WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психолого-педагогічний профіль особистості вчителя - Реферат

Психолого-педагогічний профіль особистості вчителя - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Психолого-педагогічний профіль особистості вчителя"
1. Роль вищої та післядипломної педагогічної освіти у розвитку професійної компетенції вчителя
Підготовка педагогів у вищих навчальних закладах здійснюється за переліком спеціальностей, спеціалізацій педагогічного напряму, що формується, виходячи з освiтнiх рiвнiв та видiв педагогiчної дiяльностi. Зі спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка педагогiчних працiвникiв для вiдповiдних освiтнiх рiвнiв (дошкiльна освiта, початкова середня освiта, базова i повна загальна середня освiта), надається квалiфiкацiя вихователя дiтей дошкiльного вiку, вчителя початкової школи та вчителя основної i старшої школи.
Спецiальностi, що формуються за видами педагогiчної дiяльностi, передбачають пiдготовку фахiвцiв для рiзних типiв навчально-виховних закладiв та установ (соцiальний педагог, практичний психолог, дефектолог, менеджер освiти тощо). Квалiфiкацiя менеджера освiти здобувається на базi повної вищої педагогiчної освiти.
Враховуючи необхiднiсть пiдготовки педагогiчних працiвникiв до роботи в основнiй та малокомплектнiй старшiй загальнiй середнiй школах, забезпечення конкурентноздатностi на ринку працi, навчання майбутнiх педагогiв у педагогiчних навчальних закладах здiйснюється за поєднаними (подвiйними) спецiальностями. Спецiальностi поєднуються з урахуванням спорiдненостi галузей наук, що вiдображаються в шкiльних навчальних предметах, видiв педагогiчної дiяльностi в середнiй школi, дошкiльних i позашкiльних навчальних закладах та обсягу часу, передбаченого на вивчення вiдповiдних шкiльних навчальних предметiв.
Для пiдготовки педагогiчних працiвникiв до викладання у середнiх навчальних закладах рiзного типу небазових шкiльних навчальних предметiв, проведення позашкiльної роботи та врахування професiйних потреб замовника i задоволення особистiсних освiтнiх iнтересiв студентiв на вiдповiдних спецiальностях запроваджуються спецiалiзацiї. Особливiсть педагогiчних спецiалiзацiй полягає в тому, що вони передбачають як поглиблений змiст вiдповiдних спецiальностей, так i забезпечують необхiдну фахову пiдготовку з новiтнiх напрямкiв сучасної науки (екологiя, валеологiя, економiка тощо). Спецiалiзацiї вводяться на вiдповiдних спецiальностях з урахуванням їх органiчної спорiдненостi.
Варiанти поєднання спецiальностей, перелiк спецiалiзацiй i їх поєднання iз спецiальностями чи включення у вiдповiднi спецiальностi визначається Мiнiстерством освiти і науки України.
Відповідно до ступеневості вищої освіти пiдготовка педагогiчних працiвникiв з вищою освiтою здiйснюється за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями "Молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Спецiалiст", "Магістр".
Молодший спецiалiст - це освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень педагогiчного працiвника, який оволодiв основами соцiально-гуманiтарних, психолого-педагогiчних i фахових знань; має вмiння та навички їх практичного застосування для вирiшення типових професiйних завдань, що передбаченi для посад учителiв, вихователiв у галузi освiти.
Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень педагогiчного працiвника "Молодший спецiалiст" здобувається у педагогiчних училищах i технiкумах. Вищi навчальнi заклади третього i четвертого рiвнiв акредитацiї можуть здiйснювати пiдготовку молодших спецiалiстiв, якщо в їхнiй структурi є педагогiчне училище або технiкум.
Пiдготовка молодших спецiалiстiв у педагогiчних училищах i технiкумах здiйснюється на основi базової загальної середньої освiти. Термiн навчання - чотири роки. Особам, якi навчаються у педагогiчних училищах i технiкумах на основi базової загальної середньої освiти видається атестат про повну загальну середню освiту. Особи, якi успiшно пройшли державну атестацiю за програмою пiдготовки молодшого спецiалiста, отримують державний документ встановленого зразка про здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Молодший спецiалiст".
Пiдготовка педагогiчних працiвникiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Молодший спецiалiст" здiйснюється за такими однопрофiльними спецiальностями:
* дошкільне виховання;
* початкове навчання;
* педагогiка i методика середньої освiти (музика, образотворче мистецтво, хореографiя, фiзична культура, трудове навчання).
Випускникам педагогiчних училищ i технiкумiв iз зазначених спецiальностей присвоюються вiдповiдно такi квалiфiкацiї:
* вихователь дiтей дошкiльного вiку;
* вчитель початкової школи;
* вчитель основної школи (вказується назва шкiльного навчального предмета).
Бакалавр - це освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень педагогiчного працiвника, який оволодiв фундаментальними соцiально-гуманiтарними, психолого-педагогiчними i фаховими знаннями; має вмiння та навички для здiйснення навчально-виховного процесу в закладах освiти i здатний вирiшувати типовi професiйнi завдання, передбаченi для посад учителiв, вихователiв, практичних психологiв, соцiальних педагогiв i дефектологiв у галузi освiти.
Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень педагогiчного працiвника "Бакалавр" здобувається у педагогiчних коледжах, iнститутах та унiверситетах. Квалiфiкацiя педагога зазначеного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня може також здобуватися в класичних унiверситетах або iнших вищих навчальних закладах третього i четвертого рiвнiв акредитацiї за умови виконання вимог державного стандарту пiдготовки педагогiчних працiвникiв.
Особи, якi успiшно пройшли державну атестацiю за програмою пiдготовки бакалавра, отримують державний документ встановленого зразка про здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Бакалавр" i базової вищої освiти.
Пiдготовка бакалаврiв у педагогiчних коледжах на базi повної загальної середньої освiти здiйснюється протягом чотирьох рокiв; на базi освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Молодший спецiалiст" за однойменною спецiальнiстю - протягом одного-двох рокiв (з урахуванням особливостей спецiальностi).
Пiдготовка педагогiчних працiвникiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Бакалавр" у педагогiчних коледжах здiйснюється з таких однопрофiльних спецiальностей:
* дошкільне виховання;
* початкове навчання;
* педагогiка i методика середньої освiти (музика, образотворче мистецтво, хореографiя, фiзична культура, трудове навчання);
* соцiальна педагогiка.
Випускникам коледжiв освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "Бакалавр" з названих спецiальностей присвоюється квалiфiкацiя iз зазначенням вiдповiдного виду професiйної дiяльностi:
* вихователь дiтей дошкiльного вiку;
* вчитель початкової школи;
* вчитель основної школи (вказується назва шкiльного навчального предмета);
* соцiальний педагог.
Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень "Бакалавр" за спецiальностями "Дошкiльне виховання", "Початкове навчання", "Педагогiка i методика середньої освiти (музика, образотворче мистецтво, хореографiя, фiзична культура, трудове навчання)", "Соцiальна педагогiка", "Дефектологiя" у педагогiчних iнститутах та унiверситетах, враховуючи подвiйнiсть педагогiчних спецiальностей, здобувається з однiєї (першої)спецiальностi з присвоєнням квалiфiкацiї "Бакалавр педагогiчної освiти" iз зазначенням вiдповiдного виду професiйної дiяльностi за першою спецiальнiстю: вихователь дiтей дошкiльного вiку, вчитель початкової школи, вчитель

 
 

Цікаве

Загрузка...