WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічний профіль особистості вчителя - Реферат

Психолого-педагогічний профіль особистості вчителя - Реферат

основної школи (вказується назва шкiльного навчального предмета), соцiальний педагог, дефектолог-вихователь. Термiн навчання - чотири роки.
Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень "Бакалавр" за спецiальнiстю "Педагогiка i методика середньої освiти (українська мова i лiтература, мова i лiтература, iсторiя, фiзика, бiологiя, географiя, хiмiя, математика)" здобувається з першої спецiальностi з присвоєнням квалiфiкацiї бакалавра вiдповiдного напряму пiдготовки (бакалавр iсторiї, фiзики тощо) i вчителя основної школи.
Бакалаври - випускники класичних унiверситетiв або iнших вищих навчальних закладiв третього i четвертого рiвнiв акредитацiї iз спецiальностей, передбачених державним Переліком напрямів підготовки і спеціальностей, - можуть здобути квалiфiкацiю вчителя основної школи за умови виконання вимог державного стандарту пiдготовки педагогiчних працiвникiв.
Спецiалiст - це освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень педагогiчного працiвника, який оволодiв фундаментальними психолого-педагогiчними i фаховими знаннями, пройшов методичну та практичну пiдготовку; готовий до викладання двох базових i одного-двох небазових шкiльних предметiв або виконання iнших функцiй у навчально-виховних закладах; набув досвiду вирiшення складних професiйних завдань, передбачених для посад учителiв, вихователiв, практичних психологiв, соцiальних педагогiв i дефетологiв у галузi освiти.
Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень педагогiчного працiвника "Спецiалiст" здобувається у педагогiчних iнститутах та унiверситетах. Квалiфiкацiя педагога зазначеного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня може також здобуватися в класичних унiверситетах або iнших вищих навчальних закладах четвертого рiвня акредитацiї за умови виконання ними вимог державного стандарту пiдготовки педагогiчних працiвникiв.
Особи, якi успiшно пройшли державну атестацiю за програмою пiдготовки спецiалiста, отримують державний документ про здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Спецiалiст" i повної вищої освiти.
Пiдготовка педагогiчних працiвникiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Спецiалiст" у педагогiчних iнститутах та унiверситетах здiйснюється на базi: повної загальної середньої освiти, освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв "Молодший спецiалiст" i "Бакалавр".
Термiн навчання на базi повної загальної середньої освiти за поєднаними (подвiйними) спецiальностями з отриманням пiсля чотирьох рокiв навчання квалiфiкацiї бакалавра з першої спецiальностi становить п'ять рокiв. Термiн навчання на базi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Молодший спецiалiст" за однопрофiльними спецiальностями становить два-три роки, за подвiйними - три-чотири роки. Термiн навчання на базi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Бакалавр" становить один рiк (для окремих спецiальностей, за погодженням з Мiнiстерством освiти України, термiн навчання може бути встановлений тривалiстю пiвтора року).
Пiдготовка педагогiчних працiвникiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Спецiалiст" здiйснюється з усiх спецiальностей педагогiчного напряму та спецiальностей iнших напрямiв, за якими державним Переліком напрямів підготовки і спеціальностей передбачається здобуття педагогiчної квалiфiкацiї.
Фахiвцям освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Спецiалiст" присвоюються такi квалiфiкацiї:
* вихователь дiтей дошкiльного вiку, органiзатор дошкiльного виховання;
* вчитель початкової школи;
* вчитель основної i старшої школи (вказується назва шкiльних навчальних предметiв i спецiалiзацiй);
* дефектолог (вказується вид професiйної дiяльностi);
* соцiальний педагог (вказується спецiалiзацiя);
* практичний психолог у закладах освiти.
Пiдготовку педагогiчних працiвникiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Спецiалiст" за поєднаними (подвiйними) спецiальностями можуть здiйснювати також класичнi унiверситети або iншi вищi навчальнi заклади четвертого рiвня акредитацiї за умови виконання вимог державних стандартiв.
Магiстр - це освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень педагогiчного працiвника, який оволодiв поглибленими фундаментальними психолого-педагогiчними i фаховими знаннями iнновацiйного характеру; набув досвiду застосування та продукування нових знань для вирiшення проблемних педагогiчних i науково-дослiдних завдань у галузi середньої i вищої освiти.
Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень педагогiчного працiвника "Магiстр" здобувається у педагогiчних унiверситетах та iнститутах (iз спецiальностей, акредитованих за четвертим рiвнем). Квалiфiкацiя педагога зазначеного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня може також здобуватися в класичних унiверситетах або iнших вищих навчальних закладах четвертого рiвня акредитацiї за умови виконання ними вимог державного стандарту пiдготовки педагогiчних працiвникiв.
Особи, якi успiшно пройшли державну атестацiю за програмою пiдготовки магiстра, отримують державний документ встановленого зразка про здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Магiстра" i повної вищої освiти. Пiдготовка педагогiчних працiвникiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Магiстр" здiйснюється на базi: освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв "Бакалавр" i "Спецiалiст".
Пiдготовка магiстрiв з педагогiчних спецiальностей може здiйснюватися для науково-педагогiчної i науково-дослiдної дiяльностi.
Особи, якi пройшли магiстерську пiдготовку за науково-педагогiчним спрямуванням, здобувають квалiфiкацiю "Магiстр педагогiчної освiти" i викладача з вiдповiдної спецiальностi; за науково-дослiдним спрямуванням - квалiфiкацiю "Магiстр-дослiдник" з вiдповiдної спецiальностi.
Пiдготовка магiстрiв-викладачiв iз спецiальностей непедагогiчного напряму може здійснюватися у вищих навчальних закладах четвертого рiвня акредитацiї за умови виконання ними вимог державного стандарту професiйно-педагогiчної пiдготовки таких фахiвцiв.
Магiстри-викладачi можуть займати первиннi посади у вищих навчальних закладах рiзних рiвнiв акредитацiї; магiстри-дослiдники - у науково-дослiдних пiдроздiлах вищих навчальних закладiв, науково-дослiдних установах та органiзацiях.
Українські педагоги щонайменше 1 раз на 5 років підвищують свою кваліфікацію в ІППО на курсах підвищення кваліфікації. Вчителі та керівники навчальних закладів, методиси підвищують кваліфікацію в ІППО на базі здобутої вищої педагогічної освіти. При цьому групи слухачів комплектуються диференційовано за стажем роботи (до 5 років, від 5 до 10 років, понад 10 років).
В залежності від категорії слухачів обсяг курсів становить від 72 до 144 годин.
Особи, які пройшли курси підвищення кваліфікації в ІППО, отримують державний документ, що є підставою для їх чергової атестації.
2. Стандарти вищої педагогічної освіти
З метою збереження єдиного освітнього простору в державі, забезпечення високого рівня надання освітніх послуг і вироблення єдиних засобів діагностики їхякості та розширення автономії навчальних закладів у визначенні змісту освіти в Україні запроваджено стандартизацію освіти, у т.ч. й вищої освіти.
Державний стандарт вищої освіти - це сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня.
Державнi стандарти педагогiчної освiти розробляються Мiнiстерством освiти і науки України для рiзних освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв. Їх змiст визначається, виходячи

 
 

Цікаве

Загрузка...