - M.: ВИНИТИ, 1990. - № 10. - с. 3-22
12. Коваленко Г.В., Крыжановский Г.А. Учет человеческого фактора в под-готовке летного состава за рубежом // Проблемы безопасности полетов: Еже-месячячный реферативный сборник. - М.: ВИНИТИ, 1990.- №10. - с.3-22
13. Давиденко М.Ф. Пробемы подготовки летного состава как главного фактора в обеспечении безопасности полетов // Проблемы безопасности поле-тов: Обзорная информация.- М.: ВИНИТИ, 1993.- Вып. 11.- с.31-35
14. Рева О.М. Нова технологія навчання прийняттю рішень для бакалаврів з експлуатації повітряного транспорту // Проблеми багаторівневої вищої тех-нічної освіти: Тез. допов. Міжнародної наук.-практ. конф. - Київ, 13-15 жовтня 1993 р. - К., 1993. - с. 245
15. Рева О.М. Ергономічні основи початкової професійної підготовки піло-тів: Автореф. дис. … д.т.н. зі спеціальності 05.22.14. "Експлуатація повітряного транспорту". - К.: КМУЦА, 1996
16. Рева О.М. Програми і системи навчання льотного складу прийняттю рі-шень у ведучих авіакомпаніях світу: Методичні вказівки до вивчення курсу "Основи теорії прийняття рішень".- Кіровоград: ДЛАУ, 1996.- 19 с.
17. Картамышев П.В., Игнатович М.В., Оркин А.И. Методика летного обучения / Под. ред. П.В. Картамышева.- М.: Транспорт, 1987.- 297 с.
18. Организация летной работы: Учеб. пособ. для вузов ГА / Н.Г. Ковтюх, А.Н. Рева, Ф.И. Скрипник, В.И. Скрипник.- К.: КИИГА, 1992.- 148 с.
19. Журавльова Л.А. Концепція системної безпеки як основа досліджень відмовобезпеки системи "повітряне судно - екіпаж - середовище" // Проблеми аеронавігації: Тематич. зб. наук. праць.- Вип. ІІІ.- Ч. ІІ.- Кіровоград: ДЛАУ, 1997.- С.91-100
20. Крохин З.Т., Скрипник Ф.И., Шестаков В.З. Инженерно-организацион-ные основы обеспечения безопасности полетов в гражданской авиации.- М.: Транспорт, 1987.- 175 с.
21. Авиационная медицина: (Руководство) / Под ред. Н.М. Рудного, П.В. Васильева, С.А. Гозулова.- М.: Медицина, 1986.- 272 с.
22. Рева О.М., Штанько О.Ф., Добрянський І.А. 12 балів: український ком-проміс європейської "полегшеної шкали оцінювання" // Вища школа: Науково-практичне видання. - К., 2005.- № .- 4. с.40-55

 
 

Цікаве

Загрузка...