WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПсихологія → Психологічна культура педагога - Курсова робота

Психологічна культура педагога - Курсова робота

викладача і вихователя. Навчаючи, він має не лише передавати учням знання, а й прищеплювати гуманні ідеали, пробуджувати потребу до суспільно-корисної діяльності, виховувати активну життєву позицію.
Учительська професія, зазначав В.О. Сухомлинський , особлива, її не можна порівняти ні з якою іншою: "це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється" [ЗО, Т.2 - с.421].
Завдання вчителя в тому, щоб використати з досвіду інших усе те, що органічно притаманне його індивідуальності, у виробленні свого алгоритму. Формування творчої особистості вчителя неможливе без удосконалення його професіоналізму.
Однією з умов успішної діяльності вчителя є вивчення ним властивостей дитини та закономірностей її психічної діяльності. Спираючись на ці закономірності та властивості, вчитель має можливість обрати найраціональніші шляхи навчання і формування особистості у їх цілковитій єдності. Ефективність навчання школярів певною мірою залежить і від теоретичного, і практичного знання пізнавальних психічних процесів на різних етапах розвитку особистості.
Педагогові важливо знати особистісні якості дитини, яка розвивається, та розуміти її психіку: вміти виявляти, що є в розвитку головним і постійним, а що - - випадковим і тимчасовим. Проникнення у глибину основ психології особистості дозволяє проводити інколи не тільки корекцію, своєрідний "косметичний" ремонт, а й фундаментальну перебудову, якщо необхідно, всієї будівлі внутрішнього світу дитини.
Школяр живе неізольовано. Він вчиться і трудиться в колективі, встановлює певні міжособистісні і внутрішньо колективні стосунки, в яких здійснюється спілкування та взаємовиховання. Знання психології шкільного колективу забезпечує вчителеві можливість впливу на клас та на взаємовиховання учнів у ньому.
Глибокі знання запорука результативної професійної діяльності вчителя. Для того, щоб знання справді стали знаряддям регуляції практичної діяльності педагога, їм повинні бути притаманні певні якості. Насамперед, це їх системність, що забезпечує зв'язок між окремими блоками знань та встановлення різноманітних зв'язків між ними. Оперативність знань створює можливість швидкого і точного видобування їх із пам'яті з метою розв'язання певного завдання чи конкретної педагогічної ситуації. Повнота знань характеризує поінформованість вчителя у багатьох галузях науки, мистецтва, літературі тощо. Глибина свідчить про наявність у педагога систематизованих знань, забезпечує обґрунтованість кожного блоку знань, зв'язок його з іншими блоками. Ефективність діяльності вчителя залежатиме і від таких якостей знань, як міцність, усвідомленість, дієвість і ін.
У сучасному комп'ютеризованому житті ерудованість та освіченість педагога, показником яких є перш за все наявні знання, мають велике значення в його професійній діяльності. Але знання не можуть бути у вчителя просто нагромаджені. Вчитель повинен вміти їх використати чи подати вчасно, вміло, не нашкодивши.
Необхідним компонентом психологічної культури педагога є психологічна готовність до вчительської праці. Така готовність включає і психолого-педагогІчну спрямованість особистості вчителя, в основі якої лежить любов до дітей і до педагогічної діяльності.
Психолого-педагогічна спрямованість є стержневою віссю особистості педагога, основою його готовності до виконання професійної діяльності. Вона характеризується своєрідною орієнтацією його актуальних потреб, показує міру зацікавленості, захопленості й відданості професії. Показниками її є ставлення до педагогічної діяльності як процесу навчання і виховання дітей: ставлення до дитини як об'єкт-суб'єкта навчально-виховного процесу; ставлення до себе як суб'єкта педагогічної діяльності та спілкування. Психологічна культура передбачає вираження зазначених груп показників через відповідну мотиваційно-особистісну сферу педагога: 1) бажання навчати і виховувати, інтерес до вчительської праці, орієнтацію на соціальне значимий результат; 2) любов, повагу до дітей, тобто систему гуманних почуттів як рушіїв педагогічної активності; 3) орієнтацію на власний прогрес, реалізацію потенційних можливостей, прагнення до самовдосконалення [9, с.48].
Вчителю необхідні такі професійні якості, які можуть бути сформовані і розвинуті: інтерес до дитини як особистості, вміння розуміти її інтереси і особливості, педагогічна спостережливість; комунікабельність, уява, педагогічний такт; організаторські вміння; широкі духовні інтереси, пізнавальні потреби; зацікавленість у спільній справі, у сприятливому морально-психологічному кліматі педагогічного колективу.
Високий рівень освіченості, бездоганне знання предметів, що викладаються, культура мислення і мовлення необхідні вчителю не тільки для проведення навчально-виховної роботи з дітьми, а й як особистісні якості, які забезпечують повагу учнів, широту пошуку, вміння прогнозувати, шукати власний, оригінальний стиль навчання і виховання.
Учитель характеризується як особистість, котра постійно шукає, не задовольняється шаблонами. Не існує єдиної методики навчання і виховання, яка була б обов'язковою для всіх: кожний вчитель повинен стати новатором, знайти свої підходи, що відповідають його особистим якостям. Оволодіння професійною майстерністю може прийти тільки шляхом глибокого, всебічного оволодіння багатством знань про людину, про дитину з галузі психології, філософії, педагогіки, соціології, методик викладання різних предметів навчання. Висока педагогічна культура дає учителю можливість компетентного вибору ефективних форм, методів, засобів навчання і виховання, що покладені в основу оптимізації навчально-виховного процесу.
Важливе значення в психологічній культурі особистості вчителя відводиться педагогічним здібностям і особистісним якостям педагога, які здатні забезпечити досягнення високих результатів у навчально-виховній діяльності, в стосунках та спілкуванні з дітьми. Такими позитивними морально-психологічними якостями вчителя, які у поєднанні з педагогічною майстерністю створюють йому високий авторитет і становлять складову психологічної культури, є тактовність, чуйність, чесність, об'єктивність, справедливість і ін.
Дослідження психологів Ф.М. Гоноболіна, Н.В. Кузьміної, Н.Л. Левітова, Г.В. Страхова, С.В. Кондратьєвої, В.М. Роздобудьмо, Л.С. Базилевської дають змогу представити структуру педагогічних здібностей як складного і багатогранного

 
 

Цікаве

Загрузка...