WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна культура педагога - Курсова робота

Психологічна культура педагога - Курсова робота

діалогічного спілкування. Найскладніше відбувається розвиток ціннісно-змістових утворень в особистості педагога. Основними способами тут можуть виступати духовна освіта і самовиховання, актуалізація загальнолюдських і професійно-педагогічних цінностей і смислів і розвиток моральної саморегуляції.
Слід зазначити, що виділені складові психологічної культури універсальні і можуть бути віднесені до моральних, валеологічних, екологічних і інших компонентів загальної культури, а також вони не існують ізольовано один від іншого.
В генезисі психологічної культури виділяють три основних рівня:
- психологічну грамотність як деякий мінімум психологічних
знань і умінь;
- психологічну компетентність;
- зрілу психологічну культуру, як розвинутий механізм
особистісної саморегуляції.
Психологічна культура вчителя це продукт соціалізації, освіти, виховання і самовиховання.
Психологічна культура виступає соціально-психологічним механізмом ефективної і повноцінної адаптації людини в соціумі, умовою повноцінної і успішної взаємодії особистості з оточуючими людьми і культурою, детермінантою психологічного здоров'я людини, фактором якості будь-якої людської діяльності, в тому числі і освітньої.
Структуру та закономірності становлення психологічної культури педагога необхідно вивчати у зв'язку з іншими психічними утвореннями особистості, так як вони існують і розвиваються у нерозривній єдності.
До того ж, психологічна культура вчителя не може розглядатись поза контекстом тієї культури, в якій він виріс, живе.
Вона містить в собі риси як загальнолюдської, так і національної, соціально-стратової культури, "вичерпуючи" її надбання в просторі і часі.
Трактування сутності психологічної культури вчителя зводиться не лише до визначення її компонентів та їх характеристики. Важливо знати також і механізми формування психологічної культури вчителя, визначити рівні її сформованості. А це потребує більш цілісного та системного вивчення названого складного соціально-психологічного явища. Такі вимоги ставить і сучасна соціальна пунктуальність, і те, що вказане поняття зустрічається на сторінках методичної і психолого-педагогічнсї літератури все ж рідше в порівнянні, скажімо, з такими поняттями, як "культура вчителя", "педагогічна культура", "професійна культура педагога", "психодрама педагога", "психологія особистості вчителя'1.
Список використаних джерел
1. Аллахвердов В.М., Беляк Н.В., Иванов М.В.. О формировании психологической культури у студентов технического вуза // Психологическое обеспечениеучебно-воспитательного процесса в
вузе: Межвузовский сборник. - Л., 1985.
2. Амонашвили Ш.А. Школа жизни. Трактат о начальной ступени
образования, основанной на принципах гуманно-личностной
педагогики. М., 1996.
3. Арнольдов А.Й. Человек й мир культури. Введение в
культурологию. М., 1992.
4. Букач М. Педагогічна культура вчителя // Рідна школа, 1997,
№3 -4, с.48-49.
5. Введение в зтническую психологию: Учеб. пособие / Под ред.
Ю.П.Платонова. - СПб., 1995.
6. Іванова Т.В. Професійна культура майбутнього педагога //
Педагогіка і психологія, 1995, №2, с.86-93.
7. Киричук О.В. Принцип розбудови інноваційної педагогічної
системи освітнього закладу // Рідна школа, 2000, №10, с.3-9.
8. Климов Е.А. Введение в психологию труда. М.: МГУ, 1988.
9. Ковальов О.Г. Психологія особистості вчителя-вихователя // Рад.
школа, 1990, №4, с.47-49.
10. Колмогорова Л.С., Гуляева Е.К. От самопознания - к
самоорганизации й саморазвитию. Пособие для психологов,
педагогов. Барнаул, 1997.
11. Колмогорова Л.С. Возрастньїе возможности й особенности
становлення психологической культури учащихся. Автореф. дисс. ...
докт. психол. наук. - М., 2001.
12. Колмогорова Л.С. Генезис й диагностика психологической
культури младших школьников. - Барнаул, 1999.
13. Колмогорова Л.С. Диагностика психологической культури
школьников: Практ. пособие для шк. психологов. - 2002.
14. Колмогорова Л.С. Становление психологической культури
личности как ориентир современного образования // Педагогика.
1997. № 3.
15. Колмогорова Л.С., Холодкова О.Г. Особенности становлення
психологической культури младших школьников // Вопросн
психологии. 2001.№ 1.
16. Коновальчук І.С. Психологічний профіль педагога // Обрії, 1995,
№2, с.17-19.
17. Кузнецова Т.Ф., Межуев В.М., Шайтанов Н.О. Культура: теории
й проблеми. М., 1995.
18. Ломов А.А. Системность в психологии. / Под ред.
В.А.Барабанщикова, Д.Н.Завалишиной й В.А.Пономаренко М.
Воронеж, 1996.
19. Ломов Б.Ф. Методологические й теоретические проблеми
психологии. - М., 1984.
20. Мотков О.Й. Психологическая культура личности // Школьньїй
психолог. 1999. № 8.
21. Мотков О.Й. Психология самосознания личности. Практическое
пособие. - М., 1993.
22. Орлов А.Б. Психология личности й сущности человека:
парадигми, проекции, практики: пособие для студентов
психологических ф-тов. Й., 1995.
23. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. - К.: Вища школа,
1982.
24. Психологическая помощь й консультирование в практической
психологии / Под ред. М.К.Тутушкиной. - СПб., 2000.
25. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: вьіявление,
развитие й реализация / Пер. с англ. - М., 2002.
26. Рогов Е.Й. Настольная книга практического психолога в
образовании. - М., 1996.
27. Савчин М. Педагогічна психологія. - Дрогобич.: Відродження,
1998.
28. Семикин В.В. Психологическая культура й образование //
Известия Российского государственного педагогического
университета им.А.И.Герцена. № 2(3): Психолого-педагогические
науки: Научньїй журнал. - СПб., 2002 - с. 26-36.
29. Слово про вчителя / Упоряд. О.Т.Губко. - К., Рад. школа, 1976.
30. Сухомлинский В.А. Избранньїе педагогические сочинения. Т. 3.
М., 1981.
31. Українське мистецтво в полі культурному просторі / За ред.
О.П.Рудницької. - Е.: ЕксОб, 2000.
32. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксьі исследования.
М., 1997.
33. Чепелева Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. - К.,
Серія 7. Педагогічна, 1989, №8.

 
 

Цікаве

Загрузка...