WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Соціально-психологічна характеристика особистості. Характер. Основні принципи навчання та напрямки їх реалізації - Контрольна робота

Соціально-психологічна характеристика особистості. Характер. Основні принципи навчання та напрямки їх реалізації - Контрольна робота

полотен, макети, муляжі та ін.; в) схематична - географічні, історичні карти, схеми, діаграми, графіки, малюнки тощо.
Використання наочності залежить від творчого потенціалу вчителя. Відомий донецький учитель математики В. Шаталов активно використовує рисунки - так звані опорні сигнали, в яких вобразно-символічній формі відображено головну суть факту чи явища. Вони настільки прості, що учень може їх запам'ятати й відтворити, зберігаючи в пам'яті за їх допомогою основний зміст нового матеріалу. Головна їхня цінність - сконцентрованість інформаційного змісту, виклад його в такому вигляді, який легко сприймається.
Використання наочності у процесі начання сприяє розумовому розвиткові учнів, допомагає виявити зв'язок між науковими знаннями і життєвою практикою, між теорією і практикою, полегшує процес засвоєння і сприяє розвитку інтересу до знань, допомагає сприймати об'єкт у розмаїтті його сторін і зв'язків, стимулює розвиток мотиваційної сфери учнів. При цьому важливо дотримуватися таких дидактичних вимог: не перевантажувати процес навчання наочністю - це знижує самостійність і активність учнів в осмисленні навчального матеріалу; потрібна чітка мета використання наочних засобів у структурі уроку (коли ввести, з якою метою, який висновок буде зроблено); вивішування заздалегідь усіх наочних засобів дезорганізовує сприймання учнів, розсіює їхню увагу. Учні повинні у потрібний момент зосередитися лише на необхідному об'єкті, решта мають бути закриті; наочний об'єкт не повинен містити нічого зайвого, щоб не викликати в учнів побічних асоціацій (не слід, наприклад, для створення уявлення про змішаний ліс, використувати картину, на передньому плані якої зображено дітей, що збирають гриби); використовуючи наочність, необхідно зважати на вік школярів.
Наочність сприймається не одномоментно. У першій фазі зображені об'єкти постають "розмито", невиразно. На другій - увага учнів концентрується на об'єкті, сприймання стає чіткішим, залишаючись, однак, загальним. На третій - сприймання об'єктів диференційоване. На всіх трьох фазах учитель повинен уміло поєднувати наочність з поясненням. Адже його слово передусім спрямовує безпосереднє сприймання змісту навчального матеріалу, відображеного в наочності, в певній послідовності, допомагає осмислити спостережуване і сформулювати зв'язки між фактами і явищами. Тому він має усвідомлювати, що, коментуючи наочність, дає додаткову інформацію про спостережуваний об'єкт, його зв'язки, які безпосередньо не сприймаються.
Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. Головна ознака міцності - свідоме й ґрунтовне засвоєння найістотніших фактів, понять, ідей, законів, правил, глибоке розуміння істотних ознак і сторін предметів та явищ, зв'язків і відношень між ними і всередині них. Реалізація цього принципу передбачає: повторення навчального матеріалу за розділами і структурними смисловими частинами; запам'ятовування нового навчального матеріалу в поєднанні з пройденим; активізацію учнів під час повторення (запитання, порівняння, аналіз, синтез, класифікація, узагальнення); нове групування матеріалу з метою його систематизації; виділення при повторенні головних ідей; використання в процесі повторення різноманітних методик, форм і підходів, вправ; самостійну роботу щодо творчого застосування знань; постійне звернення до раніше засвоєних знань для їх трактування з нової точки зору.
Психологічна основа міцності - пам'ять (збереження в мозку того, що відбувалося в минулому досвіді). Пам'ять дає змогу повторювати, закріплювати засвоєне, щоб не забути його або відновити забуте. Цей принцип спирається також на мислительні, емоційні, вольові процеси пізнавальної діяльності учнів.
Принцип індивідуального підходу до учнів. Дає змогу в умовах колективної навчальної роботи кожному учневі йти до оволодіння навчальним матеріалом своїм шляхом. Реалізуючи цей принцип, ураховують рівень розумового розвитку дітей, їх знань і вмінь, пізнавальної та прак-тичної самостійності, інтересів, вольового розвитку, працездатності. Щоб враховувати індивідуальні особливості учнів, учитель повинен уважно вивчати кожного з них, знати їх індивідуальні інтереси та схильності, розвиток і домашні умови та ін. Значної уваги потребує виявлення причин відхилень у навчально-пізнавальній діяльності й поведінці окремих школярів та їх усунення. Обов'язок учителя - організувати індивідуальну допомогу відстаючим у навчанні.
Принцип емоційності навчання. Виходить з того, що у процесі пізнавальної діяльності в учнів виникають певний емоційний стан, почуття, які можуть стимулювати успішне засвоєння знань або заважати йому. Процесові пізнавальної діяльності сприяє логічний, жвавий, образний виклад матеріалу, наведення цікавих прикладів, використання наочності й ТЗН, зовнішній вигляд учителя, його ставлення до учнів та ін. Головне завдання педагога в реалізації цього принципу - керувати формуванням емоцій, що активізують навчально-пізнавальну діяльність, і запобігати появі тих, які негативно позначаються на ній. Учитель повинен виховувати в учнів уміння володіти своїм настроєм, емоціями, переживаннями.
Принципи навчання тісно взаємопов'язані, зумовлюють один одного, жоден з них не може бути використаний без урахування інших. Зокрема, правильно поєднати теорію з практикою можна лише за умови, що навчання є водночас доступне, наукове й систематичне, що вчитель спонукає учнів до творчої діяльності та ін. Отже, у процесі навчання вчитель повинен керуватися всіма принципами. У цьому йому допоможуть правила навчання.
Народна педагогіка про принципи навчання:
Тоді учи, як упоперек на лавці лежить, а як поздовж, то тоді його вже трудно вчити.
Чого Івась не навчиться, того Іван не знатиме (природовідповідність).
Усяк розумний по-своєму: один спершу, другий - потім.
Що голова, то розум (вікові та індивідуальні особливості).
Краще раз побачити, ніж сто разів почути (наочність).
Хто думає, той і розум має (свідомість).
Хто що вміє, то і діє (зв'язок із життям).
Спочатку ази та буки, а потім підуть науки.
Використана література
1. Баранов С. П. Принципи обучения - М , 1975
2. Блага К., Шебек М. Я - твой ученик, ты - мой учитель - М , 1991
3. Дидактика современной школы / Под ред В А Онищука - К , 1987.
4. Загальна психологія / Ред. Е.І. Рогов - М. ВЛАДОС, 1995.
5. Короткий словник системи психологічних понять / К.К.Платонов - М. Вища школа, 1984.
6. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции - М., 1971
7. Маркова А. К. Формирование мотивации ученья в школьном возрасте. М,1983
8. Оконь В. Введение в общую дидактику. - М , 1990.
9. Психологія індивідуальних розходжень /під ред. Ю.Б.Гиппенрейдера, В.Я.Романова - М. изд-во МГУ, 1982.
10. Подласый Й. П. Педагогика. - М , 1999.
11. Подласый Й. П. Исследование закономерностей дидактического процес-са. - К., 1991.

 
 

Цікаве

Загрузка...