WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Дослідження розвитку вольової поведінки в онтогенезі - Реферат

Дослідження розвитку вольової поведінки в онтогенезі - Реферат

для кожного віку змістом мотивів діяльності дитини та формами опосередкування її поведінки в спільній життєдіяльності з дорослим. Як перший етап становлення довільності поведінки автор розглядає появ перших рухів немовля, спрямованих на предмет. На другому етапі мотивація поведінки дитини (після року) викликається словом дорослого, котре виступає як засіб фіксації дії та оволодіння власною поведінкою, й яке маєформу осмисленого виконання інструкцій дорослого. На третьому етапі вольові дії молодшого дошкільника (3-4 року) опосередковуються образом дорослого та ігровою роллю. Наступний етап розвитку волі Смирнова Е.О. пов'язує з формуванням умінь співвідносити свою поведінку з правилами у дітей 4-5 років. І тільки на останній стадії розвитку вольової поведінки дитина старшого дошкільного віку може самостійно усвідомлювати та мотивувати свою поведінку без участі дорослого. Дослідник робить висновок про те, що мотивація та усвідомленість виступають єдиним цілим у становленні вольової поведінки дошкільника. А для того, щоб дія стала усвідомленою, вона повинна здійснюватися в контексті значущих для дитини мотивів, які є власне її, а не нав'язані дорослим.
Саме осмисленість діяльності, усвідомлення дитиною себе як суб'єкта діяльності виділяється як показник розвитку волі Кожариною Л.А. [7], котра описує чотири стадії становлення вольової поведінки людини. Перша виявляється у дітей молодшого дошкільного віку, і полягає в розвитку вмінь усвідомлювати правила поведінки, орієнтуватися на них, помічати свої та чужі їх порушення в різних ситуаціях. На другій стадії, у середньому дошкільному віці, дитина може зрозуміти ситуацію за допомогою дорослого. Дошкільники цього віку вже можуть аналізувати власні дії, які виконують за інструкцією або правилами, заданими дорослими. На третій - в старшому дошкільному віці відбувається самостійне осмислення дитиною ситуації та себе в ній. Формується здатність стати на позицію дорослого й оцінити свою поведінку або діяльність мовби з його погляду. До семи років діти досягають четвертої стадії розвитку вольової поведінки, на якій вони здатні володіти не тільки собою, а ситуацією в цілому, повністю усвідомлювати свою поведінку та можуть передбачати результати своєї діяльності.
Особливий інтерес викликає робота цього періоду Шульги Т.І. [15], котра вважає, що становлення вольової регуляції поведінки проходить ряд стадій, які послідовно ускладнюються. Вони на кожному віковому етапі мають специфічні характеристики, а з розвитком стають більш гнучкими, допомагаючи людині адекватно керувати своєю поведінкою. Автор описує стадії розвитку волі, співвідносячи їх з етапами розвитку особистості в онтогенезі. Першу стадію вольової регуляції поведінки автор називає "праособистісною (або суб'єктною) довільною регуляцією", яка дозволяє дитині вчитися керувати (опановувати керуванням) своєю активністю, сприяє формуванню її вольових якостей у ранньому та дошкільному віці. Друга стадія - це "особистісна довільна саморегуляція", котра дозволяє усвідомлено керувати собою, своїми пізнавальними процесами, поведінкою протягом молодшого шкільного і підліткового вікових періодів; виявляється в досягненні самостійно поставлених цілей, у подоланні перешкод і труднощів, у виробленні власних способів регулювання своєї поведінки тощо. Третя - це стадія "особистісного рівня довільної регуляції", тобто власне вольової регуляції, яка характеризується високою зрілістю в оволодінні засобами досягнення цілей, саморегулювання діяльності та поведінки в підлітковому і старшому шкільному віці. Отже, становлення волі в онтогенезі науковцем розуміється як проходження ряду стадій, які послідовно ускладнюються та пов'язані з віковими етапами психічного розвитку, між якими зберігається внутрішня наступність, що дозволяє розглядати її онтогенез як поступовий, розгорнений у часі процес, який характеризується все більш складними формами поведінки.
Таким чином, вітчизняні дослідники розглядають розвиток вольової поведінки в онтогенезі як процес, що проходить ряд стадій, які поступово ускладнюються. При їх визначенні вчені спираються на встановлений взаємозв'язок особливостей сформованості вольової поведінки, яка пов'язана з розвитком мотиваційної сфери людини, з усвідомленням нею своєї поведінки, з мовним процесом. Ними пропонується різна кількість стадій у залежності від розуміння значимості того або іншого взаємозв'язку.
Література:
1. 1. Баканов Е.Н. Стадии развития волевых процессов // Вестник Моск. ун-та: психол. - 1997. - № 4. - С. 12-22.
2. 2. Божович Л.И. Развитие воли в онтогенезе // Формирование личности в онтогенезе. - М.: АПН СССР, 1991. - С. 104-142.
3. 3. Боришевский М.И. Психологические условия формирования самоконтроля в поведении младших школьников: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / - М., 1966. - 21 с.
4. 4. Венгер А.Л. Особенности детерминации действий в младшем школьном возрасте // Вопр. психол. - 1975. - № 3. - С. 140-141.
5. 5. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т.3. - 367 с.
6. 6. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2 т. - М.: Педагогика, 1986. - Т.2: Развитие произвольных движений. - 296 с.
7. 7. Кожарина Л.А. Становление произвольного поведения в дошкольном возрасте: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / - М., 1992. - 18 с.
8. 8. Котырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников. - К.: Рад. шк., 1971. - 199 с.
9. 9. Лаужикас И. Очерки по воспитанию воли учащихся: Автореф. дис… д-ра пед. наук: 1.00.07 / - Вильнюс, 1967. - 61 с.
10. 10. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: МГУ, 1981. - 584 с.
11. 11. Мухина В.С. Детская психология. - М.: Просвещение, 1985. - 272 с.
12. 12. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста / Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. - М.: Педагогика, 1988. - 135 с.
13. 13. Психологія / Під ред. Г.С. Костюка: Гл. XII. Воля. - К.: Рад. шк., 1968. - С. 387-421.
14. 14. Смирнова Е.О. Условия и предпосылки произвольного поведения в раннем и дошкольном детстве: Автореф. дис… д-ра психол. наук: 19.00.07 / - М., 1992. - 37 с.
15. 15. Шульга Т.И. Становление волевой регуляции в онтогенезе: Автореф. Дис… д-ра психол. наук: 19.00.07 / - М., 1994. - 38 с.
16. 16. Эльконин Д.Б. К вопросу о периодизации психического развития в детском возрасте // Вопр. психол. - 1971. - № 4. - С. 6-20.

 
 

Цікаве

Загрузка...