WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Прикладна соціальна психологія: досвід та перспективи розвитку - Реферат

Прикладна соціальна психологія: досвід та перспективи розвитку - Реферат

феноменів комунікації, спілкування, соціального (інформаційного в тому числі) обміну, проведені особисто нами та під нашим керівництвом [3; 6;7; 8; 12; 16]. Актуальними в них постають проблеми: психічного як регулятора (морального в тому числі) соціального процесу; духовного, комунікативного потенціалу особистості й групи; соціалізації особистості, її етичних та аморальних проявів у соціумі; розгляду спілкування як соціального обміну; довіри, моральних переживань, взаємоповаги у спілкуванні, терпимості до співрозмовника; утвердження в ділових відносинах стандартів поваги і прийняття іноетнічного партнера, ставлення до співбесідника як до найбільшої цінності; моральних норм і цінностей соціального обміну; етичних способів розв'язання міжособистісних і міжгрупових конфліктів тощо.
Ряд сучасних соціальних психологів вважає, що запобігти некритичному використанню західних методик може створення порівняльної (міжкультурної) прикладної соціальної психології, позаяк без урахування культурного контексту, ментальних особливостей неможливо застосовувати західні психодіагностичні методики. Оскільки спектр теорій, який можна застосувати сьогодні на практиці, доволі різнорідний (позитивізм, соціальний психоаналіз, когнітивна психологія, гуманістична психологія, організаційна психологія тощо) і в ньому можна загубитися, то за основу професіоналізму практичного соціального психолога найдоцільніше брати спеціалізацію. Вона не означає жорстких обмежень і заборони на застосування різних методик. Спеціалізація - це обґрунтованість (адресність) застосування (йдеться про методики, необхідні для певної групи й особистості). Водночас використовуватиметодики, які не стикуються між собою, - це, з одного боку, непрофесіоналізм, а з іншого - рівень компетенції соціального психолога.
Актуальним на сучасному етапі розвитку вітчизняної соціальної психології залишається питання методології. Побудова методологічної основи є однією із суттєвих умов її розвитку. Йдеться про переосмислення певних принципів соціальної психології. Наприклад, принцип співвідношення середовища і особистості з точки зору екологічної психології є цілком науковим і не втратив свого значення. Важливо при цьому, щоб характеристики середовища набули психологічного виміру. Саме тому, як вважає А. Сухов, екологічний підхід може цілком претендувати на статус однієї з парадигм прикладної соціальної психології [18]. Стосовно, для прикладу, принципу розвитку, то він може бути переосмислений як принцип особистісного, професійного і організаційного розвитку.
Розвиток сучасної теоретичної і прикладної соціальної психології пов'язаний із загальними змінами, що відбуваються у відповідному соціокультурному середовищі. Реальність така, що на початку ХХІ століття соціокультурний контекст розширився до глобальних розмірів. Можна стверджувати, що сьогодні взаємозалежність людей, яка усвідомлювалася ними раніше у межах сім'ї, племені, країни, зросла настільки, що дає про себе знати як взаємозалежність глобальна; об'єкт, з яким працює психолог, - психіка людини - передбачає саме глобальні підходи. І це сьогодні не абстрактна моралізаторська догма, а суто практичний історичний імператив [20].
У зв'язку з цим все більшого значення набувають: крос-культурні дослідження; дослідження соціальних ритуалів, традицій, міжгрупових відносин, соціальної справедливості, взаємної відповідальності (правової, моральної, економічної, психологічної, соціальної, благочинної, професійної) суспільства і особистості, суспільства і різних соціальних спільнот; аналіз і вивчення етнічної ідентичності; уточнення з позицій теорії і практики соціальної психології її базових категорій - таких, як соціальне, образ, соціальна взаємодія, спілкування, соціальний обмін, цінність, ціннісне ставлення, моральність, масова свідомість, громадська думка, духовність соціальної взаємодії; переосмислення наявних і пошук нових методів дослідження тощо; увага до морального досвіду, ролі моралі у житті особистості, групи, суспільства загалом. У свою чергу, все це сприятиме дослідженню таких феноменів, як культурна ідентичність, міжкультурний контакт і адаптація, соціальний обмін і соціальний вплив в групах та міжгрупових відносинах, психологічне переживання, моральне переживання; накресленню нових моделей людини як істоти духовної, як найбільшої цінності, носія національного світогляду.
Література:
1. Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. Современная социальная психология на Западе. Теоретические ориентации. - М., 1978.
2. Герген К. Дж. Социальная психология как история // Социальная психология: хрестоматия. - М., 1999. - С. 22 - 29.
3. Деркач А. А., Орбан Л. Э. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости личности. - М., 1995.
4. Левин К. Теория поля в социальных науках. - СПб., 2000.
5. Moscovici S. Theory and society in social psychology. - In: The context of social psychology / Ed. J. Israel, H. Tajfel. Acad. Press, London, 1972.
6. Орбан Л. Е., Гриджук Д. М. Соціальна психологія особистості: практичні поради діловим людям. - К., 1997.
7. Орбан-Лембрик Л. Е. Структурно-функціональна модель спілкування: соціально-психологічний аспект аналізу // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - 2004. - Вип. VІ. - С. 104 - 114.
8. Орбан-Лембрик Л. Е. Основи психології управління: Монографія. - Івано-Франківськ, 2002.
9. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Посібник. - К., 2003.
10. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. - К., 2004.
11. Орбан-Лембрик Л. Е. Перспективні напрями розвитку соціальної психології в контексті реальних потреб суспільства // Соціальна психологія. - К., 2003. - № 1. - С. 3 - 26.
12. Орбан-Лембрик Л. Е., Кощинець О. Ю. Соціально-психологічна діагностика: Навчально-методичний посібник, - Івано-Франківськ, 2005.
13. Основы социально-психологической теории / Под общ. ред. А. А. Бодалева, А. Н. Сухова. - М., 1995.
14. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. - СПб., 1999.
15. Перспективы социальной психологии / Пер. с англ. - М., 2001.
16. Психологія професійної діяльності і спілкування // За ред. Л. Е. Орбан таін. - К., 1997.
17. Прикладная социальная психология /Под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. - М., Воронеж, 1998.
18. Социальная психология / Под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. - М., 2001.
19. Теоретическая и прикладная социальная психология / Под. ред. А. К. Уледова. - М., 1988.
20. Шихирев П. Н. Современная социальная психология. - М., 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...